Dienstleistungen - 430839-2022

05/08/2022    S150

België-Antwerpen: Diensten in verband met software

2022/S 150-430839

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pidpa
Nationaal identificatienummer: BE 204.908.936
Postadres: Desguinlei 246
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Postcode: 2018
Land: België
Contactpersoon: De heer Kobe Cornelis
E-mail: overheidsopdrachten@pidpa.be
Telefoon: +32 32168893
Fax: +32 32606003
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.pidpa.be/over-pidpa/aanbesteding-open-procedure
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opdracht voor de hernieuwing van een Microsoft Enterprise Agreement

Referentienummer: C-21-094
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72260000 Diensten in verband met software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 290 650.64 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opdracht voor de hernieuwing van een Microsoft Enterprise Agreement

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Niet gespecifieerd / Weging: Niet gespecifieerd
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

zie bestek

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C-21-094
Benaming:

Opdracht voor de hernieuwing van een Microsoft Enterprise Agreement

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS BELGIUM INC
Postadres: Romeinsesteenweg 468
Plaats: GRIMBERGEN
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 1853
Land: België
E-mail: kevin.meeus@insight.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 290 650.64 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Opmerkingen over de gunningscriteria: Zie bestek

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/08/2022