Dienstleistungen - 430292-2022

05/08/2022    S150

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez

2022/S 150-430292

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Adres pocztowy: ul. Pańska 81/83
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-834
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariola Kownacka
E-mail: pzp@parp.gov.pl
Tel.: +48 224328734
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.parp.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.parp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Agencja rządowa działająca na podstawie ustawy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wspieranie i rozwój przedsiębiorczości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Organizacja stoiska narodowego na targach Gamescom w 2022 r. w ramach realizacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projektu Dużych Przedsięwzięć Promocyjnych

Numer referencyjny: p/202/DWP/2022
II.1.2)Główny kod CPV
79952000 Usługi w zakresie organizacji imprez
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska narodowego na targach Gamescom w 2022 r. w ramach realizacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projektu Dużych Przedsięwzięć Promocyjnych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 894 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
55300000 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
79342200 Usługi w zakresie promocji
60000000 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE Deutschland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kolonia

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska narodowego na targach Gamescom w 2022 r. w ramach realizacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projektu Dużych Przedsięwzięć Promocyjnych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIR

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia: Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w okresie 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem terminów określonych w OPZ dla poszczególnych usług i realizowanych w ich ramach zadań

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Forma procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 132 w związku z art. 359 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dotyczącego zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://parp.eb2b.com.pl

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 102-286715
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Organizacja stoiska narodowego na targach Gamescom w 2022 r. w ramach realizacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projektu Dużych Przedsięwzięć Promocyjnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/07/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: GMSYNERGY SP.Z O.O SP.J
Adres pocztowy: UL.TUSZYŃSKA 67
Miejscowość: RZGÓW
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 95-030
Państwo: Polska
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 976 460.37 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 894 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1 Wykonawca składa:

1) Formularz ofertowy, Zamawiający zaleca przygotowanie z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,

w przypadku wykonawcy, który wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, o tym, których warunków dotyczą udostępniane przez inne podmioty zasoby, załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy). Zobowiązanie należy złożyć w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.

3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza).

4) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu.

5) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 uPzp, złożone w Formularzu ofertowym;

6) Wykonawca dołączy do formularza ofertowego:

a) (wymóg fakultatywny) „Doświadczenie Koordynatora Projektu”

b) (wymóg obligatoryjny) Wizualizacja powierzchni wystawienniczej .

2. Termin związania ofertą: do dnia 09.09.2022 r.

3. Podmiotowe środki dowodowe żądane od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, Zamawiający wskazał w rozdziale X SWZ.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert określonego w SWZ.

5. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 uPzp, przewiduje dokonanie w pierwszej kolejności badania i oceny

ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w

zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwolujący przesyła kopię odowłania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,abymógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawęjego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2022