Lieferungen - 430545-2022

Submission deadline has been amended by:  507818-2022
05/08/2022    S150

Slovensko-Košice: Dielenské zariadenia

2022/S 150-430545

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31701914
Poštová adresa: Bardejovská 6
Mesto/obec: Košice-Západ
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
PSČ: 04329
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava
E-mail: gajdosova@elconsulting.sk
Telefón: +421 903400529
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.dpmk.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/445715
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/445715
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.6)Hlavná činnosť
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa -Technológie

Referenčné číslo: 2022/1/DPMK
II.1.2)Hlavný kód CPV
43800000 Dielenské zariadenia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmet zákazky nadväzuje na predošlú dokončenú stavebnú zákazku v rámci Projektu modernizácia technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD, a to formou obstarania technologickej časti projektu, technického zariadenia a vybavenia vrátane montáže. Výsledkom realizácie predmetu zákazky bude technická a technologická príprava areálu na zmenu vozového parku podľa požiadaviek modernizácie koľajovej časti. Z dôvodu zmeny vozového parku je nutné vybudovať novú halu opráv s technológiou (II. etapa). Z koľajovej časti je nutné vybudovať koľajové napojenie nového objektu haly údržby. K tomu je nutné zrealizovať prislúchajúcu infraštruktúru (trakčné vedenie, odvodnenie, osvetlenie, elektrické rozvody...).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 194 876.23 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oznamovacie zariadenia

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
35121000 Zabezpečovacie zariadenie
35121700 Poplašné systémy
35125300 Bezpečnostné kamery
45300000 Stavebno-inštalačné práce
45310000 Elektroinštalačné práce
45315100 Elektrotechnické inštalačné práce
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Oznamovacia kábelizácia je navrhovaná v rozsahu miestnych káblov pre telefónne linky, ochranných rúrok s mikrorúrkami pre optickú kabelizáciu a samotnej optická kabelizácia so singlmodovými vláknami. Pre vedenie oznamovacej kabelizácie bude zväčša využívaná budovaná spoločná káblová trasa z I. etapy, cez vybudovaný kabelovod. Navrhovaná oznamovacia kabelizácia prepojí objekty existujúcich administratívnych budov A, B a objekty vrchného vedenia Trakcie, rekonštruované objekty Sociálno prevádzkovej budovy, Halu pre umývač električiek a Halu ťažkej údržby.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 151 031.09 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Diagnostické zariadenie - geometria kolies

Časť č.: 2.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51514000 Inštalácia rôznych univerzálnych strojov
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
45300000 Stavebno-inštalačné práce
45310000 Elektroinštalačné práce
45315100 Elektrotechnické inštalačné práce
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Diagnostické zariadenie bude inštalované v montážnej jame vytvorenej v opravárenskom kanáli.

Celé zariadenie sa skladá z nasledovných hlavných častí: meracie senzory, el. rozvádzač, vjazdový semafor, senzor prítomnosti vozidla na pracovisku

Meranie sa vykonáva vlastným diagnostickým zariadením, ktoré je inštalované medzi pojazdovými koľajnicami. Diagnostiku kolies bude zabezpečovať laserový a kamerový diagnostický systém.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 397 528.14 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Skúšobňa elektromotorov

Časť č.: 3.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51514000 Inštalácia rôznych univerzálnych strojov
43800000 Dielenské zariadenia
39150000 Rôzny nábytok a vybavenie
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
45310000 Elektroinštalačné práce
45315100 Elektrotechnické inštalačné práce
45300000 Stavebno-inštalačné práce
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Technologické zariadenie skúšobne je umiestnené v troch priestoroch - v skúšobni, strojovni a vo velíne. Vlastné skúšky sa realizujú v skúšobni a to v úspornom zapojení dvoch strojov umiestnených na zdvíhacích stoloch. V tomto priestore sa tiež uskutočňujú skúšky vinutí prostredníctvom VN zdroja. Riadenie skúšok, ovládanie zdrojov potrebných na skúšky sa realizuje z velína, kde sú umiestnené ovládacie pulty a rozvádzače, ktoré sú dodávkou technológie. Napájacie zdroje sú umiestnené v strojovni, ktorá sa nachádza v strojovni pod velínom a skúšobňou. Skúšky, ktoré sa majú vykonávať na točivých elektrických strojoch definujú príslušné STN.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 549 545.31 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Dielenský nábytok

Časť č.: 4.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39100000 Nábytok
39151200 Dielenské pracovné stoly
39150000 Rôzny nábytok a vybavenie
43800000 Dielenské zariadenia
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Zariadenie dielní, prevádzkových a kancelárskych priestorov v rámci novej haly

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 131 292.28 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Náradie

Časť č.: 5.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
43800000 Dielenské zariadenia
42650000 Pneumatické alebo motorové ručné nástroje
42670000 Časti a príslušenstvo obrábacích strojov
42912310 Prístroje na filtráciu vody
43830000 Mechanické náradie
42620000 Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
42636000 Lisy
51514000 Inštalácia rôznych univerzálnych strojov
45300000 Stavebno-inštalačné práce
45310000 Elektroinštalačné práce
45315100 Elektrotechnické inštalačné práce
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Náradie potrebné pre zabezpečenie výrobných činností údržby, opravy a servisu električiek v novej hale električiek.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 521 034.04 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Stĺpové zdviháky

Časť č.: 6.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42413000 Zdviháky a zariadenia na zdvíhanie vozidiel
51514000 Inštalácia rôznych univerzálnych strojov
45300000 Stavebno-inštalačné práce
45310000 Elektroinštalačné práce
45315100 Elektrotechnické inštalačné práce
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Stĺpové zdviháky budú využívané pre zabezpečenie manipulácie s vozidlami na koľajiskách v novej hale.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 852 949.60 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Pojazdná plošina

Časť č.: 7.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42416300 Zdvíhadlá
51514000 Inštalácia rôznych univerzálnych strojov
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Pojazdná plošina na vykonávanie karosársky prác pri údržbe, oprave a servise vozidiel.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 10 123.43 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kovoobrábacie stroje

Časť č.: 8.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42620000 Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
42650000 Pneumatické alebo motorové ručné nástroje
42670000 Časti a príslušenstvo obrábacích strojov
43830000 Mechanické náradie
51514000 Inštalácia rôznych univerzálnych strojov
45300000 Stavebno-inštalačné práce
45310000 Elektroinštalačné práce
45315100 Elektrotechnické inštalačné práce
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Budú slúžiť na opravu/úpravu jednotlivých dielov podvozkov, príp. iných dielov električiek.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 784 971.75 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Lis na nalisovanie železničných súkolesí

Časť č.: 9
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42636000 Lisy
45300000 Stavebno-inštalačné práce
45310000 Elektroinštalačné práce
45315100 Elektrotechnické inštalačné práce
51514000 Inštalácia rôznych univerzálnych strojov
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Lis na lisovanie železničných súkolesí slúži na a zlisovanie a nalisovanie kolies z podvozkovej osi dvojkolesia podvozku.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 751 436.98 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zariadenie kováčskej vyhne

Časť č.: 10.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
43800000 Dielenské zariadenia
39150000 Rôzny nábytok a vybavenie
43830000 Mechanické náradie
45300000 Stavebno-inštalačné práce
45310000 Elektroinštalačné práce
45315100 Elektrotechnické inštalačné práce
51514000 Inštalácia rôznych univerzálnych strojov
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Slúži na tvarovanie oceľových súčiastok potrebných pre výrobu, údržbu, alebo opravy električiek. Dielňa bude vybavená kováčskou vyhňou s nákovou. Odvod dymových plynov od vyhne je cez dýmnik vyhne, vrchným napojením na komín, ktorý je vyvedený 1 m nad hrebeň strechy. V dielni bude inštalovaná aj rovnacia oceľová doska, ktorá bude slúžiť na vyrovnávanie rôznych oceľových súčiastok. Ďalej bude v dielni navrhnutá popúšťacia pec, v ktorej bude možné zohrievať rôzne kovové diely až na teplotu + 650°C. Pri peci je navrhnuté kaliace pracovisko, ktoré sa skladá z kaliaceho stola, kaliacich nádob na vodu a olej a ventilátorom pre kalenie súčiastok na vzduchu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 44 963.61 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

V nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO, obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii); obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci.

Splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ZVO uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 ZVO preukazuje:

1.1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

1.2. doloženým potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

1.3. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

1.4. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

1.5. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

1.6.doloženým čestným vyhlásením preukazuje splnenie podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.

1.9.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.10.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

1.11.Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ZVO nie je povinný vo verejnom obstarávaní predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZVO. Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise § 152 ods. 3 ZVO.

1.12.V záujme aktualizácie údajov v súlade s § 32 ods. 1 ZVO v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO je potrebné, aby hospodárske subjekty prostredníctvom formulára oznámenia zmeny údajov doplnili nasledujúce doklady: podľa § 32 ods. 1 písm. c) ZVO - potvrdenie miestne príslušného colného úradu nie staršieho ako tri mesiace; aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v prípade, ak došlo k zmene údajov uvedených v doklade o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, priloženom k pôvodnej žiadosti o zápis do zoznamu podnikateľov/hospodárskych subjektov.

1.13.Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov predloží v ponuke doklady podľa § 32 ods. 2, alebo ods. 4, ods. 5 ZVO (body 1.1. až 1.6, 1.9,1.10).

1.14 Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a odbornej, technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (viď Príloha č. 5 k SP).

1.15.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.6)Požadované zábezpeky a záruky:

Obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou ponuky v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní.

Pre 1. časť MUZ II - C2 - Oznamovacie zariadenia vo výške nevyžaduje sa

Pre 2. časť MUZ II - C3 - Diagnostické zariadenie - geometria kolies vo výške 10 000,00 €

Pre 3. časť MUZ II - C4 - Skúšobňa elektromotorov vo výške 10 000,00 €

Pre 4. časť MUZ II - C5 - Dielenský nábytok vo výške nevyžaduje sa

Pre 5. časť MUZ II - C6 - Náradie vo výške 10 000,00 €

Pre 6. časť MUZ II - C7 - Stĺpové zdviháky vo výške 25 000,00 €

Pre 7. časť MUZ II - C8 - Pojazdná plošina vo výške nevyžaduje sa

Pre 8. časť MUZ II - C9 - Kovoobrábacie stroje vo výške 25 000,00 €

Pre 9. časť MUZ II - C10 - Lis na nalisovanie železničných súkolesí vo výške 25 000,00 €

Pre 10. časť MUZ II - C11 - Zariadenie kováčskej vyhne vo výške nevyžaduje sa

III.1.7)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:

1Predmet zákazky bude spolufinancovaný NFP poskytnutým obstarávateľovi z KF v rámci OP Integrovaná Infraštruktúra Poskytovateľom NFP je riadiaci orgán MDV SR.

2Obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.

3Platba za plnenie predmetu zákazky sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v mene EUR, bankovým prevodom na účet, a to na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 60 dní.

4Ďalšie podrobnosti týkajúce sa financovania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu zmluvy v Kapitole B.3. Obchodné podmienky

5 Názov projektu Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia II. etapa, ITMS : NFP311030CFN1

6Predmet zákazky bude spolufinancovaný ďalej z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa, z úveru, zo štátneho rozpočtu.

III.1.8)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:

Záujemcom/uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických alebo právnických osôb vystupujúca voči obstarávateľovi spoločne. Obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, v zmysle § 37 ZVO, vytvorenie právnej formy do predloženia ponuky. Obstarávateľ vyžaduje, aby členovia skupiny dodávateľov splnomocnili, na základe písomne udelenej plnej moci s podpisom osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov, jedného člena skupiny dodávateľov na doručovanie písomností, kontakt a komunikáciu s obstarávateľom za všetkých členov skupiny dodávateľov (viď Príloha č. 4 k SP). V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov obstarávateľ vyžaduje, z dôvodu riadneho plnenia zmluvy, vytvorenie právnej formy, v súlade s § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, pred uzatvorením zmluvy, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

1Lehota splatnosti faktúr 60 dní od doručenia faktúry. Preddavky sa neposkytujú. Na faktúrach bude predávajúci uvádzať názov projektu a ITMS kód projektu.

2Obstarávateľ vyžaduje záručnú lehotu na na všetky časti PZ minimálne 36 mesiacov.

3Začatiu plnenia zmluvy s úspešným uchádzačom predchádza štandardná ex post/finančná kontrola VO a schválenie dokumentácie z procesu VO RO/SO. Ak RO/SO neschváli dokumentáciu z VO, obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy a to bez finančných nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s pokynmi RO/SO a so ZVO.

4Úspešný uchádzač v pozícii predávajúceho sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením predmetu tejto zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí NFP zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ. Porušenie tejto povinnosti dodávateľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje kupujúceho od zmluvy odstúpiť.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 12/09/2022
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Čeština, Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 12/09/2022
Miestny čas: 13:00
Miesto:

Kontaktné miesto verejného obstarávateľa: E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, zasadačka Č, 105, 1.poschodie

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Verejný obstarávateľ v súlade s § 52 ods.2 ZVO je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk bude realizované elektronicky "ON-LINE" funkcionalitou EP EVO ver. 18. Zápis z otvárania ponúk IS EVO zasiela uchádzačom automaticky. Viď Príručka k funkcionalite.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

1.Obstarávateľ podľa § 41 ods. 1 písm. a) b) ZVO vyžaduje, aby uchádzači predložili údaje o subdodávateľoch a aby

navrhovaní subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO. Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom bude podľa § 41 ZVO upravené v zmluve.

2.Obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač predložil pred podpisom zmluvy informácie aj o ďalších subdodávateľoch v zmysle znenia § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 z.č. 315/2016 Z. z. Podrobnejšie informácie sú v SP.

3. Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť po splnení všetkých odkladacích podmienok uvedených v SP a v zmluve.

4.Zmluva bude podpísaná s úspeš. uchádzačom len za predpokladu splnenia požiadaviek z.č. 315/2016 Z.z. (zápis v RPVS)

5.Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením predmetu zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finan. príspevku(NFP)uzavretej obstarávateľom ako prijímateľom NFP za účelom financovania predmetu zákazky, zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle prísluš.právnych predpisov SR a EÚ, najmä z.č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v z.n.p. a z.č. 357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o NFP a jej príloh vrátane VZP pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti dodávateľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

6.Obstarávateľ si vyhradzuje právo nepristúpiť k podpisu zmluvy alebo odstúpiť od zmluvy s úspešným

uchádzačom/dodávateľom bez akýchkoľvek sankcií, v prípade ak výsledky finančnej kontroly poskytovateľa NFP alebo ÚVO neumožňujú financovanie výdavkov súvisiacich s predmetom zákazky ako výsledku procesu VO.

7.VO bude realizované v súlade s § 13 v spojení s § 20 ZVO prostredníctvom funkcionality EP EVO ver. 18, vrátane komunikácie, predkladania a vyhodnocovania ponúk. Záujemca/uchádzač postupuje podľa pokynov uvedených v SP a na web stránke ÚVO https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.htmll. Prístup k zákazke v systéme EVO získa záujemca registráciou do EP EVO ak tak už neurobil skôr. Priamy a neobmedzený prístup k SP získa uchádzač na profile Obstarávateľa. Vysvetľovanie SP sa bude realizovať prostredníctvom funkcionality EP EVO. Pre účely komunikácie a výmeny informácií vo verejnom obstarávaní sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi Obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých ZVO spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou IS EVO.

8.Ostatné informácie sú v SP.

9.Predmetné VO nie je zelené, sociálne. Je inovatívne.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
02/08/2022