Lieferungen - 430545-2022

Submission deadline has been amended by:  507818-2022
05/08/2022    S150

die Slowakei-Košice: Werkstattausrüstung

2022/S 150-430545

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Nationale Identifikationsnummer: 31701914
Postanschrift: Bardejovská 6
Ort: Košice-Západ
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Postleitzahl: 04329
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava
E-Mail: gajdosova@elconsulting.sk
Telefon: +421 903400529
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dpmk.sk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/445715
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/445715
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa -Technológie

Referenznummer der Bekanntmachung: 2022/1/DPMK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43800000 Werkstattausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmet zákazky nadväzuje na predošlú dokončenú stavebnú zákazku v rámci Projektu modernizácia technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD, a to formou obstarania technologickej časti projektu, technického zariadenia a vybavenia vrátane montáže. Výsledkom realizácie predmetu zákazky bude technická a technologická príprava areálu na zmenu vozového parku podľa požiadaviek modernizácie koľajovej časti. Z dôvodu zmeny vozového parku je nutné vybudovať novú halu opráv s technológiou (II. etapa). Z koľajovej časti je nutné vybudovať koľajové napojenie nového objektu haly údržby. K tomu je nutné zrealizovať prislúchajúcu infraštruktúru (trakčné vedenie, odvodnenie, osvetlenie, elektrické rozvody...).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 194 876.23 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oznamovacie zariadenia

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35121000 Sicherheitsausrüstung
35121700 Alarmsysteme
35125300 Sicherheitskameras
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45315100 Elektrotechnikinstallation
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Oznamovacia kábelizácia je navrhovaná v rozsahu miestnych káblov pre telefónne linky, ochranných rúrok s mikrorúrkami pre optickú kabelizáciu a samotnej optická kabelizácia so singlmodovými vláknami. Pre vedenie oznamovacej kabelizácie bude zväčša využívaná budovaná spoločná káblová trasa z I. etapy, cez vybudovaný kabelovod. Navrhovaná oznamovacia kabelizácia prepojí objekty existujúcich administratívnych budov A, B a objekty vrchného vedenia Trakcie, rekonštruované objekty Sociálno prevádzkovej budovy, Halu pre umývač električiek a Halu ťažkej údržby.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 151 031.09 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 15
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Diagnostické zariadenie - geometria kolies

Los-Nr.: 2.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
51514000 Installation von diversen Maschinen für allgemeine Zwecke
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45315100 Elektrotechnikinstallation
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Diagnostické zariadenie bude inštalované v montážnej jame vytvorenej v opravárenskom kanáli.

Celé zariadenie sa skladá z nasledovných hlavných častí: meracie senzory, el. rozvádzač, vjazdový semafor, senzor prítomnosti vozidla na pracovisku

Meranie sa vykonáva vlastným diagnostickým zariadením, ktoré je inštalované medzi pojazdovými koľajnicami. Diagnostiku kolies bude zabezpečovať laserový a kamerový diagnostický systém.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 397 528.14 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 15
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Skúšobňa elektromotorov

Los-Nr.: 3.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
51514000 Installation von diversen Maschinen für allgemeine Zwecke
43800000 Werkstattausrüstung
39150000 Diverse Möbel und Einrichtungen
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45315100 Elektrotechnikinstallation
45300000 Bauinstallationsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Technologické zariadenie skúšobne je umiestnené v troch priestoroch - v skúšobni, strojovni a vo velíne. Vlastné skúšky sa realizujú v skúšobni a to v úspornom zapojení dvoch strojov umiestnených na zdvíhacích stoloch. V tomto priestore sa tiež uskutočňujú skúšky vinutí prostredníctvom VN zdroja. Riadenie skúšok, ovládanie zdrojov potrebných na skúšky sa realizuje z velína, kde sú umiestnené ovládacie pulty a rozvádzače, ktoré sú dodávkou technológie. Napájacie zdroje sú umiestnené v strojovni, ktorá sa nachádza v strojovni pod velínom a skúšobňou. Skúšky, ktoré sa majú vykonávať na točivých elektrických strojoch definujú príslušné STN.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 549 545.31 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 15
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dielenský nábytok

Los-Nr.: 4.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39100000 Möbel
39151200 Werkbänke
39150000 Diverse Möbel und Einrichtungen
43800000 Werkstattausrüstung
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zariadenie dielní, prevádzkových a kancelárskych priestorov v rámci novej haly

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 131 292.28 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 15
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Náradie

Los-Nr.: 5.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43800000 Werkstattausrüstung
42650000 Drucklufthandwerkzeuge oder motorbetriebene Handwerkzeuge
42670000 Teile und Zubehör für Werkzeugmaschinen
42912310 Geräte zum Filtrieren von Wasser
43830000 Elektrowerkzeuge
42620000 Drehmaschinen, Bohr- und Fräswerkzeugmaschinen
42636000 Pressen
51514000 Installation von diversen Maschinen für allgemeine Zwecke
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45315100 Elektrotechnikinstallation
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Náradie potrebné pre zabezpečenie výrobných činností údržby, opravy a servisu električiek v novej hale električiek.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 521 034.04 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 15
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Stĺpové zdviháky

Los-Nr.: 6.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42413000 Wagenheber und Hebevorrichtungen für Fahrzeuge
51514000 Installation von diversen Maschinen für allgemeine Zwecke
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45315100 Elektrotechnikinstallation
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Stĺpové zdviháky budú využívané pre zabezpečenie manipulácie s vozidlami na koľajiskách v novej hale.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 852 949.60 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 15
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pojazdná plošina

Los-Nr.: 7.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42416300 Hebezeuge
51514000 Installation von diversen Maschinen für allgemeine Zwecke
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pojazdná plošina na vykonávanie karosársky prác pri údržbe, oprave a servise vozidiel.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 10 123.43 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 15
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kovoobrábacie stroje

Los-Nr.: 8.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42620000 Drehmaschinen, Bohr- und Fräswerkzeugmaschinen
42650000 Drucklufthandwerkzeuge oder motorbetriebene Handwerkzeuge
42670000 Teile und Zubehör für Werkzeugmaschinen
43830000 Elektrowerkzeuge
51514000 Installation von diversen Maschinen für allgemeine Zwecke
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45315100 Elektrotechnikinstallation
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Budú slúžiť na opravu/úpravu jednotlivých dielov podvozkov, príp. iných dielov električiek.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 784 971.75 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 15
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lis na nalisovanie železničných súkolesí

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42636000 Pressen
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45315100 Elektrotechnikinstallation
51514000 Installation von diversen Maschinen für allgemeine Zwecke
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lis na lisovanie železničných súkolesí slúži na a zlisovanie a nalisovanie kolies z podvozkovej osi dvojkolesia podvozku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 751 436.98 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 15
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zariadenie kováčskej vyhne

Los-Nr.: 10.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43800000 Werkstattausrüstung
39150000 Diverse Möbel und Einrichtungen
43830000 Elektrowerkzeuge
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45315100 Elektrotechnikinstallation
51514000 Installation von diversen Maschinen für allgemeine Zwecke
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Slúži na tvarovanie oceľových súčiastok potrebných pre výrobu, údržbu, alebo opravy električiek. Dielňa bude vybavená kováčskou vyhňou s nákovou. Odvod dymových plynov od vyhne je cez dýmnik vyhne, vrchným napojením na komín, ktorý je vyvedený 1 m nad hrebeň strechy. V dielni bude inštalovaná aj rovnacia oceľová doska, ktorá bude slúžiť na vyrovnávanie rôznych oceľových súčiastok. Ďalej bude v dielni navrhnutá popúšťacia pec, v ktorej bude možné zohrievať rôzne kovové diely až na teplotu + 650°C. Pri peci je navrhnuté kaliace pracovisko, ktoré sa skladá z kaliaceho stola, kaliacich nádob na vodu a olej a ventilátorom pre kalenie súčiastok na vzduchu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 44 963.61 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 15
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

V nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO, obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii); obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci.

Splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ZVO uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 ZVO preukazuje:

1.1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

1.2. doloženým potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

1.3. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

1.4. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

1.5. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

1.6.doloženým čestným vyhlásením preukazuje splnenie podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.

1.9.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.10.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

1.11.Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ZVO nie je povinný vo verejnom obstarávaní predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZVO. Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise § 152 ods. 3 ZVO.

1.12.V záujme aktualizácie údajov v súlade s § 32 ods. 1 ZVO v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO je potrebné, aby hospodárske subjekty prostredníctvom formulára oznámenia zmeny údajov doplnili nasledujúce doklady: podľa § 32 ods. 1 písm. c) ZVO - potvrdenie miestne príslušného colného úradu nie staršieho ako tri mesiace; aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v prípade, ak došlo k zmene údajov uvedených v doklade o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, priloženom k pôvodnej žiadosti o zápis do zoznamu podnikateľov/hospodárskych subjektov.

1.13.Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov predloží v ponuke doklady podľa § 32 ods. 2, alebo ods. 4, ods. 5 ZVO (body 1.1. až 1.6, 1.9,1.10).

1.14 Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a odbornej, technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (viď Príloha č. 5 k SP).

1.15.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou ponuky v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní.

Pre 1. časť MUZ II - C2 - Oznamovacie zariadenia vo výške nevyžaduje sa

Pre 2. časť MUZ II - C3 - Diagnostické zariadenie - geometria kolies vo výške 10 000,00 €

Pre 3. časť MUZ II - C4 - Skúšobňa elektromotorov vo výške 10 000,00 €

Pre 4. časť MUZ II - C5 - Dielenský nábytok vo výške nevyžaduje sa

Pre 5. časť MUZ II - C6 - Náradie vo výške 10 000,00 €

Pre 6. časť MUZ II - C7 - Stĺpové zdviháky vo výške 25 000,00 €

Pre 7. časť MUZ II - C8 - Pojazdná plošina vo výške nevyžaduje sa

Pre 8. časť MUZ II - C9 - Kovoobrábacie stroje vo výške 25 000,00 €

Pre 9. časť MUZ II - C10 - Lis na nalisovanie železničných súkolesí vo výške 25 000,00 €

Pre 10. časť MUZ II - C11 - Zariadenie kováčskej vyhne vo výške nevyžaduje sa

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

1Predmet zákazky bude spolufinancovaný NFP poskytnutým obstarávateľovi z KF v rámci OP Integrovaná Infraštruktúra Poskytovateľom NFP je riadiaci orgán MDV SR.

2Obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.

3Platba za plnenie predmetu zákazky sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v mene EUR, bankovým prevodom na účet, a to na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 60 dní.

4Ďalšie podrobnosti týkajúce sa financovania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu zmluvy v Kapitole B.3. Obchodné podmienky

5 Názov projektu Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia II. etapa, ITMS : NFP311030CFN1

6Predmet zákazky bude spolufinancovaný ďalej z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa, z úveru, zo štátneho rozpočtu.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Záujemcom/uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických alebo právnických osôb vystupujúca voči obstarávateľovi spoločne. Obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, v zmysle § 37 ZVO, vytvorenie právnej formy do predloženia ponuky. Obstarávateľ vyžaduje, aby členovia skupiny dodávateľov splnomocnili, na základe písomne udelenej plnej moci s podpisom osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov, jedného člena skupiny dodávateľov na doručovanie písomností, kontakt a komunikáciu s obstarávateľom za všetkých členov skupiny dodávateľov (viď Príloha č. 4 k SP). V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov obstarávateľ vyžaduje, z dôvodu riadneho plnenia zmluvy, vytvorenie právnej formy, v súlade s § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, pred uzatvorením zmluvy, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1Lehota splatnosti faktúr 60 dní od doručenia faktúry. Preddavky sa neposkytujú. Na faktúrach bude predávajúci uvádzať názov projektu a ITMS kód projektu.

2Obstarávateľ vyžaduje záručnú lehotu na na všetky časti PZ minimálne 36 mesiacov.

3Začatiu plnenia zmluvy s úspešným uchádzačom predchádza štandardná ex post/finančná kontrola VO a schválenie dokumentácie z procesu VO RO/SO. Ak RO/SO neschváli dokumentáciu z VO, obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy a to bez finančných nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s pokynmi RO/SO a so ZVO.

4Úspešný uchádzač v pozícii predávajúceho sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením predmetu tejto zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí NFP zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ. Porušenie tejto povinnosti dodávateľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje kupujúceho od zmluvy odstúpiť.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/09/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/09/2022
Ortszeit: 13:00
Ort:

Kontaktné miesto verejného obstarávateľa: E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, zasadačka Č, 105, 1.poschodie

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Verejný obstarávateľ v súlade s § 52 ods.2 ZVO je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk bude realizované elektronicky "ON-LINE" funkcionalitou EP EVO ver. 18. Zápis z otvárania ponúk IS EVO zasiela uchádzačom automaticky. Viď Príručka k funkcionalite.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Obstarávateľ podľa § 41 ods. 1 písm. a) b) ZVO vyžaduje, aby uchádzači predložili údaje o subdodávateľoch a aby

navrhovaní subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO. Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom bude podľa § 41 ZVO upravené v zmluve.

2.Obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač predložil pred podpisom zmluvy informácie aj o ďalších subdodávateľoch v zmysle znenia § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 z.č. 315/2016 Z. z. Podrobnejšie informácie sú v SP.

3. Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť po splnení všetkých odkladacích podmienok uvedených v SP a v zmluve.

4.Zmluva bude podpísaná s úspeš. uchádzačom len za predpokladu splnenia požiadaviek z.č. 315/2016 Z.z. (zápis v RPVS)

5.Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením predmetu zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finan. príspevku(NFP)uzavretej obstarávateľom ako prijímateľom NFP za účelom financovania predmetu zákazky, zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle prísluš.právnych predpisov SR a EÚ, najmä z.č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v z.n.p. a z.č. 357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o NFP a jej príloh vrátane VZP pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti dodávateľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

6.Obstarávateľ si vyhradzuje právo nepristúpiť k podpisu zmluvy alebo odstúpiť od zmluvy s úspešným

uchádzačom/dodávateľom bez akýchkoľvek sankcií, v prípade ak výsledky finančnej kontroly poskytovateľa NFP alebo ÚVO neumožňujú financovanie výdavkov súvisiacich s predmetom zákazky ako výsledku procesu VO.

7.VO bude realizované v súlade s § 13 v spojení s § 20 ZVO prostredníctvom funkcionality EP EVO ver. 18, vrátane komunikácie, predkladania a vyhodnocovania ponúk. Záujemca/uchádzač postupuje podľa pokynov uvedených v SP a na web stránke ÚVO https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.htmll. Prístup k zákazke v systéme EVO získa záujemca registráciou do EP EVO ak tak už neurobil skôr. Priamy a neobmedzený prístup k SP získa uchádzač na profile Obstarávateľa. Vysvetľovanie SP sa bude realizovať prostredníctvom funkcionality EP EVO. Pre účely komunikácie a výmeny informácií vo verejnom obstarávaní sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi Obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých ZVO spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou IS EVO.

8.Ostatné informácie sú v SP.

9.Predmetné VO nie je zelené, sociálne. Je inovatívne.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/08/2022