Dienstleistungen - 430931-2022

Kompaktansicht anzeigen

05/08/2022    S150

България-София: Услуги по поддържане и ремонт на софтуер

2022/S 150-430931

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2009/81/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Национален регистрационен номер: 000695228
Пощенски адрес: ул. Александър Жендов №2
Град: гр.София
Пощенски код: 1113
Държава: България
Лице за контакт: Елица Викторова Василева
Адрес за електронна поща: Elitsa.VASILEVA@mfa.bg
Телефон: +359 29482036

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.mfa.bg/

Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/21457

Електронен достъп до информация: https://app.eop.bg/today/229110

Електронно подаване на оферти и заявления за участие: https://app.eop.bg/today/229110

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
I.3)Основна дейност
Друго: Външна политика
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Следгаранционна поддръжка на техническото и програмното осигуряване на Националната визова информационна система“ по две обособени позиции
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 26: Други услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: ул. Александър Жендов № 2

код NUTS BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Предметът на обществената поръчка включва следгаранционна поддръжка на техническото и програмното осигуряване на Националната визова информационна система. 
В обхвата на Обособена позиция № 1 ще бъдат включени дейности, насочени към поддръжка на базовото програмно осигуряване и на хардуерните ресурси, изграждащи инфраструктурата на НВИС и включващи: мрежова подсистема и комуникации, включително мрежови компоненти на НВИС; сървърна подсистема и лентови библиотеки и дискови масиви.
В обхвата на Обособена позиция № 2 ще бъдат включени дейности по поддръжка на приложния софтуер на централната компонента на Националната визова информационна система.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

72267000 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер

II.1.7)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Оферентът трябва да посочи в офертата всяка част от поръчката, която той евентуално предвижда да възложи на подизпълнители, и всеки предложен подизпълнител, както и обекта на частта от поръчката, за която е предложен този подизпълнител
Оферентът трябва да посочва всякакви промени на нивото на подизпълнителите по време на изпълнение на поръчката
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 639158 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 13 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: „Следгаранционна поддръжка на техническото и базовото програмно осигуряване на Националната визова информационна система“
1)Кратко описание
В обхвата на Обособена позиция № 1 ще бъдат включени дейности, насочени към поддръжка на базовото програмно осигуряване и на хардуерните ресурси, изграждащи инфраструктурата на НВИС и включващи: мрежова подсистема и комуникации, включително мрежови компоненти на НВИС; сървърна подсистема и лентови библиотеки и дискови масиви.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

48000000 Софтуерни пакети и информационни системи

3)Количество или обем
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 342940 BGN
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Участниците следва да прилагат сертифицирана система за управление на ИТ услуги, съответстваща на стандарт БДС EN ISO/IEC 20000-1:2018 или еквивалентен, с обхват предоставяне на услуги за внедряване и поддръжка на софтуерни решения и/или информационни системи, или еквивалент и да прилагат система за управление на сигурността на информацията, съответстваща на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2013 или БДС ISO/IEC 27001:2017 или еквивалент, с обхват разработка, внедряване и поддръжка на софтуерни решения и/или информационни системи, или еквивалент. Наличието на съответствие с изискването се декларира от участника (декларация по образец) и се представя към Техническото предложение, като се посочва номер и дата на издаване на сертификата, наименованието на органа, който го е издал, валидност на сертификата и обхвата или се посочват еквивалентните мерки които са предприети за осигуряване на система за управление на качеството.
Участниците трябва да бъдат:
1. оторизиран партньор на Cisco Systems – производител на основното мрежово оборудване, което влиза в обхвата на услугите по обособената позиция.
2.оторизиран партньор на Lenovo – производител на основното сървърно оборудване, което влиза в обхвата на услугите по обособената позиция;
3. оторизиран партньор на IBM – производител на основните технически средства и софтуер, които влизат в обхвата на услугите по обособената позиция.
4. оторизиран партньор на Microsoft – производител на основния сървърен софтуер, който влиза в обхвата на услугите по обособената позиция.
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: „Следгаранционна поддръжка на приложното програмно осигуряване на централната компонента на Националната визова информационна система“
1)Кратко описание
В обхвата на Обособена позиция № 2 ще бъдат включени дейности по поддръжка на приложния софтуер на централната компонента на Националната визова информационна система.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

72267000 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер

3)Количество или обем
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 296218 BGN
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Участниците следва да прилагат сертифицирана система за управление на ИТ услуги, съответстваща на стандарт БДС EN ISO/IEC 20000-1:2018 или еквивалентен, с обхват предоставяне на услуги за внедряване и поддръжка на софтуерни решения и/или информационни системи, или еквивалент и да прилагат система за управление на сигурността на информацията, съответстваща на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2013 или БДС ISO/IEC 27001:2017 или еквивалент, с обхват разработка, внедряване и поддръжка на софтуерни решения и/или информационни системи, или еквивалент. Наличието на съответствие с изискването се декларира от участника (декларация по образец) и се представя към Техническото предложение, като се посочва номер и дата на издаване на сертификата, наименованието на органа, който го е издал, валидност на сертификата и обхвата или се посочват еквивалентните мерки които са предприети за осигуряване на система за управление на качеството.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранцията за изпълнение на договора по всяка от обособените позиции представлява 5 % (пет на сто) от общата стойност на договора без ДДС, представена от определения изпълнител в момента на неговото сключване, с валидност 30 (тридесет )дни след изпълнение на договора. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
При представяне на гаранцията под формата на парична сума, тя се внася по банков път, на името на МВнР:
БНБ – ЦУ,
Банкова сметка: BG45 BNBG 9661 3300 1343 01
BIC: BNBGBGSD
Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след изпълнение на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след изпълнение на Договора като при необходимост срокът на валидност на застраховката се удължава или се издава нова.
Условията и сроковете за удържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в проекта на договор за обществена поръчка.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Общата цена за изпълнение на поръчка се изплаща на месечни вноски за действително извършените дейности на месечна база от обхвата на обществената поръчка по съответната обособена позиция.
Месечните плащания по договора ще се извършват след предаване на месечен доклад за извършената работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, одобрен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез двустранно подписан приемо-предавателен протокол, удостоверяващ приемане на предоставените през отчетния период услуги и на доклада без забележки и оригинална фактура за предоставената услуга за месеца, в която е описан номера на договора, съгласно условията в проекта на договора.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
III.1.4)Други особени условия за изпълнението на поръчката, по-специално по отношение на сигурността на доставките и сигурността на информацията:
Предметът на обществената поръчка съдържа класифицирана информация и представлява доставка на чувствителна техника(оборудване), която попада в обхвата на чл. 148, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществени поръчки. Съгласно изискванията на „Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна – Приложение № 1 към чл. 25 на ЗЗКИ, част II „Информация, свързана с външната политика и вътрешната сигурност на страната“, т. 14: „Сведения за организационно-техническата и програмната защита на комуникационните и информационните системи на органите на държавна власт и местно самоуправление и техните администрации, както и на други техни системи за обработване на информация, обществената поръчка е свързана с достъп до класифицирана информация, класифицирана като държавна тайна с ниво „Поверително“.
Настоящата обществена поръчка съдържа класифицирана информация, представляваща държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), поради което на основание чл. 172, ал. 3 от ЗОП възложителят поставя изисквания за защита на класифицираната информация при предоставяне на техническата спецификация на участниците в процедурата и при сключването на договора.
В хода на организирането и провеждането на процедурата по възлагане на обществената поръчка, както и изпълнението на договора по нея Възложителят, Участниците и Изпълнителят обменят класифицирана информация при спазване на всички изисквания на ЗЗКИ.
Всички участници в процедурата са длъжни да спазват всички изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност на класифицираната информация съгласно изискванията на Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност.
Всички участници в процедурата, в рамките на 5 (пет) работни дни след нейното приключване следва да върнат на Възложителя (МВнР) цялата документация или материали, свързани с нея, като се съобразят с разпоредбата на чл. 142 от Правилника за прилагане на Закона за класифицирана информация.
Избраният Изпълнител в срок от 5 (пет) работни дни след приключване на дейностите си по договора връща всички документи и материали по процедурата на Възложителя и извършва специално изтриване на всяка класифицирана информация, свързана с договора, от своите информационни мрежи, системи и носители, като приложат и чл. 142 от Правилника за прилагане на Закона за класифицирана информация.
Техническата спецификация за всяка обособена позиция е приложена в отделен документ, който се получава от участниците в процедурата, поканени от Възложителя да представят оферта, по реда и при условията на ЗЗКИ, след извършен предварителен подбор на кандидатите по реда на чл. 75 от ЗОП във връзка с чл. 158 от ЗОП.
Кандидатите/участниците следва да представят в заявленията си за участие/офертите си:
1.Валидно Удостоверение за сигурност (УС) до ниво на класификация „Поверително!“;
2. Сертификат за наличие на Регистратура за обработка и съхранение на национална класифицирана информация (РКИ) минимум до ниво „Поверително“;
3.Сертификат или временен сертификат за наличие на комуникационно-информационна система (КИС) за работа с класифицирана информация с ниво „Поверително“ или по-високо или декларация, че кандидатът е предприел действия за осигуряване на КИС;
4.Валидни Разрешения за достъп до класифицирана информация (РДКИ) до ниво „Поверително” или по-високо на физическите лица от страна на кандидата, които ще са пряко ангажирани с дейности по поръчката.
Изискванията по т. 1. до т. 4. са приложими и спрямо подизпълнителите ( в случай че се предвиждат такива).
В ограничената процедура всяко лице може да подаде заявление за участие, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор. В заявлението за участие кандидатите нямат право да представят оферти. Оферти се подават само от кандидатите, които възложителят е поканил след проведения предварителния подбор
III.1.5)Информация относно проучване за надеждност:
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние

Критерии относно личното състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: От процедурата ще бъде отстранен всеки кандидат/участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 157 и чл. 107 от ЗОП. На основание чл. 157, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 106, ал. 1 от ППЗОП при участие в процедурата, кандидатът представя декларация за липсата на основания за отстраняване. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник на следните основания по чл. 157 от ЗОП, както следва:
1. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
2. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. за когото е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
4. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност или в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
5. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
6. с влязло в сила съдебно решение е установено, че е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките;
7. установено е, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на липсата на основания за отстраняване или на изпълнението на критериите за подбор;
8. установено е от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, поради което е налице риск от заплаха за националната сигурност.

Критерии относно личното състояние на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните изисквания за лично състояние и критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
III.2.2)Икономически и финансови възможности

Критерии относно икономическото и финансово състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние

Критерии относно икономическото и финансово състояние на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние
III.2.3)Технически и/или професионални възможности

Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
1. Кандидатът следва да е изпълнил за всяка обособена позиция минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на заявлението.
За обособена позиция 1: под „сходна дейност“ следва да се разбира следното: дейност, свързана с поддръжка и администриране на информационни системи, мрежово и комуникационно оборудване, сървърно оборудване, системен и приложен софтуер, софтуер за бази данни, софтуерни продукти за управление и наблюдение, или еквивалент.
За обособена позиция 1: „Изпълнена“ е тази дейност/услуга, която е приключила в рамките на 5-годишния период преди датата на подаване на заявлението, независимо от датата на възлагането на услугата и резултатът от нея е надлежно приет от възложителя.
За обособена позиция 2: под „сходна дейност“ следва да се разбира следното: дейност, свързана с поддръжка и администриране на информационни системи, сървърен софтуер, системен и приложен софтуер, софтуер за бази данни, софтуерни продукти за управление и наблюдение, или еквивалент.
За обособена позиция 2: „Изпълнена“ е тази дейност/услуга, която е приключила в рамките на 5-годишния период преди датата на подаване на заявлението, независимо от датата на възлагането на услугата и резултатът от нея е надлежно приет от възложителя.
Съответствието с минималните изисквания по т. 1 за всяка обособена позиция се удостоверява със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга, като списъкът следва да обхваща последните 5 години от датата на подаване на заявлението съгласно чл. 158, ал. 3 във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Обемът на изпълнените дейности не е от значение за конкретната поръчка, стига да отговарят на изискванията на възложителя.
2. Кандидатът следва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват разработка, внедряване и поддръжка на софтуерни решения и/или информационни системи, или еквивалент.
3. Кандидатът трябва да притежава валидно Удостоверение за сигурност (УС) минимум до ниво „Поверително!“. Същото следва да се с валидност не по-малка от 3 месеца след датата на подаване на заявлението за участие в процедурата.
4. Кандидатът следва да притежава Сертификат или временен сертификат за наличие на комуникационно-информационна система (КИС) за работа с класифицирана информация с ниво „Поверително“ или по-високо.
5. Кандидатът следва да разполага със сертифицирана Регистратура за обработка и съхранение на национална класифицирана информация (РКИ) до ниво „Поверително“ или по-високо.
6. Кандидатът следва да разполага с валидни разрешения за достъп до класифицирана информация (РДКИ) до ниво „Поверително” или по-високо на физическите лица от страна на кандидата, при изпълнение на договора. Същите следва да са с валидност не по-малка от 3 (три) месеца след датата на подаване на заявлението за участие в процедурата.
Изисквано минимално/ни ниво/а (в приложимите случаи):
7. Кандидатът трябва да разполага с квалифициран екип за изпълнение на поръчката. Съответствието с минималните изисквания относно персонала/екипа за изпълнение на поръчката се установява съгласно чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП и чл. 158, ал. 7 от ЗОП с представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
Кандидатът трябва да предложи в заявлението си за участие списък с експертите. Експертите, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, е необходимо да притежават валидно разрешение за достъп до класифицирана информация (РДКИ) минимум до ниво „Поверително“. Съответствието с изискванията по т. 2 се доказва с копие на РДКИ.
7.1. Екипът за изпълнение на поръчката за ОБСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 следва включва най-малко следните видове експерти:
7.1.1. Ключов експерт 1: Ръководител екип
Образование: Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен в областите „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените;
Специфичен професионален опит: Минимум 5 години опит като ръководител на екип в дейности, свързани с проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи с използване на система за управление на база данни (СУБД) и/или е ръководил екип в минимум три успешно изпълнени дейности, свързани с проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи с използване на система за управление на база данни (СУБД).
Квалификация: Да притежава валиден професионален сертификат, издаден от сертифициран център за обучение, за прилагане на методология за управление на проекти PMBOK или PRINCE2, като Project Management Professional (PMP) или PRINCE2 Practitioner, или еквивалентни.
Достъп до класифицирана информация: валидно Разрешение за достъп до класифицирана информация (РДКИ) до ниво „Поверително“ или по-високо.
7.1.2. Ключов експерт 2: Експерт за поддръжка на мрежово оборудване
Образование: Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен в областите „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина по специалност, в области еквивалентни на посочените;
Специфичен професионален опит: Минимум 3 години опит като експерт по системна и мрежова администрация в дейности, свързани с поддръжка и администриране на мрежово оборудване и/или участие в минимум 3 успешно изпълнени дейности за поддръжка и администриране на мрежово оборудване.
Квалификация: Да притежава валиден сертификат Certified Network Professional Data Center (CNP Data Center) и/или Certified Internetwork Expert Data Center (CIE Data Center), и/или Certified Network Professional Security (CNP Security), или еквивалент.
7.1.3. Ключов експерт 3: Експерт за поддръжка на сървърно оборудване
Образование: Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен в областите „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина по специалност, в области еквивалентни на посочените;
Специфичен професионален опит: Минимум 3 години опит като експерт по сървърно оборудване в дейности, свързани с поддръжка и администриране на сървърно оборудване, и/или участие в минимум 3 успешно изпълнени дейности за поддръжка и администриране на сървърно оборудване, произведено от Lenovo, или еквивалент.
Достъп до класифицирана информация: Валидно Разрешение за достъп до класифицирана информация (РДКИ) до ниво „Поверително“ или по-високо.
7.1.4. Ключов експерт 4: Експерт за поддръжка на софтуери за архивиране, управление и наблюдение – 2 бр.
Образование: Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен в областите „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина по специалност, в области еквивалентни на посочените.
Специфичен професионален опит: Минимум 3 години опит като експерт по системна администрация в дейности, свързани с поддръжка и администриране на софтуери за архивиране, управление и наблюдение, и/или участие в минимум 3 успешно изпълнени дейности за поддръжка и администриране на софтуери за архивиране, управление и наблюдение.
Квалификация: Да притежава валиден IBM Certified Administrator Spectrum Protect V8.1 и/или IBM Certified Advanced Deployment Professional - Spectrum Storage Management V7, и/или IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Monitoring V6.3, или еквивалент.
Достъп до класифицирана информация: Валидно Разрешение за достъп до класифицирана информация (РДКИ) до ниво „Поверително“ или по-високо.
7.1.5. Ключов експерт 5: Експерт за поддръжка и администриране на Microsoft сървъри
Образование: Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен в областите „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина по специалност, в области еквивалентни на посочените;
Специфичен професионален опит: Минимум 3 години опит като експерт по системна администрация в дейности, свързани с поддръжка и администриране на системен и приложен софтуер, и/или участие в минимум 3 успешно изпълнени дейности за поддръжка и администриране на системен и приложен софтуер.
Квалификация: Да притежава валиден сертификат Microsoft Certified Solutions Expert: Core Infrastructure или еквивалентен.
Достъп до класифицирана информация: валидно Разрешение за достъп до класифицирана информация (РДКИ) до ниво „Поверително“ или по-високо.
7.1.6. Ключов експерт 6: Експерт за Бази данни
Образование: Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен в областите „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина по специалност, в области еквивалентни на посочените;
Специфичен професионален опит: Минимум 3 години опит като експерт бази данни в дейности, свързани с проектиране, разработване, внедряване и поддържане на бази данни за приложен софтуер, и/или участие в минимум 3 успешно изпълнени дейности за разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи с използване на релационна система за управление на база данни (СУБД) като IBM Informix или еквивалент.
Квалификация: Да притежава валиден сертификат IBM Certified System Administrator - Informix V12 или по-висока, или еквивалентен.
Достъп до класифицирана информация: валидно Разрешение за достъп до класифицирана информация (РДКИ) до ниво „Поверително“ или по-високо.
8. Екипът за изпълнение на поръчката за ОБСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 следва включва най-малко следните видове експерти:
8.1. Ключов експерт 1: Ръководител екип
Образование: Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен в областите „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените.
Специфичен професионален опит: Минимум 5 години опит като ръководител на екип в дейности, свързани с проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи с използване на система за управление на база данни (СУБД).
Квалификация: Да притежава валиден професионален сертификат, издаден от сертифициран център за обучение, за прилагане на методология за управление на проекти PMBOK или PRINCEE2, като Project Management Professional (PMP) или или PRINCE2 Practitioner, или еквивалент.
Достъп до класифицирана информация: валидно Разрешение за достъп до класифицирана информация (РДКИ) до ниво „Поверително“ или по-високо.
8.2. Ключов експерт 2: Бизнес анализатор
Образование: Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен в областите „Социални, стопански и правни науки”, „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина по специалност, в области еквивалентни на посочените.
Специфичен професионален опит: Минимум 3 години опит в описание на бизнес процеси и разработката на спецификации за информационни системи.
Квалификация: Да притежава валиден сертификат, издаден от сертифициран център за обучение, за завършено обучение и успешно положен изпит по моделиране на бизнес процеси Certification of Competency in Business Analysis и/или Certified Business Analysis Professional, или еквивалентен.
Достъп до класифицирана информация: валидно Разрешение за достъп до класифицирана информация (РДКИ) до ниво „Поверително“ или по-високо.
8.3. Ключов експерт 3: Системен архитект
Образование: Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен в областите „Социални, стопански и правни науки”, „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” съгласно Класификаторa на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина по специалност, в области еквивалентни на посочените;
Специфичен професионален опит: Минимум 3 години опит, включващ проектиране и изграждане на ИТ модели и/или ИТ архитектури свързани с проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи, от които поне един да е свързан с проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи с използване на релационна система за управление на бази данни (СУБД).
Достъп до класифицирана информация: валидно Разрешение за достъп до класифицирана информация (РДКИ) до ниво „Поверително“ или по-високо.
8.4. Ключов експерт 4: Програмист – 2 бр.
Образование: Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен в областите „Социални, стопански и правни науки”, „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина по специалност, в области еквивалентни на посочените.
Специфичен професионален опит: Минимум 3 години опит като програмист в дейности, свързани с проектирането, разработването, внедряването и поддържането на приложен софтуер.
Достъп до класифицирана информация: валидно Разрешение за достъп до класифицирана информация (РДКИ) до ниво „Поверително“ или по-високо.
8.5. Ключов експерт 5: Експерт за Бази данни – 2 бр.
Образование: Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен в областите „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина по специалност, в области еквивалентни на посочените.
Специфичен професионален опит: Минимум 3 години опит като експерт бази данни в дейности, свързани с проектирането, разработването, внедряването и поддържането на бази данни за приложен софтуер.
Квалификация: Да притежава валиден сертификат IBM Certified System Administrator - Informix V12 или по-висока, или еквивалентен.
Достъп до класифицирана информация: валидно Разрешение за достъп до класифицирана информация (РДКИ) до ниво „Поверително“ или по-високо.
8.6. Ключов експерт 6: Експерт за осигуряване на качеството
Образование: Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен в областите „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина по специалност, в области еквивалентни на посочените;
Специфичен професионален опит: Минимум 3 години опит в тестването на софтуер, създаване на потребителски случаи, автоматизирано тестване и e работил върху разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи с използване на релационна система за управление на бази данни (СУБД).
Достъп до класифицирана информация: валидно Разрешение за достъп до класифицирана информация (РДКИ) до ниво „Поверително“ или по-високо.
Забележка: За изпълнение на изискванията за образование се приема и висше образование, придобито преди влизането в сила на ПМС № 125 от 2002 г., когато е в област и/или направление, едноименни/еквивалентни на посочените по-горе.
Изисквано минимално/ни ниво/а
ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 158, АЛ. 7 ОТ ЗОП
1. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга по гаранционно обслужване, списъкът следва да обхваща последните 5 години от датата на подаване на заявлението.
2. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата;
3. Копие на валидно удостоверение, разрешение или потвърждение за достъп до класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ за сигурност до ниво „Поверително“ или по-високо.
4. Копие на валиден сертификат за наличие на регистратура за класифицирана информация до ниво "Поверително" или по-високо.
5. Копие на валиден сертификат за наличие на комуникационно-информационна система (КИС) до ниво „Поверително” или по-високо;
6. Копия на Разрешения за достъп до класифицирана информация (РДКИ) до ниво „Поверително” или по-високо на физическите лица от страна на кандидата, които ще са пряко ангажирани с дейности по поръчката.
7. Копие на валиден сертификат за управление на качеството в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват разработка, внедряване и поддръжка на софтуерни решения и/или информационни системи, или еквивалент;
8. Съгласно утвърдена в Министерство на външните работи Политика за мрежова и информационна сигурност в съответствие с изискванията на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, кандидатите следва да попълнят приложения чек-лист (по образец), намиращ се в група „Изисквания към кандидатите“, група Изисквания под т. 2. Прилагани мерки за мрежова и информационна сигурност.

Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните изисквания за лично състояние и критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата, както и:
1. Подизпълнителите да притежават удостоверение за сигурност (УС), издадено по реда на ЗЗКИ, до ниво на класификация „Поверително“ (или по-високо). Доказателството за изпълнение на критерия за подбор (удостоверение за сигурност) от подизпълнителя се представя от участника в офертата, съгласно чл. 106, ал. 2, т. 2, букви „а“ и „б“ от ППЗОП.
2. Подизпълнителите да притежават разрешения за достъп до класифицираната информация до ниво на класификация „Поверително“ (или по-високо) на лицата, които ще изпълняват дейности по договора и които са включени в списък на длъжностите в организационната единица, за които се изисква достъп до съответното ниво на класифицирана информация, представляваща държавна тайна по чл.37, ал.1 от ЗЗКИ. Доказателството за изпълнение на критерия за подбор (разрешения за достъп до класифицирана информация) от подизпълнителите се представя от участника в офертата, съгласно чл. 106, ал. 2, т. 2, букви „а“ и „б“ от ППЗОП.
3. Подизпълнителите следва да притежават сертификат или временен сертификат за наличие на КИС за работа с класифицирана информация с ниво „Поверително“ или по-високо. Изискването се доказва с декларация, че подизпълнителят притежава сертификат или временен сертификат за наличие на КИС до ниво „Поверително“ или по-високо или с декларация по какъв начин ще се създават класифицирани документи – на ръка или на пишеща машина.
4. Подизпълнителите следва да разполагат със сертифицирана Регистратура за обработка и съхранение на национална класифицирана информация (РКИ) до ниво „Поверително“ или по-високо.
5. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някой от критериите за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява или за който са налице основанията за отстраняване от поръчката, поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
14.9.2022 - 23:59
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация:
Кандидатите могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите и професионалните способности.Когато кандидатът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
В случай че техническото предложение съдържа класифицирана информация, се подава на хартиен носител по реда на ЗЗКИ в срока за подаване на оферти в Регистратура за класифицирана информация при МВнР.
Съгласно чл. 35, ал. 5 от ППЗОП участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на ценовото предложение, включително на единичните цени, които го формират. Ценовото предложение не може да се представя по реда на ЗЗКИ. Като противното е основание за отстраняване. Ценовото предложение се представя чрез платформата ЦАИС ЕОП
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: На основание чл. 197, ал. от ЗОП жалба може да с еподава в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
1.8.2022