Fournitures - 43210-2022

26/01/2022    S18

Pologne-Varsovie: Électricité

2022/S 018-043210

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
Adresse postale: ul. Mory 8
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 01-330
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Bartosz Milewski
Courriel: zpu@voltra.pl
Téléphone: +48 222588032
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.voltra.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Mokrsko
Adresse postale: Mokrsko 231
Ville: Mokrsko
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 98-345
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Bartosz Milewski
Courriel: zpu@voltra.pl
Téléphone: +48 222588032
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.voltra.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
Adresse postale: ul. dr. Ludwika Rydygiera 15/17
Ville: Grudziądz
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 86-300
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Bartosz Milewski
Courriel: zpu@voltra.pl
Téléphone: +48 222588032
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.voltra.pl
I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, Jednostki Służby Zdrowia, Instytuty Badawcze
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 48/2021 Voltra

II.1.2)Code CPV principal
09310000 Électricité
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej (dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 48/2021 Voltra) dla jednostek wskazanych w sekcji I

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 4 523 825.74 EUR
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.a do SWZ

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09310000 Électricité
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w postępowaniu, których wykaz znajduje się w załączniku nr 1.a

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Adresem do komunikacji elektronicznej na etapie składania oświadczeń, wniosków, pytań jest zpu@voltra.pl. Złożenie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu na adres ePUAP wskazany przez Pełnomocnika Zamawiających na stronie www.voltra.pl 7 dni przed terminem na złożenie ofert.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.b do SWZ

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09310000 Électricité
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w postępowaniu, których wykaz znajduje się załączniku nr 1.b do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Adresem do komunikacji elektronicznej na etapie składania oświadczeń, wniosków, pytań jest zpu@voltra.pl. Złożenie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu na adres ePUAP wskazany przez Pełnomocnika Zamawiających na stronie www.voltra.pl 7 dni przed terminem na złożenie ofert.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.c do SWZ

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09000000 Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie
09310000 Électricité
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w postępowaniu, których wykaz znajduje się załączniku nr 1.c do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Adresem do komunikacji elektronicznej na etapie składania oświadczeń, wniosków, pytań jest zpu@voltra.pl. Złożenie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu na adres ePUAP wskazany przez Pełnomocnika Zamawiających na stronie www.voltra.pl 7 dni przed terminem na złożenie ofert.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 112-291502
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Intitulé:

Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.a do SWZ

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PGE Obrót S.A.,
Adresse postale: ul. 8-go Marca 6
Ville: Rzeszów
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 35-959
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 202 762.98 PLN
Offre la plus basse: 185 751.12 PLN / Offre la plus élevée: 199 912.34 PLN prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.b do SWZ

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Łagiewnicka 60
Ville: Kraków
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 30-417
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 947 841.97 PLN
Offre la plus basse: 861 469.36 PLN / Offre la plus élevée: 898 603.42 PLN prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 3
Lot nº: 3
Intitulé:

Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.c do SWZ

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PGE Obrót S.A.
Adresse postale: ul. 8-go Marca 6
Ville: Rzeszów
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 35-959
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 692 394.55 PLN
Offre la plus basse: 3 320 660.43 PLN / Offre la plus élevée: 3 476 605.26 PLN prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa SWZ i załączniki do SWZ stanowiące jego integralną część.

2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przygotowana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się w SWZ.

3. Zasady polegania na sytuacji lub na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w art. 118 Pzp:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Sekcji III.1.2 i III.1.3. polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 2), potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w Sekcji III.1.1) ust.1 pkt 1 ogłoszenia,

5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo

b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

8) W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, składa:

a) podmiotowe środki dowodowe dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

b) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Sekcji III. 1.2) i 1.3) odpowiednio do udostępnianych zasobów.

Adresem do komunikacji elektronicznej na etapie składania oświadczeń, wniosków, pytań jest zpu@voltra.pl. Złożenie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu na adres ePUAP wskazany przez Pełnomocnika Zamawiających na stronie www.voltra.pl 7 dni przed terminem na złożenie ofert.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-679
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy.

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy. Elementy odwołania wskazane są w art. 516 ustawy Pzp.

7. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1),

3) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

4) w przypadkach innych niż określone w pkt 1) – 3) – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-679
Pays: Pologne
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022