Lieferungen - 434262-2020

16/09/2020    S180

Polen-Nowy Sącz: Lehrbedarf

2020/S 180-434262

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Nationale Identifikationsnummer: 734-350-70-21
Postanschrift: ul. Wyspiańskiego 13
Ort: Nowy Sącz
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Maczuga
E-Mail: mmaczuga@inkubator.nowysacz.pl
Telefon: +48 184423569

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://bip.malopolska.pl/inkubatorns,m,332665,przetargi-od-2020.html

Adresse des Beschafferprofils: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka samorządu terytorialnego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.17.2020.1022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39162110 Lehrbedarf
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni: Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, 10 oś priorytetowa wiedza i kompetencje, działanie 10.2 rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 10.2.2 kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 1 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do działu blacharni w ZSS w Nowym Sączu

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34000000 Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke
44500000 Werkzeug, Schlösser, Schlüssel, Scharniere, Verbindungselemente, Ketten und Federn
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Nowy Sącz: Zespół Szkół Samochodowych, Tadeusza Rejtana 18; Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1; Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – nowosądecki inkubator przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 145-356413
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZP.271.17.2020.1022
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Część 1 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do działu blacharni w ZSS w Nowym Sączu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tryb – przetarg nieograniczony. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z

postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp zgodnie z rozd. VIII SIWZ.

Składana oferta musi zawierać:

1) Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzony i wypełniony zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE seria L 2016 r. nr 3, s.16);

2) Załącznik nr 3 do SIWZ – prawidłowo wypełniony formularz ofertowy Wykonawcy;

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków składa zobowiązanie zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ i ustawie;

4) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b

Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany do: złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ;

5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik – w oryginale w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez

osoby uprawnione lub notarialnie potwierdzoną kopię za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej;

6) Załącznik nr 4 – podpisany wzór umowy.

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie zakupowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem platformy zakupowej, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informację należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Powyższy dokument w formie elektronicznej, podpisanej podpisem kwalifikowanym przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, należy przesłać za pośrednictwem platformy zakupowej https://

www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz.

Dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

1) Wykonawca składa za pośrednictwem platformy zakupowej na wezwanie

Zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 to jest: dokumenty wymienione w rozd. XI. pkt 9.2 SIWZ. Należy je złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium wskazanym w SIWZ, dla każdej części zamówienia

(rozd. XI).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020