Services - 432596-2016

Afficher la vue résumée

08/12/2016    S237

Belgique-Bruxelles: Services de conseils et d'information juridiques

2016/S 237-432596

Avis de marché

Services

Directive 2004/18/CE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom, adresses et point(s) de contact

Nom officiel: School Invest NV
Adresse postale: Koning Albert II-laan 35, bus 75
Ville: Brussel
Code postal: 1030
Pays: Belgique
À l'attention de: Kevin Vandebosch
E-mail: kevin.vandebosch@schoolinvest.be
Téléphone: +32 496724075

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autre: investeringsmaatschappij
I.3)Activité principale
Autre: investeringsactiviteiten
I.4)Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché

II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
PPS Scholen — juridisch adviseur — 001.
II.1.2)Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 21: Services juridiques

Code NUTS BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur l’accord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Van overheidswege vloeiden er de laatste decennia te weinig financiële middelen naar de scholenbouw om de noden te lenigen ondanks de bijkomende inspanningen van de laatste jaren. Deze evolutie heeft geleid tot een aanzienlijke achterstand in de uitvoering van bouwprojecten.
Het belang van schoolinfrastructuur is aangegeven in zowel het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 als in de beleidsnota Onderwijs 2014-2019. In het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 is voorzien dat in het kader van het masterplan Scholenbouw onder meer bijkomende schoolcapaciteit zal gecreëerd worden, in de eerste plaats in de steden en gemeenten waar de capaciteitsdruk het grootst is.
Daarbij werd in het Vlaamse regeerakkoord geopteerd voor het benutten van alternatieve mogelijkheden — voor zover haalbaar, wenselijk en rekening houdend met hun ESR-impact (Europees Systeem van Nationale en Regionale Rekeningen) op de schuldgraad en juridische eenvoud.
Op 17.7.2015 besliste de Vlaamse Regering haar goedkeuring te hechten aan het plan van aanpak met betrekking tot de alternatieve financiering van bijkomende schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten en het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (hierna „AGIOn”) en School Invest NV (hierna „School Invest”) te belasten met de uitwerking van (type-)opdrachtdocumenten (de opdrachtdocumenten voor de selectie van geïnteresseerde DBFM-consortia; de typedocumenten voor het aanstellen van een DBFM-partner).
Vanaf 2017 zullen op deze basis een aantal schoolprojecten in de markt worden gezet. Voor elk schoolproject zal een afzonderlijke DBFM-overeenkomst worden afsloten. Indien mogelijk zullen schoolprojecten geclusterd worden en gezamenlijk aanbesteed worden. In dit geval zullen de betrokken inrichtende machten gezamenlijk een private partner aanduiden met dewelke elke inrichtende macht vervolgens een afzonderlijke DBFM-overeenkomst zal sluiten.
De inrichtende macht(en) zal/zullen van bij de start van de aanbestedingsprocedure betrokken worden en zal/zullen uiteindelijk de DBFM-overeenkomst ondertekenen in de hoedanigheid van opdrachtgever. Gedurende de aanbestedingsprocedure zal/zullen de inrichtende macht(en) kunnen rekenen op ondersteuning van AGIOn, School Invest en een projectbureau, dat zal worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de onderwijsnetten van het gesubsidieerd onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs en deskundigen, aangewezen omwille van hun expertise inzake schoolinfrastructuur of publiek-private samenwerking.
Per schoolproject, of desgevallend per cluster van schoolprojecten, zal dus een afzonderlijke selectie- en gunningsprocedure gevoerd worden overeenkomstig de wetgeving inzake overheidsopdrachten om de private partner aan te duiden dewelke als opdrachtnemer uitvoering zal geven aan de per schoolproject met de inrichtende macht(en) van het betrokken schoolproject af te sluiten DBFM-overeenkomst(en). Wel is het de bedoeling om voor alle schoolprojecten en clusters van schoolprojecten zoveel mogelijk uit te gaan van dezelfde standaardovereenkomsten en standaard-aanbestedingsdocumenten om op die manier efficiëntiewinsten te kunnen genereren voor de overheid en de biedende consortia. Dit neemt niet weg dat elk schoolproject uiteraard in zekere mate een unieke behandeling zal vereisen, afhankelijk van de specifieke wensen en randvoorwaarden van de betrokken inrichtende macht(en).
De verschillende schoolprojecten en/of clusters van schoolprojecten kunnen sequentieel, maar mogelijk ook gedeeltelijk in parallel aanbesteed worden.
Er werd reeds een standaard-DBFM-overeenkomst opgesteld waarin in principe enkel een beperkt aantal projectspecifieke aanpassingen zullen moeten gebeuren.
Onderhavige opdracht zal vergoed worden in regie.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

79140000 Services de conseils et d'information juridiques

II.1.7)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non
II.1.8)Lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
II.2.2)Information sur les options
Options: non
II.2.3)Reconduction
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Mogelijkheid om zich te beroepen op de kwalificaties van andere entiteiten:
Kandidaten kunnen zich, ter staving van hun economische en financiële draagkracht en/of hun technische bekwaamheid beroepen op de economische en financiële draagkracht, respectievelijk de technische bekwaamheid van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van hun banden met die entiteiten.
In dat geval moet de kandidaat aan de aanbestedende dienst aantonen dat hij gedurende de totale looptijd van de opdracht daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, inzonderheid door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de kandidaat de nodige middelen ter beschikking te stellen.
In het bestek kan desgevallend nader worden bepaald op welke wijze die entiteiten zich ten persoonlijke titel dienen te engageren.
III.1.4)Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: In elk stadium van de gunningsprocedure wordt uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende dienst kennis heeft, veroordeeld is voor:
1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek;
2° omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek
3°fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17.2.2002;
4°terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit;
5° witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11.1.1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
6°kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;
7° het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
In elk stadium van de gunningsprocedure kan worden uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die:
1° in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden, heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
2° aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen;
3° bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
4° bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan;
5° niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62;
6° niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63;
7° zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.
De indiening van een aanvraag tot deelneming op basis van onderhavige aankondiging houdt een impliciete verklaring op erewoord in dat de betrokken kandidaat zich niet in één van de uitsluitingsgronden conform §§ 1 en 2 van artikel 61 KB Plaatsing van 15.7.2011 en zoals hierboven opgenomen bevindt.
De kandidaat voegt tevens volgende attesten aan zijn aanvraag tot deelneming:
— Uittreksel uit strafregister of evenwaardig document uitgereikt door een gerecht of een overheidsinstantie van het land van oorsprong waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
— Attest van de rechtbank van Koophandel of evenwaardig waaruit blijkt dat de betrokkene niet in staat van faillissement of vereffening verkeert noch een gerechtelijke reorganisatie heeft aangegaan;
— Attest RSZ waaruit blijkt dat de betrokkene heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdrage voor Sociale Zekerheid en bestaanszekerheid. Voor een Inschrijver van vreemde nationaliteit een attest uitgereikt door de bevoegde dienst waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen t.a.v. de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
— Attest uitgereikt door de Administratie der Belastingen waaruit blijkt dat de dienstverlener in orde is met de betaling van zijn belastingen.
In zoverre een beroep wordt gedaan op een onderaannemer of enige andere derde (hierna derde entiteit) teneinde te kunnen beantwoorden aan de vereisten inzake kwalitatieve selectie, moet voor de betrokken derde, naast de verplichting van het voorleggen van een verbintenis conform paragraaf III.1.3. van deze aankondiging, op dezelfde manier (d.w.z. aan de hand van een impliciete verklaring op erewoord en het effectief overleggen van de vereiste stavingstukken) aangetoond te worden dat deze zich niet bevindt in een toestand van uitsluiting.
III.2.2)Capacité économique et financière
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): Er worden geen specifieke eisen opgelegd inzake economische en financiële draagkracht van de kandidaten.
III.2.3)Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
Het voldoen aan de vereisten inzake vakbekwaamheid dient aangetoond te worden aan de hand van:
(1) projectreferenties: elk van de opgegeven referenties dient duidelijk te beschrijven wat het voorwerp was van de opdracht (met inbegrip van de beschrijving van het project, de bouwwaarde van het contract), welke taken de kandidaat heeft uitgevoerd in het kader van het betrokken project, door welke personen deze taken werden uitgevoerd en in welke zin de betrokken referentie relevant is met het oog op voorliggende opdracht.
Bij elk van de referenties dienen de coördinaten opgegeven te worden van de contactpersoon van de betrokken opdrachtgever. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om bij de respectievelijke opdrachtgevers nadere informatie op te vragen omtrent de dienstverlening van de kandidaat bij het betrokken project;
(2) CV's van alle teamleden, met voor elk teamlid een beschrijving van zijn/haar opleidings- en professioneel curriculum en een beschrijving van concrete opdrachten waarin specifieke relevante ervaring en expertise werd opgedaan.
De kandidaat voegt eveneens een samenvattend overzicht toe waarbij hij aangeeft in welke mate elk voorgesteld teamlid actief betrokken was bij de opgegeven projectreferenties.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):
De kandidaat dient aan te tonen dat hij beschikt over de vereiste expertise en ervaring voor de uitvoering van voorliggende opdracht.
Meer bepaald dient de kandidaat aan te tonen te beschikken over de volgende ervaring en expertise:
1° ervaring en expertise bij de begeleiding van plaatsing van DBFM projecten.
De kandidaat dient aan te tonen dat hij beschikt over voldoende ervaring en expertise op het vlak van overheidsopdrachtenprocedures en het opstellen en onderhandelen van contracten binnen het kader van grootschalige PPS opdrachten die — qua omvang — vergelijkbaar zijn met het voorliggende PPS-project en die werden gestructureerd in de vorm van een DBFM opdracht.
Deze ervaring dient aangetoond te worden aan de hand van minimum drie en maximum zes relevante projectreferenties, welke werden uitgevoerd in de laatste vijf jaar en een minimum projectgrootte hebben van 30 000 000 EUR. Minstens twee van deze referenties dienen betrekking te hebben op een project waar de kandidaat als adviseur van een aanbestedende overheid penhouder was voor de redactie van de opdrachtdocumenten en de DBFM overeenkomst(en). De opgegeven projecten dienen ten minste de selectie en offertefase te hebben doorlopen;
2° de kandidaat dient aan te tonen te beschikken over een team dat voldoende groot is, dat bestaat uit een mix van junior en senior medewerkers en partners voor alle experten-domeinen die relevant zijn bij de begeleiding van een grootschalig PPS project aan overheidszijde.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : oui
références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables: Advocaten.
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: oui

Section IV: Procédure

IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Négociée
Des candidats ont déjà été sélectionnés (s'il y a lieu, dans le cadre de certains types de procédures négociées) non
IV.1.2)Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3)Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier non
IV.2)Critères d’attribution
IV.2.1)Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document descriptif
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
SI-PPS Scholen - 001-F02_0
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 3.1.2017 - 15:00
Documents payants: non
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
10.1.2017 - 10:00
IV.3.5)Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
néerlandais.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.3.8)Modalités d’ouverture des offres

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.3)Informations complémentaires
1) Vragen om verduidelijking met betrekking tot voorliggende opdracht kunnen gesteld worden op volgend adres:
School Invest NV
ter attentie van Kevin Vandebosch
Koning Albert II-laan 35, bus 75
1030 Brussel
Tel: +32 (0) 496 724 075

E-mail: kevin.vandebosch@schoolinvest.be

De inschrijvers zijn gerechtigd om tot 30 december om 15:00 vragen over te maken aan de aanbestedende dienst.
Uitsluitend vragen die een algemene draagwijdte hebben en die tot verdere verduidelijking van de bepalingen van de aankondiging en de opdracht aanleiding kunnen geven, zullen door de aanbestedende dienst worden beantwoord en vervolgens aan alle kandidaten die zich kenbaar hebben gemaakt zoals hierna aangegeven onder paragraaf 2), worden overgemaakt. In voorkomend geval worden de vraag en het antwoord anoniem gemaakt in de vorm van één of meerdere „nota(s) van inlichtingen”. Deze „nota van inlichtingen” zal uiterlijk op 3 januari om 15:00 overgemaakt worden aan alle kandidaten die zich registreerden.
Inschrijvers kunnen ook vertrouwelijke vragen stellen. Indien het vertrouwelijk karakter van de vraag door de aanbestedende dienst aanvaard wordt, zal zowel de vraag als het antwoord vertrouwelijk behandeld worden.
Vragen of opmerkingen die verder gaan dan een loutere verduidelijking of het bekomen van bijkomende informatie en die zeker overleg of onderhandelingen zouden impliceren aangaande bepaalde onderdelen van het bestek, alsook verzoeken ingediend na de uiterste indieningstermijn van deze vragen, zoals hieronder aangegeven, zullen door de aanbestedende dienst niet beantwoord worden.

Enkel deze vragen, die schriftelijk per e-mail worden overgemaakt aan kevin.vandebosch@schoolinvest.be zullen worden beantwoord.

2) Geïnteresseerde kandidaten worden verzocht zich te registreren door het verzenden van een e-mail aan de contactpersoon: kevin.vandebosch@schoolinvest.be

Antwoorden die door de aanbestedende dienst worden opgemaakt naar aanleiding van ingediende vragen tot verduidelijking en nota's van inlichtingen zullen enkel bezorgd kunnen worden aan geregistreerde kandidaten.
3) Van de aanvragen tot deelneming moet één papieren (gemerkt) origineel en één papieren kopie in, alsook één digitale kopie op USB stick worden ingediend. Het versturen van een offerte per e-mail voldoet niet aan deze voorwaarden. Het is dan ook niet toegestaan een aanvraag tot deelneming op die wijze in te dienen.
De aanvraag tot deelneming (papieren origineel, papieren kopie en de elektronische kopie) en de bijhorende documenten dienen in een definitief gesloten omslag te worden geplaatst, waarop staat:
School Invest NV
t.a.v. Kevin Vandebosch
Koning Albert II-laan 35, bus 75
1030 Brussel
met vermelding: PPS Scholen — juridisch adviseur — 001
De aanvraag tot deelneming is eveneens onderworpen aan de op de aanvraag tot deelneming toepasselijke regels van deze aankondiging en het Koninklijk Besluit van 15.7.2011. Bij verzending per post, die aangetekend moet gebeuren, wordt deze definitief gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven waarop dezelfde vermeldingen worden aangebracht.
Bij voorkeur zijn, wat de analoge papieren versie betreft, de documenten losbladig gepresenteerd in ringmappen en worden ze voorzien van een doorgaande paginanummering. Tevens worden de documenten en nota's bij voorkeur duidelijk van elkaar in een map gescheiden door een tabblad. Elke map dient dan tevens te worden voorzien van een inhoudsopgave. De Inschrijvers wordt erop gewezen dat de elektronische tekstbestanden in kopieerbaar Acrobat formaat en alle documenten buiten de tekstbestanden die werden opgebouwd met een specifiek programma zoals Excel, Acces, MS Project, Autocad (niet limitatieve lijst) eveneens in kopieerbaar Acrobat formaat aangeleverd dienen te worden. De gebruikte lettertypes moeten standaard beschikbaar zijn in MS Windows, MS Office en Acrobat).
Alle documenten en nota's die bij de aanvraag tot deelneming worden gevoegd, moeten worden gedagtekend en ondertekend onder de vermelding „opgemaakt door ondergetekende om gevoegd te worden bij zijn aanvraag tot deelneming van heden”.
Bij tegenstrijdigheden tussen analoge en digitale versies van documenten, nota's en tekeningen primeert het papieren origineel op alle overige exemplaren. Op alle documenten dient een identificatie van de inschrijver aanwezig te zijn.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Burgerlijke rechtbanken te Brussel

VI.4.2)Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: In overeenstemming met wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zijn de volgende beroepsprocedures mogelijk:
— een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen
— een verzoek tot schorsing (in kort geding), binnen een termijn van 15 dagen.
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
2.12.2016