Dienstleistungen - 430862-2022

05/08/2022    S150

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów

2022/S 150-430862

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 133-381128)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Adres pocztowy: Towarowa 1
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Toboła
E-mail: przetargi@zwp.jsw.pl
Tel.: +48 327564954
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jsw.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont w Zakładach JSW S.A. ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 3,3 kV produkcji Elgór+Hansen

Numer referencyjny: 29/P/22
II.1.2)Główny kod CPV
50532200 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Remont w Zakładach JSW S.A. ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 3,3 kV produkcji Elgór+Hansen. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna, stanowiąca Załącznik nr 1 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 133-381128

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 10/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 07/11/2022
Powinno być:
Data: 14/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/08/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 17/08/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: