Fournitures - 431744-2020

15/09/2020    S179

België-Brussel: Mobiele telefoons

2020/S 179-431744

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
Nationaal identificatienummer: 0411.724.220_27708
Postadres: Sint-Jansstraat 32-38
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Thomas Lefevre
E-mail: aankopen@socmut.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.mutsoc.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=385833
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=385833
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=NVSM-2020-108-NVSM-OO-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: landsbond van ziekenfondsen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: landsbond van ziekenfondsen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aankoop van mobiele telefoons

Referentienummer: NVSM-2020-108-NVSM-OO-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32250000 Mobiele telefoons
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De raamovereenkomst heeft als voorwerp de aankoop van mobiele telefoons en toebehoren bij één leverancier voor het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten en haar partners gedurende een periode van twaalf maanden, die driemaal stilzwijgend verlengd kan worden voor telkens twaalf maanden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50334140 Reparatie en onderhoud van telefoontoestellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhavige raamovereenkomst heeft als voorwerp de aankoop van mobiele telefoons en toebehoren bij één leverancier voor het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten en haar partners gedurende een periode van twaalf maanden, die driemaal stilzwijgend verlengd kan worden voor telkens twaalf maanden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst kan driemaal stilzwijgend verlengd worden met telkens twaalf maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie opdrachtdocumenten.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie opdrachtdocumenten.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Brussel

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie opdrachtdocumenten.

De maximale afnamehoeveelheid in het kader van de raamovereenkomst wordt vastgesteld op 435 000,00 EUR exclusief btw.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Brussel
Postadres: Quatre Brasstraat 13
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
Postadres: Sint-Jansstraat 32-38
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2020