Fournitures - 43107-2022

26/01/2022    S18

Pologne-Międzylesie: Fibres de verre

2022/S 018-043107

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Numéro national d'identification: PL
Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 51
Ville: Międzylesie
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 57-530
Pays: Pologne
Courriel: b.cholewa@izolatory.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://iel.ezamawiajacy.pl/app/login
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Instytut Badawczy
I.5)Activité principale
Autre activité: Badania naukowe, prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego.

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa włókna szklanego w postaci rowingu.

II.1.2)Code CPV principal
14830000 Fibres de verre
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Dostawa włókna szklanego w postaci rowingu przeznaczonego do produkcji wyrobów elektroizolacyjnych (rur i profili szkło-epoksydowych) na potrzeby energetyki i elektrotechniki.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki, Magazyn – budynek B, ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Międzylesie, Polska.

II.2.4)Description des prestations:

Zamówienie składa się z 5 pozycji asortymentowych.

Właściwości wizualne: Nawój rowingu powinien być cylindryczny, a jego czoła proste i prostopadłe do boków. Budowa nawojów powinna być jednolita, a nawoje powinny być powtarzalne. Rowing powinien być wolny od jakichkolwiek zabrudzeń i zanieczyszczeń (olej, brud, tłuszcz). Rowing nie może zawierać żadnych wtrąceń-w szczególności metalicznych. Niedopuszczalne jest strzępienie się rowingu. Barwa rowingu musi być biała, nie może się zmieniać podczas starzenia rowingu. Niedopuszczalne jest przebarwienie się rowingu w procesie technologicznym np. żółknięcie w kontakcie z kompozycją lub pod wpływem podwyższonej temperatury. Pakowanie pojedyncze: Każdy pojedynczy nawój rowingu powinien być owinięty folią polietylenową. W przypadku rowingu odwijanego od wewnątrz folia powinna być pozostawiona do czasu kompletnego odwinięcia nawoju, aby zapewnić dobre odwijanie i całkowite zużycie rowingu. Zewnętrzne oraz wewnętrzne końce powinny być ze sobą związane i włożone do środka opakowania. Szpule muszą być nawinięte zwięźle i równo, z równomiernym naciągiem. Niedopuszczalne jest zniekształcenie budowy opakowania, które uniemożliwia swobodne i bez zakłóceń odwijanie nawoju. Pakowanie zbiorcze: W jednym opakowaniu zbiorczym powinno być umieszczonych maksymalnie do czterech warstw szpul rowingu. Paleta powinna być zabezpieczona przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych.Opróżnione palety pozostają u Zamawiającego. Oznaczenie: Indywidualna identyfikacja. Każdy nawój rowingu powinien posiadać naklejoną etykietę zawierającą numer referencyjny produktu, nazwę producenta, datę produkcji. Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo jakości 3.1 z wynikami badań (PN-EN 10204).

Pakiet I. Włókno pasmowe, nawoje z jednym końcem. Rodzaj szkła:ECR. Nominalna masa liniowa:1200 tex ±5%. Średnica włókna elementarnego:13÷24 μm. Rodzaj preparacji: Do żywic epoksydowych. Zawartość preparacji w rowingu: max.0,60%. Zawartość wilgoci:max.0,15%. Wytrzymałość na rozciąganie:min.0,25N/tex. Postać handlowa:Nawoje krzyżowe cylindryczne. Sposób odwijania:Wyciągany od wewnątrz. Wymiary szpuli: Øwew. 100–170 mm; Øzew. max.310 mm; Wysokość:~260 mm. Waga szpuli: 21÷25 kg. Paleta:~(800 – 1200) kg. Ilość:4.000 kg.

Pakiet II. Włókno pasmowe, nawoje z jednym końcem. Rodz.szkła:ECR. Nom.masa liniowa:2400 tex±5%. Średnica włókna element.:13÷24 μm. Do żywic epoksydowych. Zawartość preparacji: max.0,60%. Zawartość wilgoci:max.0,15%. Wytrzymałość na rozciąganie:min.0,25 N/tex. Nawoje krzyżowe cylindryczne. Wyciągany od wewnątrz. Wymiary szpuli:Ø wew. 100–170 mm; Øzew.max.310 mm; Wysokość:~260 mm. Waga szpuli: 21÷25 kg. Paleta:~(800 – 1200) kg. Ilość:12.000 kg.

Pakiet III. Włókno pasmowe, nawoje z jednym końcem. Rodz.szkła:E. Nom.masa liniowa:2400 tex ± 5%. Średnica włókna element.:13÷24 μm. Do żywic epoksydowych. Zawartość preparacji:max.0,60%. Zawartość wilgoci:max.0,15%. Wytrzymałość na rozciąganie:min.0,25 N/tex. Nawoje krzyżowe cylindryczne. Wyciągany od wewnątrz. Wymiary szpuli: Øwew.100–170 mm; Øzew.max.310mm; Wysokość:~260 mm. Waga szpuli:21÷25 kg. Paleta:~(800–1200) kg. Ilość:9.000 kg.

Pakiet IV. Włókno pasmowe, nawoje z jednym końcem. Rodz.szkła:ECR. Nom.masa liniowa:2400 tex ± 5%. Średnica włókna element.:13÷24 μm. Do żywic epoksydowych. Zawartość preparacji: max.0,60%. Zawartość wilgoci:max.0,15%. Wytrzymałość na rozciąganie:min.0,25 N/tex. Poziom ziaren w szkle: Ilość/g-Poniżej 0,5. Nawoje krzyżowe cylindryczne. Odwijany z zewnątrz, wyciągany od środka. Wymiary szpuli: Øwew. 160+10mm; Øzew.max.300mm; Wysokość:~260 mm. Waga szpuli:21÷25 kg. Paleta:~(800–1200) kg. Ilość:160.000 kg.

Pakiet V. Włókno pasmowe, nawoje z jednym końcem. Rodz.szkła:ECR. Nom.masa liniowa 9600tex±5%. Średnica włókna elementarnego:20 ÷ 34μm. Do żywic epoksydowych. Zawartość preparacji:max. 0,60%. Zawartość wilgoci: max.0,15%. Wytrzymałość na rozciąganie: min.0,25N/tex. Nawoje krzyżowe cylindryczne. Wyciągany od wewnątrz. Ilość:3.000 kg.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

W zależności od rzeczywistych potrzeb, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji („Wielkość Opcjonalna”), tzn. dostawy dodatkowej ilości zamawianego rowingu w ilościach:

Pakiet I: 2.000 kg, Pakiet II: 10.000 kg, Pakiet III: 5.000 kg, Pakiet IV: 40.000 kg, Pakiet V: 5.000 kg.

Wykonawcy nie przysługują kary ani żadne opłaty dodatkowe z powodu braku zakupu przez Zamawiającego całości lub części Wielkości Opcjonalnej.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 248-655735
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: ZK.293.11.2021
Intitulé:

Dostawa włókna szklanego w postaci rowingu.

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022