Lieferungen - 433843-2020

16/09/2020    S180

Bulgarien-Sofia: Informationssysteme

2020/S 180-433843

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Darzhavna agentsiya „Elektronno upravlenie“
Nationale Identifikationsnummer: 177098809
Postanschrift: ul. „Gurko“ No. 6
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Dilyana Sasheva Naydenova
E-Mail: dnaydenova@e-gov.bg
Telefon: +359 29492316
Fax: +359 29492433

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www2.e-gov.bg/bg/1

Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/2414

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/66637
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/66637
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Държавна агенция „Електронно управление“ изпълнява функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Изграждане, развитие и гаранционна поддръжка на елементи от националната система за киберсигурност

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48810000 Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Обществената поръчка включва изграждане на Национална координационно-организационна мрежа за киберсигурност (НКОМКС), Национален киберситуационен център (НКСЦ) и изграждане и развитие на Национален екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност.

Настоящата поръчка е част от изпълнение на проект „Изграждане на елементи от национална система за киберсигурност“ по договор № 812108-47/12.08.2019 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG65ISNP001-6.007 „Мерки за изпълнение, развиване и прилагане на Националната стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 5 666 666.67 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30236200 Datenverarbeitungsanlagen
30214000 Arbeitsplätze
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48211000 Softwarepaket für den Plattformenverbund
48614000 Datenerfassungssystem
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG БЪЛГАРИЯ
Hauptort der Ausführung:

Мястото за изпълнение на обществената поръчка е територията на Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обществената поръчка включва изграждане на Национална координационно-организационна мрежа за киберсигурност (НКОМКС), Национален киберситуационен център (НКСЦ), изграждане и развитие на Национален екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (Център) и гаранционна поддръжка.

Центърът, НКОМКС и НКСЦ следва да работят като единна система, в която информацията по автоматичен път се обменя между отделните системи по стандартни протоколи.

Участниците следва да осигурят необходимия софтуер и хардуер, вкл. и необходимите лицензи за целия период на гаранционна поддръжка.

НКОМКС е необходимо да покрива изискванията за функционалност към тази мрежа, произтичащи от Закона за киберсигурност и Националната стратегия за киберсигурност „Национална стратегия за киберсигурност — Киберустойчива България 2020“.

НКОМКС се предвижда да служи както за обмен на оперативна информация на ведомства и органи, занимаващи се с киберсигурност, така и като място за обмен на информация, добри практики, съвети, научни материали и др. за частни организации, представители на научните среди, както и за всички заинтересовани от обмен на подобен вид информация страни с цел съставяне на обективна актуална киберкартина за страната.

За реализацията на НКОМКС трябва да се създадат 3 различни портали за използване от множество видове киберобщности:

— публичен портал на НКОМКС за широка общественост — 1 ниво участници в НКОМКС,

— портали за 2 и 3 ниво участници в НКОМКС в зависимост от предварително дефинирани роли и отговорности.

НКСЦ е съществена част от Националната екосистема за киберсигурност. Съгласно Закона за киберсигурност и Националната стратегия за киберсигурност той е инструмент за управление на киберкризи, осигуряващ мониторинг на актуална и пълна национална картина за състоянието на киберсигурноста в държавата, която е необходимо да включва обобщена информация и индикация за статуса и безпроблемното функциониране на критични за държавата комуникационни и информационни системи.

Чрез него трябва да може да се извършва анализ и оценка на риска от възникване на киберкризи и взимане на решения за действие в резултат на оценка на киберобстановката.

НКСЦ трябва да изпълнява функциите на център за управление на киберкризи и в случай на киберинциденти със значително въздействие.

Решението в частта за изграждане на центъра е необходимо да отговаря напълно на изискванията в Закона за киберсигурност и произтичащите от него нормативни документи.

По тази дейност е необходимо да се изгради цялостно решение за мониторинг на състоянието на държавната ИКТ инфраструктура спрямо киберзаплахи и кибератаки, което да съответства на целта и предвидените резултати по проекта. Техническото решение следва да се основава на стратегия за сигурност, ползваща интелигентни разузнавателни методи за оценка на киберзаплахи, позволяващи автоматизиране на процеса по събирането, генерирането и споделянето на обобщена информация, свързана с актуалните кибератаки, и за засичане на уязвимости и предпоставки за кибератаки с цел ранно предупреждение.

То трябва да включва като минимум:

— решение за автоматизирано събиране на данни за събития от различни източници,

— решение за система от примамки (Decoy/Honey-pots),

— решение за автоматизирано обработване на данни,

— решение за управление на информация и събития за сигурност (SIEM),

— решение за оркестрация, автоматизация и реакция за сигурност (SOAR),

— решение за управление на инциденти,

— решение за автоматизирано управление на уязвимости,

— решение за управление на заплахите,

— решение за автоматизирано следене и анализ на DarkWeb.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Техническо предложение — ТП / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Технически и професионални способности на изпълнителя — ТПСИ / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Ценово предложение — ЦП / Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 5 666 666.67 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 365
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС), проект „Изграждане на елементи от национална система за киберсигурност“ по договор № 812108-47/12.08.2019 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG65ISNP001-6.007 „Мерки за изпълнение, развиване и прилагане на Националната стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Продължителността на поръчката,посочена в раздел II.2.7) не включва срока на гаранц. поддръжка, който се предлага от участниците — не по-малък от 36 месеца след приемане на всички изпълнени дейности.

Офертата се изготвя по образци в ел. преписка на поръчката на адрес: https://app.eop.bg/tender/66637/buyer в профила на купувача в ЦАИС ЕОП на адрес: https://app.eop.bg/buyer/2414.

Финансиране — ФВС.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Неприложимо.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години.

За дейности в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, се считат доставки и услуги в сферата на киберсигурността, която съгласно чл. 2 от Закона за киберсигурност включва мрежова и информационна сигурност, противодействие на киберпрестъпността и киберотбрана. От своя страна мрежовата и информационната сигурност е способността на мрежите и информационните системи да се противопоставят на определено ниво на въздействия, засягащи отрицателно наличието, истинността, целостта или поверителността на съхранявани, пренасяни или обработвани данни или на свързаните с тях услуги, предлагани от тези мрежи и информационни системи или достъпни чрез тях.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като попълват необходимата информация в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, поле „Общ годишен оборот“ и поле „Конкретен годишен оборот“.

Поставеното изискване се доказва с документ по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП (справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката) и документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗОП (годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен) или се посочва обществено достъпен, безплатен за възложителя регистър, в който да се проверят заявените данни. Посочените документи се представят от участникът, определен за изпълнител, преди сключване на договора за обществената поръчка или от участниците в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Минимално ниво:

Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, не по-малък от 6 800 000 BGN (шест милиона и осемстотин хиляди лева).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството, съответстваща на стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват, приложим към предмета на обществената поръчка.

Съответствието с поставеното изискване се декларира в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, поле „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“. Поставеното изискване се доказва при подписване на договор или в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП с документ по чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП — сертификат, издаден от акредитирани лица, за контрол на качеството.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участниците следва да разполагат с валиден сертификат за управление на качеството, съответстващ на стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват в областта на информационните и комуникационни технологии.

Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, той може да представи други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на система за управление на качеството. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в техническата спецификация.

Участникът ще бъде отстранен от участие, ако не отговаря на изискванията, посочени в чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/10/2020
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/10/2020
Ortszeit: 14:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документите, доказващи липсата на основания за отстраняване, и гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността му в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която е установено. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура по възлагане на ОП едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на норм. или адм. акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от доп. разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата. Възложителят отстранява от участие участник, за когото е налице поне едно от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физ. лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физ. лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физ. лице. Основанието по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на 100 от сумата на годишния общ оборот за последната приключена фин. година, но не повече от 50 000 BGN. Когато участник е посочил, че при изпълнение на поръчката ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор и/или че ще използва подизпълнители, основанията за отстраняване важат и за тях и липсата им следва да бъде декларирана. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че преди подаването на офертата е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване — прилагат се правилата на чл. 56, чл. 58 от ЗОП и чл. 45 от ППЗОП. Възложителят има право да не отстрани участник, за когото е налице основанието по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. Освен на основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят отстранява участниците и на основанията, посочени в чл. 107 от ЗОП. Възложителят отстранява участник при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. За участник, който след изтичане на срока по §14 от ПЗР на ЗИД на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (обн. — ДВ, бр. 48 от 2016 г. , в сила от 1.07.2016 г. ) не е привел дейността си в съответствие с изискванията на този закон, се прилага чл. 5, ал. 1, т. 3 от същия. Отстранява се участник, който не отговаря на изискванията, посочени в чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да се подават в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020