Le site web TED est adapté aux formulaires électroniques depuis aujourd’hui, 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Services - 430808-2022

05/08/2022    S150

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2022/S 150-430808

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: POLREGIO S.A.
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-217
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Sędzik, Agata Szewczyk, Warszawa, ul. Kolejowa 1, pokój 603
E-mail: zakupy@polregio.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.polregio.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

NAPRAWA ZESTAWÓW KOŁOWYCH WRAZ Z WYMIANĄ KÓŁ MONOBLOKOWYCH

Numer referencyjny: PZP1.240.1782.2021
II.1.2)Główny kod CPV
50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest naprawa zestawów kołowych wraz z wymianą kół monoblokowych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna naprawa zestawów kołowych wraz z wymianą kół monoblokowych przeznaczonych do pojazdów serii: SA103, SA132,SA133,SA134,SA139.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 018-044939
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

NAPRAWA ZESTAWÓW KOŁOWYCH WRAZ Z WYMIANĄ KÓŁ MONOBLOKOWYCH

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1.W dniach 01.07.2021 r. - 30.07.2021 r. zostały przeprowadzone wstępne konsultacje rynkowe.

2.Wykonawca wraz z ofertą jest obowiązany złożyć:

1)Dokumentację konstrukcyjną oferowanego koła monoblokowego, osi, tarczy hamulcowej – zgodną z normami, o których mowa w dokumentacji postępowania (SWZ) opublikowanej na stronie www.polregio.eb2b.com.pl/ ;

2)Certyfikat weryfikacji WE wraz z wszystkim załącznikami potwierdzający spełnienie przez każdy oferowany rodzaj koła wymagań Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor — lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej w związku z ustawą o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003, poz.789 ze zm.) (w szczególności Art. 25 cb i Art. 25 cc), Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.

3.Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne, w tym w odniesieniu do norm i certyfikatów, o których mowa w ust.2 powinien dodatkowo złożyć wraz z ofertą (poza dokumentacją ,o której mowa w ust. 2) dokumentację, o której mowa w dokumentacji postępowania (SWZ) opublikowanej na stronie www.polregio.eb2b.com.pl/.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2022