Lieferungen - 434272-2020

16/09/2020    S180

Polen-Pawłowice: Dieselöl

2020/S 180-434272

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, 31-047 Kraków, ul. Sarego 2, Zakład Doświadczalny Pawłowice
Nationale Identifikationsnummer: 00007972800093
Postanschrift: ul. Mielżyńskich 14
Ort: Pawłowice
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Postleitzahl: 64-122
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Roman Kozyra
E-Mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Telefon: +48 0-65-529-91-92
Fax: +48 0-65-529-91-92

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zdpawlowice.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka organizacyjna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: rolnictwo, działalność naukowo-badawcza i inne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Paliwo płynne – olej napędowy ekodiesel lub równoważny

Referenznummer der Bekanntmachung: 165/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09134100 Dieselöl
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Paliwo płynne – olej napędowy ekodiesel lub równoważny w ilości 300 m3.

Jednorazowa dostawa paliwa min. 3 000 litrów – maks. 17 000 litrów.

Posiadamy jeden zbiornik podziemny o pojemności 18 000 litrów.

Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące parametry jakościowe:

— temperatura zapłonu: minimum 55oC,

— zawartość siarki: maksimum 10 mg/kg,

— temperatura zablokowania zimnego filtra maksymalnie w stopniach Celsjusza: w okresie przejściowym (od 1 marca do 15 kwietnia oraz od 1 października do 15 listopada) – wynosi minus 10oC, a w okresie zimowym (od 16 listopada do końca lutego) – wynosi minus 20oC,

— gęstość w 15oC: od 820 do 845 kg/m3,

— lepkość w 40oC: od 2 do 4,5 mm2/s.

Pozostałe parametry jakościowe powinny odpowiadać Polskiej Normie PN-EN 590.

Jednostką sprzedaży będzie jeden ...

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 930 900.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

ZD Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Paliwo płynne – olej napędowy ekodiesel lub równoważny w ilości 300 m3.

Jednorazowa dostawa paliwa min. 3 000 litrów – maks. 17 000 litrów.

Posiadamy jeden zbiornik podziemny o pojemności 18 000 litrów.

Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące parametry jakościowe:

— temperatura zapłonu: minimum 55oC,

— zawartość siarki: maksimum 10 mg/kg,

— temperatura zablokowania zimnego filtra maksymalnie w stopniach Celsjusza: w okresie przejściowym (od 1 marca do 15 kwietnia oraz od 1 października do 15 listopada) – wynosi minus 10oC, a w okresie zimowym (od 16 listopada do końca lutego) – wynosi minus 20oC,

— gęstość w 15oC: od 820 do 845 kg/m3,

— lepkość w 40oC: od 2 do 4,5 mm2/s.

Pozostałe parametry jakościowe powinny odpowiadać Polskiej Normie PN-EN 590.

Jednostką sprzedaży będzie jeden metr sześcienny w temperaturze referencyjnej 15oC.

Dla paliw odbieranych autocysterną objętość wyliczona jest w oparciu o wskazania przepływomierza objętościowego oraz gęstość w temperaturze 15oC zgodnie z PN-ISO91-1.

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 130-318638
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Paliwo płynne – olej napędowy ekodiesel lub równoważny

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Hawa S.A.
Postanschrift: ul. Grunwaldzka 4
Ort: Gniezno
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 62-200
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 930 900.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. W postępowaniu o udzielanie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.

II. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1. formularz ofertowy;

2. wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oświadczenie składa się w formie jednolitego dokumentu, celem potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust 3 dyrektywy 2014/25/UE;

b) oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert;

c) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia;

d) informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

uwaga:

3. informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej:

a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej, stanowiący Załącznik do SIWZ;

4. dowód wniesienia wadium.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisów wykonawczych oraz SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020