Fournitures - 43263-2022

26/01/2022    S18

Pologne-Lublin: Appareils de contrôle et d'essai

2022/S 018-043263

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Adresse postale: ul. Doświadczalna 4
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-290
Pays: Pologne
Courriel: ebuchajczuk@ipan.lublin.pl
Téléphone: +48 817445061
Fax: +48 817445067
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ipan.lublin.pl/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Instytut Naukowy Polskiej Akademii Nauk
I.5)Activité principale
Autre activité: BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa ultramikrotomu na rzecz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Numéro de référence: A-2401-50/2021
II.1.2)Code CPV principal
38500000 Appareils de contrôle et d'essai
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ultramikrotomu – 1 sztuka

2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę na rzecz Zamawiającego: Ultramikrotom – 1 sztuka

3. Nazwa zamówienia ujęta w tytule zamówienia nie stanowi nazwy własnej producentów/dystrybutorów produktów, lecz jest to oznaczenie wyłącznie pomocnicze zastosowane przez Zamawiającego.

4. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 405 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
Lieu principal d'exécution:

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Polska

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ultramikrotomu – 1 sztuka

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

1 Układ automatycznego posuwu preparatu z silnikiem krokowym w zakresie minimum 200µm (0,2mm)

2 Szybkość cięcia preparatów w zakresie minimum od 0,1mm/s do 99,9mm/s

3 Układ regulacji noża - precyzyjny mechanizm z regulacją kąta nachylenia noża ze skalą 1° w zakresie od minimum -2° do +15°

4 Ultramikrotom posiada precyzyjny manualny napęd mikrometryczny do ruchu noża N-S i E-W

5 Układ oświetlenia - oświetlenie całego obszaru cięcia diodami LED (górne, dolne jak również przez preparat) z regulowanym poziomem jasności

6 Ultramikrotom powinien umożliwiać pracę z nożami szklanymi, jak i uniwersalnymi nożami diamentowymi o grubości do minimum 12 mm

7 Precyzja krojenia - grubość krojonych skrawków: ultramikrotom powinien umożliwiać krojenie preparatów w zakresie skrawków ultracienkich i semicienkich, tj. od minimum 5nm do minimum 10µm

8 Sterowanie urządzeniem za pomocą elektronicznego panelu dotykowego z dużym ekranem min. 21” 1080p HD, bez fizycznych przycisków (touchpad), umożliwiającego pomiar przesunięcia noża, pomiar przesuwu noża w osi E-W, zliczanie całkowitej ilości ciętych sekcji, zliczanie zadanej ilości wycinanych skrawków.

9 Ultramikrotom powinien być wyposażony w kompatybilny mikroskop stereoskopowy, z minimalnym zakresem powiększeń od 6,5x do 50x, zoom minimum 8:1, kątem obserwacji minimum 35° i z regulowanym rozstawem okularów. Mikroskop powinien posiadać możliwość opcjonalnego zamontowania kamery mikroskopowej.

10 Zestaw akcesoriów do ultramikrotomii:

uchwyt dla noży szklanych, uchwyt dla bloczków, element mocowania uchwytów, klucze ampulowe do uchwytu

11 System krio kompatybilny z ultramikrotomem, umożliwiający przygotowanie skrawków w temperaturze od minimum -180°C do minimum 35°C

12 System krio – powinien posiadać układ automatycznego zasilania komory ciekłym azotem z dołączonego do zestawu naczynia Dewara o pojemności min. 10L oraz za pomocą dołączonej bezciśnieniowej pompy ciekłego azotu z bezpiecznym izolowanym łączem

13 System krio – powinien posiadać możliwość sterowania wysokością temperatury oddzielnie dla próbki zamontowanej w głowicy, oddzielnie dla noża oraz oddzielnie dla gazu w komorze

14 System krio - zestaw powinien zawierać niezbędne narzędzia do pracy w niskich temperaturach: specjalny uchwyt preparatu oraz uchwyty dla noży diamentowych oraz szklanych

15 System krio - zestaw powinien zawierać komorę mrożeniową z układem oświetlenia LED, ze stabilnością temperatury min. +/- 0,1°C

16 System krio - kompaktowy panel sterujący zintegrowany z ultramikrotomem, z pamięcią minimum 4 ustawień temperatur

17 Waga Ultramikrotomu: nie przekraczająca 95 kg

18 Wymiary Ultramikrotomu: 860mm (+/- 10 mm) x 550mm (+/- 10 mm) x 650mm (+/- 10 mm)

19 Zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz

21 Stół antywibracyjny umożliwiający bezwibracyjną, stabilną pracę z ultramikrotomem

21 Instrukcja obsługi w języku angielskim i polskim w formie elektronicznej i drukowanej

22 Gwarancja – minimum12 miesięcy dająca możliwość specjalistycznej pomocy w pierwszym roku użytkowania sprzętu

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Jakość 1 - możliwość zaoferowania Ultramikrotomu posiadającego precyzyjny manualny napęd mikrometryczny do ruchu noża N-S i E-W / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Jakość 2 - możliwość zaoferowania ultramikrotomu sterowanego za pomocą elektronicznego panelu dotykowego z dużym ekranem min. 21,5” 1080p HD, bez fizycznych przycisków (touchpad); umożliwiającego pomiar przesunięcia noża, pomiar przesuwu noża w osi E-W, zliczanie całkowitej ilości ciętych sekcji, zliczanie zadanej ilości wycinanych skrawków / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji - punktowane rozszerzenie okresu gwarancji / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Źródło finansowania:

• Projekt pt. Badania białek arabinogalaktanowych (AGPs) jako istotnych składników ściany komórkowej podczas procesu dojrzewania owoców”, nr: 2020/39/D/NZ9/00232, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 16

- Umowa UMO-2019/35/D/NZ9/01835

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 217-570699
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A-2401-50/2021
Intitulé:

Dostawa ultramikrotomu na rzecz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
22/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Labsoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numéro national d'identification: 368030964
Adresse postale: ul. Puławska 469
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-844
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 405 000.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 405 000.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: WARSZAWA
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: nd
Ville: nd
Pays: Pologne
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Szczegółowe regulacje dot. środków ochrony prawnej są zawarte w art. 505- 590 ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej określone przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (zwanej dalej „Izbą”).

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia (także SWZ) wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postepu 17a
Ville: WARSZAWA
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022