Lieferungen - 434012-2020

16/09/2020    S180

Polen-Bielsko-Biała: Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

2020/S 180-434012

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej
Postanschrift: ul. Krakowska 315 d
Ort: Bielsko-Biała
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 43-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewelina Zuziak
E-Mail: przetargi@zgo.bielsko.pl
Telefon: +48 338297590
Fax: +48 338297592

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zgo.bielsko.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.zgo.bielsko.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.zgo.bielsko.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej na okres od 1.1.2021 do 31.12.2021

Referenznummer der Bekanntmachung: 11/ZP/ZGO/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów (do punktów poboru) Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.). Opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09310000 Elektrizität
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

„Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna, ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów (do punktów poboru) Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.). Opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wynosi:

1) taryfa C12a – 12 826 kWh;

2) taryfa B23 – 3 711 485 kWh.

Warunkiem rozpoczęcia dostaw jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, jeżeli jest to konieczne.

Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie, że posiada zawartą, obowiązującą umowę z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego Tauron Dystrybucja S.A., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do obiektów Zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania wskazanemu powyżej operatorowi systemu dystrybucyjnego informacji o realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych czynności objętych przepisami prawa w zakresie realizacji obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji tak, by zapewniona była ciągłość dostaw energii – pełnomocnictwo stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający oświadcza, że przedstawione w Załączniku nr 1 do SIWZ szacunkowe zużycie energii elektrycznej stanowi jedynie przybliżoną ilość, która w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie.

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi:

— aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi:

— ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi:

— wykaz minimum 3 zrealizowanych umów na dostawę energii elektrycznej w ilości nie mniejszej niż 3 000 000 kWh rocznie (dla każdej umowy) na przestrzeni ostatnich trzech lat. Należy podać daty wykonywania dostaw, wskazać odbiorców i załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna warunek wskazany w punkcie 7.1.3 za spełniony w sytuacji, gdy przynajmniej jeden z nich wykaże, iż zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy energii elektrycznej o łącznej ilości nie mniejszej niż 3 000 000 kWh.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/10/2020
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/12/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/10/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

„Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna, ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

— którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1,

— którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy,

— wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 8 ustawy, tj.

1) pkt 1 – w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);

2) pkt 2 – który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) pkt 4 – który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4) pkt 8 – który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Wykluczenie Wykonawcy następuje:

— w przypadkach, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,

— w przypadkach, o których mowa:

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy;

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy;

c) w art. 24 ust. 5 pkt 5–7 ustawy,

— jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

— w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,

— w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

— w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24. ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, ...

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020