Fournitures - 43282-2022

26/01/2022    S18

Pologne-Cracovie: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

2022/S 018-043282

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum
Numéro national d'identification: 00000127000040
Adresse postale: ul. św. Anny 12
Ville: Kraków
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Code postal: 31-008
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Urszula Korlacka
Courriel: dzp@cm-uj.krakow.pl
Téléphone: +48 124332730
Fax: +48 123983701
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dzp.cm-uj.krakow.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Uczelnia publiczna
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa systemu SPR zintegrowanego z mikroskopem optycznym w ramach realizacji projektu pt. „Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem” dla UJ CM.

Numéro de référence: 141.2713.37.2021
II.1.2)Code CPV principal
38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest dostawa systemu SPR zintegrowanego z mikroskopem optycznym w ramach realizacji projektu pt. „Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem”, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

1.1 Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy nr POIR.04.02.00-00-D023/20-00 zawartej pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym a Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum.

1.2 Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 259 350.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38300000 Instruments de mesure
38400000 Instruments de contrôle de propriétés physiques
38434500 Analyseurs biochimiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Lieu principal d'exécution:

Katedra Farmakobiologii, Wydział Farmaceutyczny UJ CM, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków (budynek A, pomieszczenie 0111/0112).

II.2.4)Description des prestations:

1.3 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1.3.1 zakup, dostawę, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie, ustawienie, instalację, uruchomienie i kalibrację we wskazanym przez Zamawiającego miejscu,

1.3.2 świadczenie przeglądów gwarancyjnych, konserwacji w miejscu użytkowania zgodnie z zaleceniem producenta w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. Ilość przeglądów gwarancyjnych w roku – zgodnie z zaleceniami producenta. Koszty przeglądów gwarancyjnych wraz z potrzebnymi dodatkowymi elementami (np. materiały zużywalne, odczynniki) wymaganymi do przeglądu – pokrywa Wykonawca,

1.3.3 świadczenie serwisu gwarancyjnego realizowanego przez producenta/ów lub autoryzowany serwis producenta/ów,

1.3.4 czas reakcji serwisu do 24 godzin w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7.30-15.30); od momentu zgłoszenia wysłania e-maila z informacją o usterce. Czas naprawy w okresie gwarancyjnym w terminie do 30 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7.30-15.30) od chwili zgłoszenia usterki. W okresie gwarancyjnym wszystkie koszty związane z naprawą, wysyłką, uruchomieniem sprzętu ponosi Wykonawca,

1.3.5 przeprowadzenie min. 2 dniowego szkolenia (min. 2 godziny zegarowe) dla min. 6 pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi sprzętu w siedzibie Użytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie realizacji zamówienia,

1.3.6 dostawa nastąpi do Katedry Farmakobiologii, Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków (budynek A, pomieszczenie 0111/0112),

1.3.7 dostawa wraz z ustawieniem, instalacją, uruchomieniem, kalibracją będą realizowane w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 13:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

1.3.8 Wykonawca deklaruje, że urządzenie nie wymaga kalibracji po przeniesieniu sprzętu do nowej lokalizacji w Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem oraz deklaruje, że sprzęt nie wymaga specjalnych warunków do przeniesienia i ponownego, poprawnego działania,

1.3.9 przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe urządzenie, nieużywane, niepowystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku.

1.4 Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia:

1.4.1 należał do najwyższej klasy efektywności energetycznej dostępnej dla danej kategorii produktu,

1.4.2 nie wytwarzał niekorzystnych dla środowiska odpadów radioaktywnych,

1.4.3 charakteryzował się wysoką trwałością, w tym również w odniesieniu do części zamiennych,

1.4.4 zapewniał możliwie najniższy poziom emisji lub wykorzystania substancji niekorzystnych dla środowiska,

1.4.5 charakteryzował się możliwie najniższym poziomem emisji hałasu,

1.4.6 instrukcja użytkownika i domyślne ustawienia przedmiotu zamówienia zapewniały możliwość maksymalnego wykorzystania jego potencjału w zakresie efektywności energetycznej.

1.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawiera Załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SWZ. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę elementy systemu były ze sobą kompatybilne i zapewniały pełną funkcjonalność systemu bez konieczności dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego.

1.6 Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 155 z późn. zm.), albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia potwierdzające oznakowanie CE. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim. Wykonawca musi wykazać w treści oferty równoważność przedstawionych dokumentów.

II.2.5)Critères d’attribution
Coût - Nom: Cena / Pondération: 80
Coût - Nom: Gwarancja na system SPR zintegrowany z mikroskopem optycznym, autosampler, pompę automatycznej wymiany buforów i odgazowania / Pondération: 15
Coût - Nom: Gwarancja na stolik antywibracyjny, autoklaw, myjkę ultradźwiękową, mieszadło magnetyczne, wytrząsarkę oraz pH metr / Pondération: 5
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy nr POIR.04.02.00-00-D023/20-00 zawartej pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym a Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum.

II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 192-499084
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 141.2713.37.2021
Intitulé:

Dostawa systemu SPR zintegrowanego z mikroskopem optycznym w ramach realizacji projektu pt. „Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem” dla UJ CM.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
12/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Spantech Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 1231319498
Adresse postale: Al. Krakowska 1
Ville: Wola Mrokowska
Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Code postal: 05-552
Pays: Pologne
Courriel: info@spantech.pl
Téléphone: +49 224879844
Adresse internet: https://www.spantech.pl/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 254 463.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 1 259 350.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium.

2. Wykonawca wnosi wadium najpóźniej przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy Pzp, w wysokości wynoszącej kwotę 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

3.1 pieniądzu,

3.2 gwarancjach bankowych,

3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 299, z późn. zm.).

4. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie, ul. św. Anny 12, Bank Pekao S.A. I O/ Kraków, ul. Pijarska 1, konto nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595, z dopiskiem: Postępowanie nr: 141.2713.37.2021. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

5.1 szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. opis techniczny i funkcjonalny, odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik A do Formularza oferty, pozwalający na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów, funkcji i wyposażenia oraz ich parametrów i warunków z wymaganiami SWZ,

5.2 certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 155 z późn. zm.), albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia potwierdzające oznakowanie CE – dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi wykazać w treści oferty równoważność przedstawionych dokumentów. Brak wymaganego potwierdzenia równoważności lub brak wykazania równoważności w ofercie Wykonawcy stanowić będzie o niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim,

5.3 karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzające, że oferowane urządzenia i elementy (przedmiot zamówienia), odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim,

5.4 oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że serwis gwarancyjny będzie świadczony przez producenta lub autoryzowany serwis producenta lub osoby posiadające autoryzację producenta lub równoważne uprawnienia, a oświadczenia lub dokumenty muszą zostać wystawione przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, z zastrzeżeniem że Wykonawca samodzielnie nie może tych dokumentów sobie wystawić będąc autoryzowanym przedstawicielem producenta (przykładowo może to być list autoryzacyjny, stosowny certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie dotyczące niniejszego postępowania, zrzut ze strony producenta z informacją o autoryzowanych dystrybutorach, jeśli producent takie informacje upublicznia, itp.). Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim,

5.5 zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy,

5.6 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy,

5.7 dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji),

5.8 odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika.

6. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

7. Zamawiający przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

21) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim i wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

4. Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, jeżeli pisma te składane są w formie pisemnej.

5. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

6. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego i jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

7. Odwołanie przysługuje na:

7.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,

7.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

7.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9. Odwołanie wnosi się:

9.1. w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

9.2. w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Pozostałe informacje zawarte w pkt 21 SIWZ.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022