Lieferungen - 434257-2020

16/09/2020    S180

Polen-Puławy: Recyclingvorrichtungen

2020/S 180-434257

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 430840684
Postanschrift: ul. Dęblińska 2
Ort: Puławy
NUTS-Code: PL815 Puławski
Postleitzahl: 24-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Robert Zagraba
E-Mail: przetargi@zuk.pulawy.pl
Telefon: +48 818868768
Fax: +48 818868768

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://zuk.pulawy.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 100 % udział gmina miasto Puławy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa urządzenia mobilnego służącego do efektywnego oddzielenia materii organicznej od opakowań i zanieczyszczeń dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/ZUK/08/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42914000 Recyclingvorrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:urządzenia mobilnego służącego do efektywnego oddzielenia materii organicznej od opakowań i zanieczyszczeń – 1 szt.

2. Wszelkie koszty wykonania zamówienia, w szczególności koszty poniesione w związku z wyprodukowaniem bądź zakupem, transportem przedmiotu dostawy,jego przekazaniem zamawiającemu, uruchomieniem, szkoleniem personelu zamawiającego oraz koszty prób i sprawdzeń przeprowadzone przed odbiorem i w trakcie odbioru w miejscu dostawy będą w całości poniesione przez wykonawcę w ramach ceny sprzedaży.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie dodatkowe usługi,w szczególności uruchomienie, szkolenie pracowników, obecność przedstawiciela wykonawcy przy rozruchu mechanicznym, technologicznym i próbach eksploatacyjnych oraz wszystkie przeglądy w okresie gwarancyjnym z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów naturalnie zużywających się. Szczegółowy opis przedstawiony został w SIWZ, część III.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 924 666.67 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815 Puławski
Hauptort der Ausführung:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Dęblińska 96, 24-100 Puławy, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzenia mobilnego służącego do efektywnego oddzielenia materii organicznej od opakowań i zanieczyszczeń – 1 sztuka, w ramach projektu nr RPLU.06.03.00-06-0001/16 pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK” złożonego w ramach naboru RPLU.06.03.00-IZ.00-06-S01/2016 w ramach działania 6.3 Gospodarka Odpadami RPO WL na lata 2014–2020.

2. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 12-miesięczny okres gwarancji z możliwością zastosowania limitu co najmniej 1 000 motogodzin na dostarczony przedmiot zamówienia, liczony od daty odbioru dostawy zamówienia objętego niniejszym postępowaniem oraz musi się zobowiązać do nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancji. Szczegółowy opis zakresu gwarancji jakości został zawarty w części II SIWZ. Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości, z zastrzeżeniem iż nie może on być krótszy od okresu wskazanego powyżej i nie jest limitowany liczbą motogodzin.

3. Urządzenie mobilne służące do efektywnego oddzielenia materii organicznej od opakowań i zanieczyszczeń musi być fabrycznie nowe i nie może być prototypem. Urządzenie mobilne służące do efektywnego oddzielenia materii organicznej od opakowań i zanieczyszczeń musi być przygotowane do eksploatacji i posiadać wszelkie wymagane przez prawo zaświadczenia i certyfikaty (np. takie jak certyfikat Unii Europejskiej CE) dopuszczające do obrotu i użytkowania zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu w języku polskim: instrukcję obsługi, książkę gwarancyjną, dokumentację DTR oraz wykaz części zamiennych wraz z wykazem materiałów eksploatacyjnych i naturalnie zużywających się w wersji papierowej lub elektronicznej oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ, część III – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPLU.06.03.00-06-0001/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: cena – 60% – 60 pkt, termin dostawy – 20% – 20 pkt, funkcjonalność – 20 % – 20 pkt. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 PLN, które należy wnieść w formie wskazanej w cz. I IDW – SIWZ przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 055-130165
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa urządzenia mobilnego służącego do efektywnego oddzielenia materii organicznej od opakowań i zanieczyszczeń dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Arcon Polska sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 521-203-97-36
Postanschrift: ul. Baletowa 14
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 02-867
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 924 666.67 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 840 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ofertę należy złożyć tylko w postaci elektronicznej zgodnie z procedurą opisaną w pkt 24 IDW — SIWZ.

2. Wymaga się następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, tj.:

—JEDZ,

— w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

— stosowne pełnomocnictwo — w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z zasad reprezentacji ujawnionych w stosownym rejestrze lub ewidencji,

— zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia — jeśli dotyczy.

3. Wykonawca składa na wezwanie zamawiającego w postaci elektronicznej:

— oświadczenie o braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

— wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu,

— odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

— opis parametrów technicznych.

Wykonawca przekazuje bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa:

— informację z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp,

— dokument potwierdzający, że nie zalega z opłaceniem podatków,opłat,składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy. Zamawiający wyklucza wykonawcę, jeżeli nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

5. Szczegółowy opis oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia przedstawiony został w pkt 19 części I — IDW — SIWZ.

6. Wszelkie informacje konieczne zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

7. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zastosowana zostanie tzw. procedura odwrócona o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

1. Odwołanie:

1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;

2) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

3) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

4) odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

5) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

6) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

7) odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

8) jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

9) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020