Services - 430799-2022

05/08/2022    S150

Pologne-Varsovie: Services de réparation et d'entretien de matériel roulant

2022/S 150-430799

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Lubelska 26
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 03-802
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Iwona Kielczyk, Anna Wysmułek
Courriel: przetargi@mazowieckie.com.pl
Téléphone: +48 224737353
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mazowieckie.com.pl
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonanie napraw w poziomie utrzymania P5 10 ezt typu Flirt Polska serii ER75 wraz z modernizacją

Numéro de référence: MWZ7.27.24.2022
II.1.2)Code CPV principal
50222000 Services de réparation et d'entretien de matériel roulant
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw w poziomie utrzymania P5 dziesięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt Polska serii ER75 wraz z modernizacją oraz pracami dodatkowymi.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Miejsce wskazane przez Wykonawcę.

II.2.4)Description des prestations:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw w poziomie utrzymania P5 dziesięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt Polska serii ER75 wraz z modernizacją oraz pracami dodatkowymi.

2.We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, normom, ocenom technicznym, specyfikacjom technicznym i systemom referencji technicznych, wskazanym w SWZ i załącznikach. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formie pisemnej równoważności zaoferowanych parametrów technicznych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

3.Szczegółowy opis, zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określają Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 11 do SWZ oraz załączniki do Projektowanych postanowień umowy.

4.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca realizowali zamówienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności wskazanych w § 2 Projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 11 do SWZ.Sposób udokumentowania zatrudnienia pracowników, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia określonych wymagań zostały zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 11 do SWZ.

5.Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był świadczony przez Wykonawcę posiadającego wdrożony system zarządzania jakością w oparciu o standard IRIS (ISO/TS) 22163). Przedmiot zamówienia winien być realizowany z zachowaniem standardów w zakresie jakości, niezawodności

i bezpieczeństwa technicznego, zgodnie takim standardem.

6.W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac spawalniczych Zamawiający wymaga, aby przed ich wykonaniem Wykonawca przedstawił certyfikat oraz wykaz wykwalifikowanego personelu umożliwiającego wykonanie spawania zgodnie z normą PN-EN 15085:2.

7.Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na okres co najmniej 18 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru danego elektrycznego zespołu trakcyjnego, na prace wykonane w ramach przedmiotu umowy/na cały pojazd po naprawie, w zależności od wyboru Wykonawcy.

9.Zamawiający wymaga wykonania naprawy w poziomie utrzymania P5 każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego wraz z pracami dodatkowymi i modernizacją w terminie nie dłuższym niż 80 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania elektrycznego zespołu trakcyjnego do naprawy.

10.Zamawiający nie żąda złożenia z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Og – Okres udzielonej gwarancji jakości na cały elektryczny zespół trakcyjny / Pondération: 12
Critère de qualité - Nom: Twn – Termin wykonania naprawy w poziomie utrzymania P5 każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego wraz z pracami dodatkowymi i modernizacją / Pondération: 10
Prix - Pondération: 78
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 076-209040
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

Wykonanie napraw w poziomie utrzymania P5 10 ezt typu Flirt Polska serii ER75 wraz z modernizacją

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Cd. Sekcji III.1.3

-nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

3) dokument, o którym mowa w pkt13 ppkt 1 lit a Sekcji III 1.2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt13 ppkt 1 lit b, c Sekcji III 1.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,

4) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9 ppkt 2 lit a,c Sekcji III 1.3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 (z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, oraz w przypadku, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp) i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ppkt 3 stosuje się,

5)Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 13 ppkt 1 lit a,c,d,e Sekcji III. 1.2, pkt 9 ppkt 1 lit a, b Sekcji III 1.3 dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania,

6) do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy Sekcji III 1.3 pkt 9 ppkt 2, Sekcji VI 3. ppkt 3,4 stosuje się odpowiednio.

10. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.2 pkt 13, Sekcji III 1.3 pkt 9 ppkt 1 dla każdego z Wykonawców oraz wezwie do złożenia dokumentów, o których mowa w Sekcji III 1.2 pkt 2, Sekcji III 1.3 pkt 8 ppkt 1, 2 które mogą być złożone wspólnie przez Wykonawców, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu łącznie przez Wykonawców,

11. Wymagania dotyczące formy składanych podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń zostały opisane w Rozdz. VIII ust. 16 SWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800 / 4587803
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale IX ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na Projektowane postanowienia umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp,

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób inny niż określony powyżej.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie Zakupowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość, o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na Platformie Zakupowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800 / 4587803
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
02/08/2022