Fournitures - 43118-2022

26/01/2022    S18

Pologne-Varsovie: Mobilier de bureau

2022/S 018-043118

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Wojskowy Instytut Medyczny
Adresse postale: ul. Szaserów 128
Ville: Warszawa 44
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 04-141
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Łukasz Sobczuk
Courriel: lsobczuk@wim.mil.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wim.mil.pl
Adresse du profil d’acheteur: www.bip.wim.mil.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa mebli biurowych i wyposażenia medycznego do Wojskowego Instytutu Medycznego.

Numéro de référence: P/267/2021/SZ/WIM – 161/ZP/21
II.1.2)Code CPV principal
39130000 Mobilier de bureau
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Dostawa mebli biurowych i wyposażenia medycznego do Wojskowego Instytutu Medycznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do swz.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 166 460.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Meble biurowe

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39130000 Mobilier de bureau
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Wojskowy Instytut Medyczny

ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

Meble biurowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy / Pondération: 5%
Prix - Pondération: 95%
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami Rozdziału 12 SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Wyposażenie ze stali

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33192000 Mobilier médical
39290000 Aménagements divers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Wojskowy Instytut Medyczny

ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

Wyposażenie ze stali.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy / Pondération: 5%
Prix - Pondération: 95%
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 750,00 zł.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami Rozdziału 12 SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Wyposażenie

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33192000 Mobilier médical
39290000 Aménagements divers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Wojskowy Instytut Medyczny

ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

Wyposażenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy / Pondération: 5%
Prix - Pondération: 95%
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 213-561021
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 1
Intitulé:

Meble biurowe

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: TOBO Datczuk Spółka Jawna
Adresse postale: Kuriany 104
Ville: Białystok
Code NUTS: PL841 Białostocki
Code postal: 15-588
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 105 450.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 73 950.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

Wyposażenie ze stali

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Tribo sp. z o.o.
Adresse postale: Aleja Pokoju 5
Ville: Nowa Wieś Wielka
Code NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Code postal: 86-060
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 87 250.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 78 030.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 3
Lot nº: 3
Intitulé:

Wyposażenie

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Zakład Techniki Medycznej "TECH-MED." Sp. z o.o.
Adresse postale: Ernsta Petersena 6A
Ville: Bydgoszcz
Code NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Code postal: 85-862
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 19 125.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 14 480.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1,4,7,8,9,10 ustawy.

2. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podst. art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1,4,7,8,9,10 ustawy.

3. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w formie JEDZ.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postepowaniu, zgodnie z Rozdz. 7 pkt 6 swz.

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast:

1) informacji z KRK, o której mowa w ust. 6 pkt 1 rozdz. 7 swz – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 rozdz. 7 swz;

2) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 3 rozdz. 7 swz, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 6 pkt 4 rozdz. 7 swz, lub odpisu albo informacji z KRS lub z CEIDG, o których mowa w ust. 6 pkt 5 rozdz. 7 swz – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

6. Dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 rozdz. 7 swz, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 2 rozdz. 7 swz powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7 rozdz. 7 swz, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie ust. 8 rozdz. 7 swz stosuje się.

8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z Rozdz. 8 swz.

9. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587706
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na podstawie art. 513 ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych odpowiednio w art. 515 ustawy. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587706
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022