Bauleistung - 430445-2022

05/08/2022    S150

România-Vaslui: Lucrări de construcţii

2022/S 150-430445

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: AQUAVAS SA
Număr naţional de înregistrare: RO 17986823
Adresă: Strada: Stefan cel Mare, nr. 70
Localitate: Vaslui
Cod NUTS: RO216 Vaslui
Cod poștal: 730169
Țară: România
Persoană de contact: Catalin MUSAT
E-mail: aquavasuipregional@aquavas.ro
Telefon: +40 235311600
Fax: +40 235311900
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.aquavaslui.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Surse, aductiuni, tratari Zapodeni, Muntenii de Sus, Tanacu, Valeni, Feresti, Stefan cel Mare, Balteni, Delesti, Cozmesti, Osesti, Pungesti, Ivanesti (VS-CL-G03)

Număr de referinţă: 17986823_2022_PAAPD1349644
II.1.2)Cod CPV principal
45000000 Lucrări de construcţii
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul de lucrari cuprinde atat proiectarea de detaliu cât si executia constructiilor civile, a instalatiilor mecanice, electrice si automatizare, inclusiv furnizarea si montarea echipamentelor aferente, pentru extinderea surselor, aductiunilor si gospodãriilor de apa.

Orice operator economic interesat poate sa solicite clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, numai in SEAP, nu mai tarziu de 21 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau de informatii suplimentare precizate mai sus cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44162500 Conducte de apă potabilă
45232152 Lucrări de construcţii de staţii de pompare
45247270 Lucrări de construcţii de rezervoare
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO216 Vaslui
Locul principal de executare:

Judetul Vaslui

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Proiectul include realizarea următoarelor lucrări de alimentare cu apă la nivelul judetului Vaslui: Surse in Pungesti Gospodării de apă si aductiuni in Zapodeni, Muntenii de Sus, Tanacu, Valeni, Feresti, Stefan cel Mare, Balteni, Delesti, Cozmesti, Osesti, Pungesti, Ivanesti.

Contractantul va proiecta si executa lucrarile aferente acestei proceduri in conformitate cu cerintele impuse prin documentatia de atribuire. In caietul de Sarcini sunt prezentate tipul activitatilor, specializarea si cantitatile minime necesare realizarii contractului, respectiv:

a) Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie– cuprinzând proiectarea procesului tehnologic si a constructiilor, instalatiilor si echipamentelor aferente obiectelor tehnologice de pe fluxul de captare, tratare, pompare etc.

b) Intocmirea documentatiilor pentru obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare executiei proiectului, de la toate autorităţile mentionate in Certificatul de Urbanism, conform legislatiei in vigoare in domeniul construcţiilor din Romania.

c) Execuţia lucrărilor inclusiv furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor şi punerea în funcţiune a obiectivelor.

d) Instruirea personalului operatorului

e) Intocmirea desenelor post executie si a documentelor necesare Cărţii Construcţiei conform HG 273/1994 cu modificările ulterioare.

f) Testare si punere in functiune.

g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor

Durata de executie a lucrarilor este de 18 luni de la data ordinului de incepere si 36 luni perioada de notificare a defectelor

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Metodologie adecvată (Planul de management al calitatii lucrarilor executate) / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată in judeţul Vaslui, în perioada 2014 – 2020

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 060-158509
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: AQUAVAS SA
Adresă: Strada Stefan cel Mare, nr.70
Localitate: Vaslui
Cod poștal: 730169
Țară: România
E-mail: aquavasuipregional@gmail.com
Telefon: +40 235311600
Fax: +40 235311900
Adresă internet: www.aquavaslui.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/08/2022