Fournitures - 43255-2022

26/01/2022    S18

Pologne-Rzeszów: Réactifs de laboratoire

2022/S 018-043255

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Numéro national d'identification: 01064767900000
Adresse postale: Plac Dworcowy 2
Ville: Rzeszów
Code NUTS: PL823 Rzeszowski
Code postal: 35-201
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jacek Maternia
Courriel: zamowieniapubliczne@pcm-cuw.pl
Téléphone: +48 178500105
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pcmrzeszow.pl/
Adresse du profil d’acheteur: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Numéro national d'identification: 690697529
Adresse postale: ul. Lwowska 60
Ville: Rzeszów
Code NUTS: PL823 Rzeszowski
Code postal: 35-301
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jacek Maternia
Courriel: zamowieniapubliczne@pcm-cuw.pl
Téléphone: +48 178500105
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pcmrzeszow.pl/
Adresse du profil d’acheteur: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Numéro national d'identification: 690724114
Adresse postale: ul. Szopena 2
Ville: Rzeszów
Code NUTS: PL823 Rzeszowski
Code postal: 35-055
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jacek Maternia
Courriel: zamowieniapubliczne@pcm-cuw.pl
Téléphone: +48 178500105
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pcmrzeszow.pl/
Adresse du profil d’acheteur: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
Numéro national d'identification: 000314684
Adresse postale: ul. Monte Cassino 18
Ville: Przemyśl
Code NUTS: PL823 Rzeszowski
Code postal: 37-700
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jacek Maternia
Courriel: zamowieniapubliczne@pcm-cuw.pl
Téléphone: +48 178500105
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pcmrzeszow.pl/
Adresse du profil d’acheteur: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy
Numéro national d'identification: 000667655
Adresse postale: ul. Różana 7
Ville: Żurawica
Code NUTS: PL823 Rzeszowski
Code postal: 37-710
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jacek Maternia
Courriel: zamowieniapubliczne@pcm-cuw.pl
Téléphone: +48 178500105
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pcmrzeszow.pl/
Adresse du profil d’acheteur: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli
Numéro national d'identification: 830407294
Adresse postale: ul. Dąbrowskiego 7
Ville: Stalowa Wola
Code NUTS: PL823 Rzeszowski
Code postal: Dąbrowskiego 7
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jacek Maternia
Courriel: zamowieniapubliczne@pcm-cuw.pl
Téléphone: +48 178500105
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pcmrzeszow.pl/
Adresse du profil d’acheteur: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zakup i dostawa testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardzieli (testy kasetkowe) dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego dla podmiotów leczniczych województwa podkarpac

Numéro de référence: 17/ZP/SZ/2021
II.1.2)Code CPV principal
33696500 Réactifs de laboratoire
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardzieli (testy kasetkowe) dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia (SOPZ) zawiera Załącznik nr 4.1. i 4.2. do SWZ.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 927 600.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL82 Podkarpackie
Lieu principal d'exécution:

Podmioty wymienione w Sekcji I Ogłoszenia, województwo podkarpackie.

II.2.4)Description des prestations:

1. Zakup i dostawa testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardzieli (testy kasetkowe) dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera Załącznik nr 4 do SWZ, na który składają się następujące załączniki:

Załącznik nr 4.1. Zestawienie parametrów technicznych wymaganych i ocenianych

Załącznik nr 4.2. Formularz ofertowo-cenowy

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Jakość / Pondération: 20
Prix - Pondération: 80
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 31 ust. 1 i art. 441 ust. 1 ustawy Pzp polegającego na zwiększeniu przedmiotu zamówienia w ilościach wskazanych w Załączniku nr 4.2. do SWZ (Formularz ofertowo - cenowy. Tabela B. zamówienie w ramach opcji).

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zawarta w SWZ rozdz. XXIX.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification:

Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. Przedmiotem zamówienia jest zakup testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardzieli (testy kasetkowe). Testy niezbędne do wykonywania badań w związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 i nasilająca się czwartą falą koronawirusa.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 230-602901
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Zakup i dostawa testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardzieli (testy kasetkowe) dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego dla podmiotów leczniczych województwa podkarpac

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
11/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Siemens Healthcare Sp. z o. o.
Numéro national d'identification: 360879654
Adresse postale: ul. Żupnicza 11
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Code postal: 03-821
Pays: Pologne
Adresse internet: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 130 413.20 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 927 600.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800 / 224587803
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022