Fournitures - 43243-2022

26/01/2022    S18

Roumanie-București: Carburant diesel

2022/S 018-043243

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti
Numéro national d'identification: 28412052
Adresse postale: Strada: Libertăţii, nr. 18
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 050706
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: ANDREEA PRICU
Courriel: andreea.pricu@plmb.ro
Téléphone: +40 215391414
Fax: +40 215391509
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.plmb.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Ordre et sécurité publics

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

CARBURANT AUTO

Numéro de référence: 2841205220202001051
II.1.2)Code CPV principal
09134200 Carburant diesel
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Furnizare carburant auto - benzină fără plumb CO 95/motorină euro 5/GPL auto/ benzină fără plumb CO superioară

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor: cu 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea/entitatea contractantă răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informaţiilor suplimentare: în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 345 704.00 RON
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

stațiile de distribuție ale contractantului

II.2.4)Description des prestations:

Furnizare carburanți auto pe bază de carduri astfel:

- cantitatea minimă pentru 1 lună - benzină fără plumb 2.000 litri/motorină 4.000 litri/GPL auto 1 litru/benzină fără plumb CO superioară 1 litru;

- cantitatea maximă pentru 1 lună - benzină fără plumb 3.500 litri/motorină 5.500 litri/GPL auto 8.000 litri/benzină fără plumb CO superioară 200 litri;

- cantitatea minimă pentru cel mai mare contract subsecvent (4 luni) - benzină fără plumb 8.000 litri/motorină 16.000 litri/GPL auto 4 litri/benzină fără plumb CO superioară 4 litri;

- cantitatea maximă pentru cel mai mare contract subsecvent (4 luni) - benzină fără plumb 14.000 litri/motorină 22.000 litri/GPL auto 32.000 litri/benzină fără plumb CO superioară 800 litri;

- cantitatea minimă a acordului-cadru (24 luni) - benzină fără plumb 48.000 litri/motorină 96.000 litri/GPL auto 24 litri/benzină fără plumb CO superioară 24 litri;

- cantitatea maximă a acordului-cadru (24 luni) - benzină fără plumb 84.000 litri/motorină 132.000 litri/GPL auto 192.000 litri/benzină fără plumb CO superioară 4.800 litri.

Oferta financiară se elaborează și se evaluează având în vedere cantitatea și valoarea estimată maximă a acordului-cadru, respectiv pentru 24 de luni. Această valoare va fi cea criptată în SEAP la rubrica specifică propunerii financiare.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Discount-ul minim acceptat este de 5%. Ofertele care prezintă un discount mai mic sunt declarate neconforme. Clasamentul ofertelor se va stabili prin ordonarea descrescătoare a punctajelor obținute, prin însumarea punctajului obținut pentru factorul “prețul ofertei” cu punctajul obținut pentru factorul “discount”, oferta câștigătoare fiind cea clasată pe primul loc, respectiv cu cel mai mare punctaj. / Pondération: 20
Coût - Nom: Pretul ofertei / Pondération: 80
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 037-091962
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 23
Intitulé:

CONTRACT SUBSECVENT nr.8 la ACORDUL-CADRU nr.171/10.05.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
03/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: LUKOIL ROMANIA
Numéro national d'identification: RO 10547022
Adresse postale: Strada Siriului, Nr. 20, Sector: 1
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 014354
Pays: Roumanie
Courriel: rpopa@romania.lukoil.com
Téléphone: +40 212272133
Fax: +40 212330232
Adresse internet: www.lukoil.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 345 704.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 26 006.80 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 239
Intitulé:

AA nr.2 la Contractul subsecvent nr.7 din 26.11.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
20/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: LUKOIL ROMANIA
Numéro national d'identification: RO 10547022
Adresse postale: Strada Siriului, Nr. 20, Sector: 1
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 014354
Pays: Roumanie
Courriel: rpopa@romania.lukoil.com
Téléphone: +40 212272133
Fax: +40 212330232
Adresse internet: www.lukoil.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 345 704.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 8 396.70 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 234
Intitulé:

AA nr.1 la Contractul subsecvent nr.7 din 26.11.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: LUKOIL ROMANIA
Numéro national d'identification: RO 10547022
Adresse postale: Strada Siriului, Nr. 20, Sector: 1
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 014354
Pays: Roumanie
Courriel: rpopa@romania.lukoil.com
Téléphone: +40 212272133
Fax: +40 212330232
Adresse internet: www.lukoil.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 345 704.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 25 533.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 233
Intitulé:

CONTRACT SUBSECVENT nr.7 la ACORDUL-CADRU nr.171/10.05.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/11/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: LUKOIL ROMANIA
Numéro national d'identification: RO 10547022
Adresse postale: Strada Siriului, Nr. 20, Sector: 1
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 014354
Pays: Roumanie
Courriel: rpopa@romania.lukoil.com
Téléphone: +40 212272133
Fax: +40 212330232
Adresse internet: www.lukoil.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 345 704.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 10 256.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 204
Intitulé:

CONTRACT SUBSECVENT nr.4 la ACORDUL-CADRU nr.171/10.05.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: LUKOIL ROMANIA
Numéro national d'identification: RO 10547022
Adresse postale: Strada Siriului, Nr. 20, Sector: 1
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 014354
Pays: Roumanie
Courriel: rpopa@romania.lukoil.com
Téléphone: +40 212272133
Fax: +40 212330232
Adresse internet: www.lukoil.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 345 704.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 26 006.80 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 199
Intitulé:

CONTRACT SUBSECVENT nr.3 la ACORDUL-CADRU nr.171/10.05.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: LUKOIL ROMANIA
Numéro national d'identification: RO 10547022
Adresse postale: Strada Siriului, Nr. 20, Sector: 1
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 014354
Pays: Roumanie
Courriel: rpopa@romania.lukoil.com
Téléphone: +40 212272133
Fax: +40 212330232
Adresse internet: www.lukoil.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 345 704.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 4 738.20 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 182
Intitulé:

CONTRACT SUBSECVENT nr.1 la ACORDUL-CADRU nr.171/10.05.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
31/05/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: LUKOIL ROMANIA
Numéro national d'identification: RO 10547022
Adresse postale: Strada Siriului, Nr. 20, Sector: 1
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 014354
Pays: Roumanie
Courriel: rpopa@romania.lukoil.com
Téléphone: +40 212272133
Fax: +40 212330232
Adresse internet: www.lukoil.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 345 704.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 39 431.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 171
Intitulé:

ACORD-CADRU

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
10/05/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: LUKOIL ROMANIA
Numéro national d'identification: RO 10547022
Adresse postale: Strada Siriului, Nr. 20, Sector: 1
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 014354
Pays: Roumanie
Courriel: rpopa@romania.lukoil.com
Téléphone: +40 212272133
Fax: +40 212330232
Adresse internet: www.lukoil.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 770 600.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 1 345 704.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 197
Intitulé:

CONTRACT SUBSECVENT nr.2 la ACORDUL-CADRU nr.171/10.05.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/06/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: LUKOIL ROMANIA
Numéro national d'identification: RO 10547022
Adresse postale: Strada Siriului, Nr. 20, Sector: 1
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 014354
Pays: Roumanie
Courriel: rpopa@romania.lukoil.com
Téléphone: +40 212272133
Fax: +40 212330232
Adresse internet: www.lukoil.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 345 704.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 26 006.80 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 211
Intitulé:

CONTRACT SUBSECVENT nr.6 la ACORDUL-CADRU nr.171/10.05.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
31/08/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: LUKOIL ROMANIA
Numéro national d'identification: RO 10547022
Adresse postale: Strada Siriului, Nr. 20, Sector: 1
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 014354
Pays: Roumanie
Courriel: rpopa@romania.lukoil.com
Téléphone: +40 212272133
Fax: +40 212330232
Adresse internet: www.lukoil.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 345 704.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 78 020.40 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 207
Intitulé:

CONTRACT SUBSECVENT nr.5 la ACORDUL-CADRU nr.171/10.05.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/08/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: LUKOIL ROMANIA
Numéro national d'identification: RO 10547022
Adresse postale: Strada Siriului, Nr. 20, Sector: 1
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 014354
Pays: Roumanie
Courriel: rpopa@romania.lukoil.com
Téléphone: +40 212272133
Fax: +40 212330232
Adresse internet: www.lukoil.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 345 704.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 1 709.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 230
Intitulé:

AA nr.1 la Contractul subsecvent nr.6 din 31.08.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/11/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: LUKOIL ROMANIA
Numéro national d'identification: RO 10547022
Adresse postale: Strada Siriului, Nr. 20, Sector: 1
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 014354
Pays: Roumanie
Courriel: rpopa@romania.lukoil.com
Téléphone: +40 212272133
Fax: +40 212330232
Adresse internet: www.lukoil.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 345 704.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 11 752.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Serviciul Achiziții, Investiții, Derulare Contracte
Adresse postale: Bd. Libertății nr 18, Bl 104, sector 5
Ville: Bucuresti
Code postal: 050706
Pays: Roumanie
Courriel: andreea.pricu@plmb.ro
Téléphone: +40 215391414
Fax: +40 215391509
Adresse internet: www.plmb.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022