Services - 430810-2022

05/08/2022    S150

Pologne-Świerklaniec: Services de transport routier

2022/S 150-430810

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numéro national d'identification: 6452162922
Adresse postale: ul. Parkowa 3
Ville: Świerklaniec
Code NUTS: PL22 Śląskie
Code postal: 42-622
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Justyna Krzystanek
Courriel: j.krzystanek@pkm-swierklaniec.pl
Téléphone: +48 323813314
Fax: +48 323813310
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.pkm-swierklaniec.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm-swierklaniec
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

świadczenie, usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu - linie 288, 80 i M107

Numéro de référence: 15/ZPS/PKMS/07/2022
II.1.2)Code CPV principal
60100000 Services de transport routier
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu na ustalonych liniach komunikacyjnych nr 288, 80 i M107, na obszarze działalności Zamawiającego.

Zamówienie podzielone jest na trzy części.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 1 177 782.40 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Świadczenie usług kierowania autobusami miejskimi należącymi do PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu na linii nr 288/1

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
60100000 Services de transport routier
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL22 Śląskie
Lieu principal d'exécution:

Obszar działalności Zamawiającego

II.2.4)Description des prestations:

Świadczenie usług kierowania autobusami miejskimi należącymi do PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu na linii nr 288/1.

Ilość przewidzianych roboczogodzin: 4.695

Ilość przewidzianych wozokilometrów: 92.912

Typ taboru: BN

Do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien skierować co najmniej 2 kierowców posiadających określone przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej.

Kierowcy ci nie mogą być zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiającego.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Świadczenie usług kierowania autobusami miejskimi należącymi do PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu na linii nr 80/2

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
60100000 Services de transport routier
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL22 Śląskie
Lieu principal d'exécution:

Obszar działalności Zamawiającego

II.2.4)Description des prestations:

Świadczenie usług kierowania autobusami miejskimi należącymi do PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu na linii nr 80/2.

Ilość przewidzianych roboczogodzin: 6.886

Ilość przewidzianych wozokilometrów: 129.721

Typ taboru: BN

Do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien skierować co najmniej 2 kierowców posiadających określone przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej.

Kierowcy ci nie mogą być zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiającego.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Świadczenie usług kierowania autobusami miejskimi należącymi do PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu na linii nr M107/2

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
60100000 Services de transport routier
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL22 Śląskie
Lieu principal d'exécution:

Obszar działalności Zamawiającego

II.2.4)Description des prestations:

Świadczenie usług kierowania autobusami miejskimi należącymi do PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu na linii nr M107/2.

Ilość przewidzianych roboczogodzin: 6.891

Ilość przewidzianych wozokilometrów: 145.424

Typ taboru: BN

Do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien skierować co najmniej 2 kierowców posiadających określone przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej.

Kierowcy ci nie mogą być zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiającego.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Aucune offre ou aucune offre/demande de participation appropriée en réponse à une procédure avec appel à la concurrence préalable
Explication:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt. 2 lit.d ustawy Prawo zamówień publicznych: zamówienia sektorowego można udzielić w trybie z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, sektorowych negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo partnerstwa innowacyjnego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp albo nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp lub, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

W prowadzonym poprzednio postępowaniu na część nr I, II i III, których dotyczy zaproszenie, prowadzone negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawi zamówienia publicznego. W związku z powyższym postępowanie to zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 8 ustawy Pzp.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1,2 i 3
Intitulé:

świadczenie, usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu - linie 288, 80 i M107

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
29/07/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: City Line 2 Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 6272759914
Adresse postale: ul. Wieniawskiego 18
Ville: Chorzów
Code NUTS: PL22 Śląskie
Code postal: 41-506
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 920 142.50 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 1 177 782.40 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Składanie odwołań, pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

1) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy;

2) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego przedmiotowe postępowanie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców;

3) odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4) odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy;

5) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa);

6) odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu;

7) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

8) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na platformie;

9) odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

10) odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis w wymaganej wysokości;

11) wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania;

12) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na platformie, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego;

13) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje; zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie;

14) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron;

15) Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
02/08/2022