Lieferungen - 433788-2020

16/09/2020    S180

Rumänien-Iaşi: Computerserver

2020/S 180-433788

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iaşi
Nationale Identifikationsnummer: 4540186
Postanschrift: Str. Stejar nr. 45
Ort: Iaşi
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 700333
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Anca Chelaru
E-Mail: Lavinia.Ispir.IS@anaf.ro
Telefon: +40 232213332-1901
Fax: +40 232219899

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.anaf.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103193
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Contract de furnizare „Servere cu Windows server 2019, licență standard 16 core: server tip 1 – 6 bucăți și server tip 2 – 31 bucati”

Referenznummer der Bekanntmachung: 3
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48822000 Computerserver
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul achizitiei este reprezentat de atribuirea unui contract de furnizare de produse – 37 bucati de servere noi, pentru calculatoare „Servere cu Windows server 2019, licență standard 16 core: server tip 1 – 6 bucăți și server tip 2 – 31 bucati” pentru DGRFP Iasi. Scopul principal al contractului este acela de a sprijini desfasurarea in conditii optime a activitatilor specifice ale DGRFP Iasi.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului-limita stabilit de autoritatea contractanta in instructiunile catre ofertanti/candidati – sectiunea I.3) „Comunicare”, respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 16 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit la sectiunea I.3), conform art. 27 alin. (3) din HG 395/2016. Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la sectiunea „Lista, clarificari, notificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Autoritatea contractanta stabileste urmatorul termen-limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare:

— primul termen-limita: cu 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare;

— al doilea termen limita: cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 777 310.80 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

Str. Anastasie Panu nr. 26, Iaşi.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

37 bucati de servere noi, pentru calculatoare „Servere cu Windows server 2019, licență standard 16 core: server tip 1 – 6 bucăți și server tip 2 – 31 bucati” pentru DGRFP Iasi. Scopul principal al contractului este acela de a sprijini desfasurarea in conditii optime a activitatilor specifice ale DGRFP Iasi.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Factorul „garanţie de la data recepţiei cantitative şi calitative” – are o pondere de 15 % în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un maximum de 15 puncte. Prin „garanţie” se înţelege garanţia tehnică pentru tipul de echipament ofertat, inclusiv accesoriile, conform cerinţelor din caietul de sarcini (garanţia tehnica si serviciile in perioada de garanţie). / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 85
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 45
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Operatorii economici participanti (ofertant unic, lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Cerinta nr. 1.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se afla în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnarile penale. Autoritatea contractanta are dreptul, conform prevederilor art. 166 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, în situatii exceptionale si pentru motive imperative de interes general, precum sanatatea publica sau protectia mediului sa nu excluda un operator economic aflat în situatiile de mai sus.

Modalitate de indeplinire: operatorul economic participant (ofertant unic, lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) are obligatia completarii si prezentari initiale a DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate (se va consulta ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din 8.4.2019 si Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE integrat in SEAP din 2.7.2019). In condițiile art. 20 alin. (7) din HG nr. 395/2016, în cazul în care există discrepanțe între informațiile prevăzute în DUAE şi cele prevăzute în fișa de date, prevalează informațiile din fișa de date, DUAE urmând a fi revizuit corespunzător. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016.

Documente justificative:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, ori alte documente echivalente emise de autoritati competente emise de tara respectiva, in cazul ofertantilor straini.

Cerinta nr. 2. Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) nu se afla în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 165 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale. Motivele de excludere pentru încalcarea obligatiilor privind plata taxelor, impozitelor si a contributiilor la bugetul de stat [mentionate la art. 165 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016] se aplica operatorilor economici pentru care s-a stabilit aceasta încalcare prin hotarâre judecatoreasca sau decizie administrativa având caracter definitiv si obligatoriu, în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiintat sau pentru care autoritatea contractanta poate demonstra prin mijloace adecvate situatia de încalcare a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat. Operatorul economic nu este exclus din procedura, daca a facut plata acestor obligatii sau a stins obligatiile prin alte modalitati de stingere ori beneficiaza de esalonare la plata sau alte facilitati de stingere a acestor obligatii, în conditiile specificate la art. 165 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, înainte ca qutoritatea contractanta sa formuleze decizia de excludere. Prin exceptie de la dispozitiile art. 165 alin. (1) si (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand

Cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante este mai mic de 10 000 RON.

Modalitate de indeplinire: operatorul economic participant (ofertant unic, lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) are obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate (se va consulta ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din 8.4.2019 si Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE integrat in SEAP din 2.7.2019). In condițiile art. 20 alin. (7) din HG nr. 395/2016, în cazul în care există discrepanțe între informațiile prevăzute în DUAE şi cele prevăzute în fișa de date, prevalează informațiile din fișa de date, DUAE urmând a fi revizuit corespunzător. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016. Documente justificative:

— certificate de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat (buget de stat, buget local) din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii restante la momentul prezentarii sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile prevazute la art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Cerința nr. 3.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 167 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale.

3.1. Motive de excludere privind insolvența/lichidarea. Operatorii economici împotriva cărora au fost deschise proceduri de insolvență nu vor fi excluși din procedura de atribuire dacă autoritatea contractantă, în baza documentelor/informațiilor transmise de către operatorul economic, poate determina că acesta are capacitatea de a îndeplini obligațiile contractuale, în condițiile în care operatorul economic se află:

1. fie în faza de observație și a adoptat măsurile necesare și fezabile pentru continuarea sustenabilă a activității curente;

2. fie în faza de reorganizare judiciară, cu respectarea integrală a graficului de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță;

3.2 Motive de excludere privind conflictul de interese sau abateri profesionale grave. Un operator economic care participă la procedură nu trebuie să se afle în situații pentru care există probabilitatea să fie generatoare de conflict de interese. Pe parcursul derulării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă ia toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenţei şi al asigurării tratamentului egal pentru toţi operatorii economici. Conform art. 167 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic, atunci când o situație de conflict de interese nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe.

Cerinta nr. 4. Neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Conform art. 60 din Legea nr. 98/2016, o situație de conflict de interese reprezintă orice situație în care personalul autorității contractante sau cel al furnizorului de servicii auxiliare achiziţiei implicat în derularea procedurii de atribuire sau care poate influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea sau independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. Modalitate de indeplinire: operatorul economic participant (ofertant unic, lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) are obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate (se va consulta ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din 8.4.2019 si Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE integrat in SEAP din 2.7.2019). In condițiile art. 20 alin. (7) din HG nr. 395/2016, în cazul în care există discrepanțe între informațiile prevăzute în DUAE şi cele prevăzute în fișa de date, prevalează informațiile din fișa de date, DUAE urmând a fi revizuit corespunzător. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa prezinte formularul „Declaratie privind conflictul de interese”, in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea „Formulare”. Formularul va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare in condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se afla in niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Referitor la capacitatea tehnică şi profesională, autoritatea contractantă a solicitat lista principalelor contracte de furnizare similare de natura celor care fac obiectul contractului, derulate în ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, perioadelor de livrare şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, se vor preciza informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie etc. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerintei de experienta similara asumata prin completarea DUAE, respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. În vederea protejării autorităţii contractante faţă de un eventual risc de neîndeplinire corespunzătoare a contractului în vederea dovedirii experienţei similare urmează a fi avute în vedere liste ale principalelelor livrari efectuate în ultimii trei ani cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi. Avand in vedere Notificarea nr. 256/8.12.2016, toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE vor prezenta si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarant castigator. Înainte de semnarea contractului ofertantul câştigător va prezenta contractul/contractele încheiat(e) cu subcontractantul/subcontractanţii nominalizat(i) în oferta, în copie. Pe parcursul derulării contractului, ofertantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii contractante, iar eventuala înlocuire a subcontractantilor nu trebuie să ducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare. Ofertanţii trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani (calculaţi până la data-limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare la nivelul unui număr de contracte lăsat la latitudinea operatorilor economici. Prin produse similare, autoritatea contractanta intelege o minimă exprientă în furnizare de aceeaşi natură şi complexitate, respectiv furnizare de servere. In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita prin cumul, conform art. 185 alin. (1) din Legea 98/2016.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerinţelor autorităţii/entităţii contractante. Asociatul/asociaţii nominalizaţi va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informaţiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, valoarea fara TVA, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data şi numărul documentului de recepţie. In cazul ofertelor comune/asociere cerinta de calificare privind experienta similara poate fi indeplinita prin cumul. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: copii contracte; procesul-verbal de recepţie sau alte documente din care să reiasă următoarele informaţii: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada şi locul livrării; recomandări; alte documente echivalente. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura îndeplinirea angajamentului, conform Notificarii ANAP nr. 256/8.12.2016 si Notificarii ANAP nr. 258/18.5.2017. Tertul/tertii sustinator(i) va/vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului, o singura data, înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintelor privind capacitatea tehnica si profesionala, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016.

Asociere. În cazul în care un operator economic ofertant îsi exercita dreptul de a participa în comun cu alti operatori economici la procedura de atribuire, în conditiile art. 53 din Legea nr. 98/2016, pentru a demonstra îndeplinirea cerintei minime, atunci acesta trebuie sa transmita împreuna cu oferta, pâna la termenul-limita comunicat pentru transmiterea ofertei urmatoarele:

(a) acordul de asociere;

(b) un formular DUAE (raspuns) separat pentru operatorul economic cu care participa la aceasta procedura, care sa cuprinda inform. sol. în partea I, II.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/10/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 13/01/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/10/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Paul Ciobanu – director general;

— Doina Naum – director executiv colectare;

— Bogdan Emilian Ciornei – director executive Servicii interne;

— Alina Grecu – sef Serviciu financiar, buget si salarizare;

— Constantin Mihai – sef Serviciu contabilitate;

— Gabriela Cozmei – sef Serviciu juridic;

— Cezar Marian Danila – sef Serviciu administrativ, investitii si achizitii;

— Lavinia Dominique Ispir – sef Birou de achizitii publice;

— Cristina Maria Ciofu – consilier achizitii publice, Biroul de achizitii publice;

— Petronela Paraschiva Smoc – consilier achizitii publice, Biroul de achizitii publice;

— Claudiu Constantin Dumitraș – consilier achizitii publice, Biroul de achizitii publice;

— Valentina Grigore – consilier achizitii publice, Biroul de achizitii publice;

— Claudia Bura – consilier achizitii publice, Biroul de achizitii publice;

— Anca Chelaru – consilier achizitii publice, Biroul de achizitii publice;

— Bianca Elena Ţiu – consilier achizitii publice, Biroul de achizitii publice;

2. In vederea completarii de catre OE interesati a documentului DUAE se va consulta ghidul de utilizare DUAE – ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din 8.4.2019 si Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE integrat in SEAP din 2.7.2019). Operatorii economici au obligatia depunerii DUAE in SEAP odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conf. art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016 din 19.5.2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consililui Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020