Fournitures - 43278-2022

26/01/2022    S18

Hongrie-Győr: Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire

2022/S 018-043278

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Széchenyi István Egyetem
Numéro national d'identification: 19253079408
Adresse postale: Egyetem Tér 1
Ville: Győr
Code NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Code postal: 9026
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Torma András
Courriel: torma@ga.sze.hu
Téléphone: +36 96503453
Fax: +36 17927447
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.uni.sze.hu/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Felsőoktatási intézmény
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

SZE - Villamos energia beszerzése - 2022

Numéro de référence: EKR001386172021
II.1.2)Code CPV principal
09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Felhasználási célú villamos energia beszerzés melynek teljes mennyisége 7 248 409 KWh (+ 50 % opció).

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU213 Veszprém
Code NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Lieu principal d'exécution:

Győr, Mosonmagyaróvár, Balatonalmádi és Balatonudvari (műszaki leírásban meghatározott fogyasztási helyeken)

II.2.4)Description des prestations:

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű villamos energia versenypiaci beszerzése 2022.01.01. és 2022.12.31. közötti időszakra Széchenyi István Egyetem és intézményei számára, teljes ellátásalapú szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül az alábbi mennyiségek figyelembevételével:

- Felhasználási célú villamos energia beszerzés, melynek 12 hónapra számított teljes mennyisége 7 248 409 KWh (+ 50 % eltérés az alapmennyiséggel egyező egységáron). Nyertes ajánlattevő a teljesítés során különösen az alábbi jogszabályok és egyéb dokumentumok rendelkezéseit köteles figyelembe venni:

- A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és kapcsolódó jogszabályok;

- 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról;

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 225-589633
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

SZE - Villamos energia beszerzése - 2022

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

A tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

A Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022