Lieferungen - 430534-2022

05/08/2022    S150

Hrvatska-Zagreb: Stupovi zračnih vodova

2022/S 150-430534

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatska elektroprivreda d.d.
Nacionalni registracijski broj: 28921978587
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: strateski@hep.hr
Telefon: +385 16322111
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hep.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F5-0031186
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Električna energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

ARMIRANO BETONSKI STUPOVI ZA MREŽE NISKOG I SREDNJEG NAPONA

Referentni broj: DD-V-28/22-D2
II.1.2)Glavna CPV oznaka
44212224 Stupovi zračnih vodova
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su armirano betonski stupovi za mreže niskog i srednjeg napona u skladu s DON, Tehničkim specifikacijama i Troškovnikom u kojem su naznačeni nazivi, količine te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 83 815 544.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 1: Armirano betonski stupovi za mreže niskog i srednjeg napona za distribucijska područja: Zagreb, Zabok, Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Bjelovar, Križ, Karlovac, Sisak

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44212224 Stupovi zračnih vodova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Armirano betonski stupovi za mreže niskog i srednjeg napona isporučuju se na skladišta u Distribucijskim područjima Korisnika.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su armirano betonski stupovi za mreže niskog i srednjeg napona u skladu s DON, Tehničkim specifikacijama i Troškovnikom u kojem su naznačeni nazivi, količine te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10%
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 55 087 071.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 2: Armirano betonski stupovi za mreže niskog i srednjeg napona za distribucijska područja: Pula, Rijeka, Gospić

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44212224 Stupovi zračnih vodova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su armirano betonski stupovi za mreže niskog i srednjeg napona u skladu s DON, Tehničkim specifikacijama i Troškovnikom u kojem su naznačeni nazivi, količine te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10%
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 381 881.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 3: Armirano betonski stupovi za mreže niskog i srednjeg napona za distribucijska područja: Split, Zadar, Šibenik, Dubrovnik

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44212224 Stupovi zračnih vodova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su armirano betonski stupovi za mreže niskog i srednjeg napona u skladu s DON, Tehničkim specifikacijama i Troškovnikom u kojem su naznačeni nazivi, količine te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10%
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 9 778 286.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 4: Armirano betonski stupovi za mreže niskog i srednjeg napona za distribucijska područja: Osijek, Vinkovci, Slavonski Brod, Virovitica, Požega

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44212224 Stupovi zračnih vodova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su armirano betonski stupovi za mreže niskog i srednjeg napona u skladu s DON, Tehničkim specifikacijama i Troškovnikom u kojem su naznačeni nazivi, količine te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10%
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 10 568 306.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

Sukladno DON

III.1.6)Tražena jamstva :

Sukladno DON

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sukladno DON

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Sukladno DON

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno DON

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 06/09/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 06/09/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA–dioničko društvo, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/08/2022