Le site web TED est adapté aux formulaires électroniques depuis aujourd’hui, 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Fournitures - 43072-2022

26/01/2022    S18

România-București: Uniforme militare

2022/S 018-043072

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Jandarmeria Romana - U.M. 0260 Bucuresti
Număr naţional de înregistrare: 4192774
Adresă: Strada Jandarmeriei, Nr. 9-11, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013894
Țară: România
Persoană de contact: achizitii@bad-jr.eu
E-mail: achizitii@bad-jr.eu
Telefon: +40 214096254
Fax: +40 213191413
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.bad-jr.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract furnizare produse - vesta multifunctionala - 2269 buc.

Număr de referinţă: 828375
II.1.2)Cod CPV principal
35811300 Uniforme militare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare vesta multifunctionala - 2269 buc

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 839 530.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare vesta multifunctionala - 2269 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: componenta tehnica / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazurile enumerate mai jos
  • Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la o procedură restrânsă
  • Extremă urgenţă determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă şi în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de directivă
Explicaţie:

Produsele au facut obiecul unei proceduri de achizitie prin Licitatie deschisa - CN1035294 din 07.07.2021 fiind anulata deoarece singura oferta depusa a fost declarata neconforma.Tinand cont de constrangerile de timp, aplicarea licitatie deschisa nu a fost posibila, singura modalitate fiind aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt.

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 828375
Titlu:

Contract furnizare produse - vesta multifunctionala - 2269 buc.

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/10/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: International Consultants and Business Company
Număr naţional de înregistrare: RO36508370
Adresă: Strada B-ul Lacul Tei, Nr. 1-3, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020371
Țară: România
E-mail: office@icbc-ro.com
Telefon: +40 0374956226
Fax: +40 374956171
Adresă internet: www.icbc-ro.com
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 077 775.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 839 530.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/01/2022