Services - 430782-2022

05/08/2022    S150

Pologne-Varsovie: Services relatifs à l'industrie du pétrole et du gaz

2022/S 150-430782

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Numéro national d'identification: PL
Adresse postale: Kasprzaka 25
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 02-244
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Juszczak
Courriel: publiczne@pgnig.pl
Téléphone: +48 221064436
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.przetargi.pgnig.pl
I.6)Activité principale
Extraction de gaz et de pétrole

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Uruchomienie procedury udzielenia spółce UAB GET Baltic zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki „ THE NATURAL GAS EXCHANGE PARTICIPANT’S CONTRACT”

Numéro de référence: ZP/PGNG/22/0025/OH/H1
II.1.2)Code CPV principal
76000000 Services relatifs à l'industrie du pétrole et du gaz
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie ze spółką UAB GET Baltic umowy THE NATURAL GAS EXCHANGE

PARTICIPANT’S CONTRACT. UAB GET Baltic jest licencjonowanym operatorem giełdy gazu ziemnego ze

statusem Registered Reporting Mechanism nadanym przez ACER.

UAB GET Baltic organizuje obrót produktami gazowymi na obszarach rynkowych Litwy, Łotwy, Estonii i

Finlandii. Umowa z Giełdą zapewni PGNiG S.A. dostęp do ww. rynków.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: LT Lietuva
II.2.4)Description des prestations:

Uruchomienie procedury udzielenia spółce UAB GET Baltic zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki „ THE NATURAL GAS EXCHANGE PARTICIPANT’S CONTRACT”

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Les travaux/produits/services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé pour la raison suivante:
    • protection de droits exclusifs, y compris des droits de propriété intellectuelle
Explication:

Usługa może być świadczona tylko przez określonego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz związanych z ochroną praw wyłącznych a także nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów

zamówienia. Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 388 pkt. 1, w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) Ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie ze spółką UAB GET Baltic umowy THE NATURAL GAS EXCHANGE PARTICIPANT’S CONTRACT. Spółka UAB GET Baltic jest jedynym podmiotem posiadającym licencję Operatora Giełdy gazu ziemnego na Litwie, tj. jest jedynym podmiotem na Litwie, który może realizować transakcje oferowane przez Giełdę do obrotu gazem i nie istnieje inne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze dla realizacji przedmiotowego zamówienia, spełnione są przesłanki określone w art. 214 ust.1 pkt. 1 lit a i b Pzp uzasadniające zastosowanie zamówienia z wolnej ręki.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 085-231367
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
07/07/2022
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej Zamawiającego. Szczegółowe wymogi dotyczące sposobu złożenia odwołania zawiera dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
02/08/2022