Lieferungen - 430548-2022

05/08/2022    S150

България-Пловдив: Електрически уреди за комутиране или предпазване на електрически вериги

2022/S 150-430548

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Електроразпределение Юг ЕАД
Национален регистрационен номер: 115552190
Пощенски адрес: ул. Христо Г. Данов №37
Град: гр. Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Веска Стефанова Райкова
Електронна поща: veska.raykova@evn.bg
Телефон: +359 882832415
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.elyug.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1187
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/227267
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/227267
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на заземителни материали по обособени позиции

Референтен номер: 313-EP-22-XK-Д-З
II.1.2)Основен CPV код
31210000 Електрически уреди за комутиране или предпазване на електрически вериги
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на заземителни материали по обособени позиции:

Обособена позиция 1. ЛЕНТОВИДНА СТОМАНА 40х4 мм

Обособена позиция 2. СТОМАНА КРЪГЛА ПОЦИНКОВАНА Ø10 мм

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 080 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ЛЕНТОВИДНА СТОМАНА 40х4 мм

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31210000 Електрически уреди за комутиране или предпазване на електрически вериги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

гр. Стара Загора 6000, бул. Славянски до КЕЦ Загоре с GPS координати GPS 42.42445617462362, 25.646797225797098.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ЛЕНТОВИДНА СТОМАНА 40х4 мм с прозгнозно количество за 12 месеца - 40 000 кг

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 180 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

СТОМАНА КРЪГЛА ПОЦИНКОВАНА Ø10 мм

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31210000 Електрически уреди за комутиране или предпазване на електрически вериги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

гр. Стара Загора 6000, бул. Славянски до КЕЦ Загоре с GPS координати GPS 42.42445617462362, 25.646797225797098.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

СТОМАНА КРЪГЛА ПОЦИНКОВАНА Ø10 мм с прогнозни количества за 12 месеца - 200 000 кг

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 900 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Прилагат се основания за отстраняване, свързани с личното състояние на стопанските субекти по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и съобразно чл. 57 от ЗОП. Основанията за отстраняване, свързани с личното състояние, се прилагат по отношение на всеки икономически оператор – участник, член на обединение, трето лице и/или подизпълнител.

Прилагат се и други основания за отстраняване, посочени в поле VІ.3.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Предвижда се гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 1 % от стойността му без ДДС. Гаранцията се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5 – 8 от ЗОП, под формата на банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя или парична сума, депозирана по сметка на възложителя.

Когато се предоставя банкова гаранция или застраховка, същата следва да бъде във форма, предварително съгласувана с възложителя.

Условията за представяне, задържане и освобождаване на гаранцията са подробно разписани в проекта на договор.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането се осигурява от бюджета на Възложителя. Плащанията ще се извършват в съответствие с условията в проекта на договор, в срок до 45 дни, на база действително извършени и приети дейности и представена фактура, по банков път, в лева (BGN), по банкова сметка посочена от изпълнителя.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката. Съгласно чл. 70 от ППЗОП, когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключване на договора следва да представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнението на поръчката се осъществява в съответствие с Техническите спецификации и Проекта на договор.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/09/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/09/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Мострите ще бъдат отворени съгласно чл. 54, ал. 1 от ППЗОП, на публично заседание, което ще се проведе на 12.09.2022 г. от 14:15 часа в гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов № 37.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Други основания за отстраняване:

1.1. Прилагат се специфични национални основания за отстраняване, които са подробно описани в Процедурното описание към документацията за обществената поръчка и включват:

- Забрана за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим (oфшорни зони)

- Нарушения в областта на трудовото право

- Престъпления против финансовата и данъчната система, собствеността и стопанството

- Свързаност между участници

1.2. От процедурата ще бъде отстранен всеки стопански субект, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП, както и всеки стопански субект, който не предостави разяснения или допълнителни доказателства, изискани при условията на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП.

2. Деклариране и доказване на съответствие с изискванията за предварителен подбор:

2.1. Документи за доказване се предоставят преди сключване на договор за възлагане на поръчката или при изискване от страна на възложителя, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. Няма да бъдат изисквани документи, до които възложителят има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

2.2. На основание чл. 47, ал. 3 от ППЗОП се допуска представяне на общ набор от документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП. Тази възможност е отразена в ЦАИС и стопанските субекти попълват съответните документи в част „Общи изисквания“.

3. Ред за провеждане:

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП се прилага т.нар. „обърнат ред“ за провеждане на процедурата т.е. оценката на техническите и ценовите предложения ще се извърши преди предварителния подбор - по реда на чл. 61 от ППЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/08/2022