Lieferungen - 430602-2022

05/08/2022    S150

România-Galați: Traverse

2022/S 150-430602

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ
Număr naţional de înregistrare: 15567497
Adresă: Strada: Domnească, nr. 51
Localitate: Galati
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 800008
Țară: România
Persoană de contact: LIPAN ANISOARA
E-mail: anisoara.lipan@cfr.ro
Telefon: +40 236340760
Fax: +40 236340760
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cfr.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Traverse din lemn impregnate cu creozot tip C – 2 loturi – SRCF Galați

Număr de referinţă: 15567497_2022_PAAPD1334022
II.1.2)Cod CPV principal
34947100 Traverse
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Procedura de atribuire este organizată pentru achiziţia de traverse din lemn impregnate cu creozot tip C (Lot 1: Traverse din lemn normale impregnate cu creozot tip C, Lot 2: Traverse din lemn speciale pentru aparate de cale impregnate cu creozot tip C), necesare ȋn cadrul lucrărilor de înlocuire a traverselor normale si speciale necorespunzătoare pe aparatele de cale, pe linii curente si directe, si pe linii de primiri – expedieri din statii, pentru readucerea căii în toleranţele impuse de instrucţiile de serviciu, astfel ȋncât să fie asigurată funcţionarea normală şi continuă a transportului feroviar şi circulaţia trenurilor ȋn condiţii de siguranţă, în conformitate cu cerinţele din caietele de sarcini.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire până în a 22-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limită stabilită.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP, semnată cu semnatură electronică extinsă.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 2 029 666.08 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Traverse din lemn normale impregnate cu creozot tip C

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34947100 Traverse
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

Livrarea se va face la sectiile L1Galati, L2Braila, L3 Buzau, L4 Focsani si L5 Tg. Ocna, conform precizarilor din graficul de livrare, anexa la caietul de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Procedura de atribuire este organizată pentru achiziţia de traverse din lemn normale impregnate cu creozot tip C, necesare ȋn cadrul lucrărilor de înlocuire a traverselor normale necorespunzătoare pe aparatele de cale, pe linii curente si directe si pe linii de primiri – expedieri din statii, pentru readucerea căii în toleranţele impuse de instrucţiile de serviciu, astfel ȋncât să fie asigurată funcţionarea normală şi continuă a transportului feroviar şi circulaţia trenurilor ȋn condiţii de siguranţă, în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri proprii la capitolul de Cheltuieli pentru exploatare aferente Sucursalei Regionale C.F. Galați, Divizia Linii, capitol bugetar A - Cheltuieli materiale – 1.”Materii prime, materiale.”. Pozitiile in PAAS 2022 al SRCF Galati sunt UO7-0.1.A.21 – Lotul 1

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Traverse din lemn speciale pentru aparate de cale impregnate cu creozot tip C

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34947100 Traverse
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

Livrarea se va face la sectiile L1Galati, L2Braila, L3 Buzau, L4 Focsani si L5 Tg. Ocna, conform precizarilor din graficul de livrare, anexa la caietul de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Procedura de atribuire este organizată pentru achiziţia de traverse din lemn speciale pentru aparate de cale impregnate cu creozot tip C, necesare ȋn cadrul lucrărilor de înlocuire a traverselor speciale necorespunzătoare pe aparatele de cale, pe linii curente si directe si pe linii de primiri – expedieri din statii, pentru readucerea căii în toleranţele impuse de instrucţiile de serviciu, astfel ȋncât să fie asigurată funcţionarea normală şi continuă a transportului feroviar şi circulaţia trenurilor ȋn condiţii de siguranţă, în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri proprii la capitolul de Cheltuieli pentru exploatare aferente Sucursalei Regionale C.F. Galați, Divizia Linii, capitol bugetar A - Cheltuieli materiale – 1.”Materii prime, materiale.”. Pozitiile in PAAS 2022 al SRCF Galati sunt UO7-0.1.A.22 – Lotul 2.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 107-302823
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 212
Lot nr.: 1
Titlu:

Traverse din lemn normale impregnate cu creozot tip C

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CRISTAN PRODEXIM
Număr naţional de înregistrare: RO 12927117
Adresă: Strada BANATULUI, Nr. 45
Localitate: Chitila
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077045
Țară: România
E-mail: cristanprodexim@yahoo.com
Telefon: +40 724526027
Fax: +40 214363209
Adresă internet: www.cristanprodexim.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 535 392.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 533 769.60 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 213
Lot nr.: 2
Titlu:

Traverse din lemn speciale pentru aparate de cale impregnate cu creozot tip C

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CRISTAN PRODEXIM
Număr naţional de înregistrare: RO 12927117
Adresă: Strada BANATULUI, Nr. 45
Localitate: Chitila
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077045
Țară: România
E-mail: cristanprodexim@yahoo.com
Telefon: +40 724526027
Fax: +40 214363209
Adresă internet: www.cristanprodexim.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 499 950.40 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 495 896.48 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Regionale de Cai Ferate Galati
Adresă: str. Domnească, nr. 51
Localitate: Galati (Galati)
Cod poștal: 800008
Țară: România
Telefon: +40 236461236
Adresă internet: www.cfr.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/08/2022