Bauleistung - 433694-2020

16/09/2020    S180

Polen-Kielce: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

2020/S 180-433694

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Postanschrift: ul. Jagiellońska 72
Ort: Kielce
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 25-602
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Wydział Zamówień Publicznych
E-Mail: Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl
Telefon: +48 413470480
Fax: +48 413470470

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szdw.kielce.com.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów–Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km (budowa obwodnicy Pińczowa)”

Referenznummer der Bekanntmachung: Postępowanie nr 2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Droga wojewódzka nr 766 na odcinku Pińczów–Węchadłów do skrzyżowania z DW 768.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów–Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km (budowa obwodnicy Pińczowa)”.

Zamówienie realizowane w ramach projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów–Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km (budowa obwodnicy Pińczowa)” – w systemie zaprojektuj i zbuduj.

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, studium wykonalności, koncepcją programowo-przestrzenną, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, harmonogramem prac projektowych i harmonogramem robót budowlanych oraz wzorem umowy.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 30/08/2020
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa osi 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 102-203811

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 2/2017
Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów–Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km (budowa obwodnicy Pińczowa)

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
24/05/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Tranzit Sp. z o.o.
Postanschrift: Lubachowy 68
Ort: Moskorzew
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 29-130
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 30 800 000.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowania powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Droga wojewódzka nr 766 na odcinku Pińczów–Węchadłów do skrzyżowania z DW 768.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zgodnie z zamówieniem podstawowym.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 30/08/2020
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 32 458 862.82 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Tranzit Sp. z o.o.
Postanschrift: Lubachowy 68
Ort: Moskorzew
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 29-130
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zamawiający – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich – działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 2.6 ww. umowy oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji Rafała Ziętala z dnia 28 sierpnia 2020 r. i protokołem konieczności z dnia 28 sierpnia 2020 r., wprowadził zapisy w § 1 oraz w § 7 o następującej treści:

1. wprowadza się ust. 10 w § 1 umowy o następującej treści:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia dodatkowego polegającego na: „poprawie retencji”.

Poprawa retencji polegać będzie na:

— wykonaniu poszerzenia rowu przy rondzie wzdłuż DW 766 strona prawa od km 0+380 do km 0+500 wraz z jego umocnieniem w celu poprawienia retencji wodnej i przeciwdziałania zalewaniu terenów przyległych we wsi Brzeście,

— wykonaniu dodatkowych odbiorników wód opadowych od km 1+600 do km 1+800 DW 767 strona lewa ze względu na zalewanie urządzeń kanalizacji sanitarnej w tym rejonie.

2. Wprowadza się § 7(2) do umowy, który otrzymuje brzmienie:

1. Za wykonanie zamówienia dodatkowego strony ustalają łączne ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości netto: 953 502,24 PLN, podatek VAT w wysokości 23 %, tj. 219 305,52 PLN, brutto 1 172 807,76 PLN.

Słownie złotych: jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem 76/100.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

W wyniku wystąpienia intensywnych opadów deszczu w dniu 17 czerwca 2020 r. nastąpiło uszkodzenie szeregu robót budowlanych. Ponadto w trakcie występowania tego zjawiska i obserwacji opadów stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych elementów odwodnienia w postaci: wykonania poszerzenia rowu przy rondzie wzdłuż DW 766 strona prawa od km 0+380 do km 0+500 wraz z jego umocnieniem w celu poprawienia retencji wodnej i przeciwdziałania zalewaniu terenów przyległych we wsi Brzeście, wykonania dodatkowych odbiorników wód opadowych od km 1+600 do km 1+800 DW 767 strona lewa ze względu na zalewanie urządzeń kanalizacji sanitarnej w tym rejonie. Ponadto stwierdzono konieczność zaprojektowania i wykonania dodatkowych odbiorników wód opadowych w rejonie oczyszczalni ścieków.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 31 505 360.58 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 32 458 862.82 PLN