Lieferungen - 435505-2020

16/09/2020    S180

Rumänien-Bukarest: Netzwerkserver

2020/S 180-435505

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SPEEH Hidroelectrica S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13267213
Postanschrift: Str. Ion Mihalache nr. 15-17
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 011171
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Săndel Ursu
E-Mail: alexandru.anghel@hidroelectrica.ro
Telefon: +40 213074692
Fax: +40 213032564

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.hidroelectrica.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103195
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sistem de securitate cibernetică pentru detectarea intruziunilor și monitorizarea echipamentelor informatice

Referenznummer der Bekanntmachung: 13267213/2020/2096
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48821000 Netzwerkserver
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Conform caietului de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 15 zile inainte de termenul-limita stabilit prin Invitatia de participare pentru depunerea ofertelor.

Termenul-limita la care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare este: in a 11-a zi, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de op. ec. in termenul-limita enuntat anterior.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 6 580 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32420000 Netzausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Hauptort der Ausführung:

Executiv si sucursale Hidroelectrica.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Sistem de securitate cibernetică pentru detectarea intruziunilor și monitorizarea echipamentelor informatice”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Perioada suplimentara de licențiere va fi oferită în luni. Punctajul se calculează astfel: PL = 10 x (durata perioada lic. suplim. oferita)/(durata perioadei lic. suplimentare maxime oferite). / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Garanția suplimentară va fi oferită în luni. Punctajul se calculează astfel: PG = 10 x (durata garanție suplim. oferită)/(durata garantiei suplimentare maxime oferite). / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Asistența tehnică suplimentară va fi oferită în ore/om. Numărul maxim de ore asistență tehnică suplimentară care se iau în calcul este 120. Punctajul se calculează astfel: PA = 10 x minimum ((ore oferite), 120)]/120. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Se vor atribui contracte subsecvente pe o perioada de 12 luni.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta 1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Participantii la procedura vor declara pe propria raspundere ca nu se afla in niciuna din situatiile de excludere prevazute la articolele mai sus mentionate. Modalitatea de indeplinire: declaratia consta in completarea si prezentarea formularului DUAE, in conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea nr. 99/2016. Informatii despre modul de completare a formularului DUAE sunt prezentate la cap. VI.3.

Cerinta 2. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016. Participantii la procedura vor declara pe propria raspundere ca nu se afla in niciuna din situatiile prevazute la articolele mai sus mentionate. Modalitatea de indeplinire: declaratia consta in completarea si prezentarea formularului DUAE, in conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, la care se ataseaza „Declaratia de neincadrare a operatorului economic participant in situatiile prevazute de art. 73 – Legea nr. 99/2019” – Formular C1 – pentru ca declaratia sa fie emisa in cunostiinta de cauza, entitatea contractanta nominalizeaza persoanele care detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (toate persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica si anume:

1. Bogdan Nicolae Badea – presedinte Directorat Hidroelectrica;

2. Marian Bratu – membru Directorat Hidroelectrica;

3. Răzvan-Ionut Paţaliu – membru Directorat Hidroelectrica;

4. Radu Cristian Pop – membru Directorat Hidroelectrica;

5. Cristian Vladoianu – membru Directorat Hidroelectrica;

6. Silvia Sologiuc – manager Departament procurement Hidroelectrica;

7. Cristian Cornel Kameniczki – manager Departament IT&C;

8. Mihai Radu SAptefrati – manager Departamentul juridic Hidroelectrica;

9. Marian Dinca – sef Serv. contracte Hidroelectrica;

10. Sandel Ursu – consilier juridic Serviciu contracte Hidroelectrica;

11. Zidaroiu Radu Vladimir – sef Serviciu OpIT;

12. Rădoni Călin – inginer de sistem SH Hateg;

13. Caplea Danut – sef Birou aplicatii industriale SH PDF;

14. Pauna Sorin – sef STIC SH CAG;

15. Bogdan Onetiu – sef STIC SH Sebes;

16. Haidu Călin – sef STIC SH Cluj;

17. Daniel Stefan Toader – analist programator S. OpIT;

18. Aurel Suciu – șef Serviciu IT&C Hidroelectrica-SH Hațeg;

19. Duca Claudiu Cătălin – sef STIC SH Bistrița;

20. Vladoiu Gheorghe – inginer de sistem;

21. Gherghina Daniel – sef STIC SH Ramnicu Valcea;

22. Cupcea Salviu Alexandru – inginer de sistem STIC Sibiu.

Înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, se va solicita ofertantului/ofertantului asociat clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire intr-un clasament intermediar intocmit la finalizarea evaluarii, depunerea de documente care sa certifice informatiile prezentate. Acestea se vor depune in SICAP semnate cu semnatura electronica extinsa.

Aceste documente sunt:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local – sediul social si punctele de lucru, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii acestora;

2. cazierul judiciar al opetratorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/act constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016;

4. orice alte documente relevante in sustinerea cerintei.

Nedepunerea acestor documente, la solicitarea achizitorului, in totalitatea lor si in termenul stabilit (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea ofertei. La formularul DUAE „Raspuns” se anexeaza:

1. declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016 care se prezinta de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti – Formular C1;

2. declaratie privind partea/partile din oferta – propunerea tehnica si financiara si alte documente – care au caracter confidential – Formular C2.

Nota:

(a) In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va completa documentul DUAE – „Raspuns” mentionat;

(b) In cazul in care oferta are sustinere tehnica/profesionala/financiara sau contine propuneri de subcontractanti, persoana care asigura sustinerea (tert sustinator) sau subcontractantul va completa documentul DUAE – „Raspuns” sus-mentionat. Atenționări speciale: necompletarea DUAE – „Raspuns” odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia. In cazul in care informaţii prezentate in Formularul DUAE – „Raspuns” de către ofertanţi nu sunt complete sau care nu confirmă îndeplinirea cerinţelor minime de calificare formulate de către entitatea contractantă în prezenta fişa de date a achiziției conduce la respingerea ofertei fără posibilitatea de a solicita clarificări privind DUAE – „Raspuns” fiind considerate inadvertențe de fond.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE – „Raspuns” distinct. Modalitatea de indeplinire: Declaratia consta in completarea si prezentarea formularului DUAE – „Raspuns”, in conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea nr. 99/2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele suport care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE – „Raspuns”: certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, dupa aplicarea criteriului de atribuire intr-un clasament intermediar intocmit la finalizarea evaluarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora. In cazul asocierii cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza. Nedepunerea acestor documente, la solicitarea achizitorului, in totalitatea lor si in termenul stabilit, (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia.

Nota:

(a) In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va completa documentul DUAE mentionat;

(b) In cazul in care oferta are sustinere tehnica/profesionala/financiara, persoana care asigura sustinerea (tert sustinator) va completa documentul DUAE susmentionat;

(c) In cazul in care oferta depusa contine propuneri de subcontractanti, fiecare subcontractant va completa documentul DUAE mentionat.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Cuantumul garantiei de participare: 65 800 RON.

(b) Valabilitatea GP – cel putin 120 de zile incepand cu data-limita de depunere a ofertelor; In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a GP va fi prelungita corespunzator. Echivalenţa pentru o GP depusă în valută se va face la cursul BNR din data anterioară datei-limită de depunere a ofertelor cu cinci zile. Modul de constituire: conf. art. 42 din HG 394/2016 – prin virament bancar in contul RO31INGB0001008163058940, deschis la ING Bank sau printr-un instrument de garantare, emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută la pct. (b), respectiv (c). Scrisoarea de garantie bancara (daca este cazul) se va completa conform Formularului G1. GP trebuie sa fie irevocabilă în cf. cu disp. art. 42 alin. (3) HG 394/2016. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat. Dovada constituirii GP (semnata cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acredidat) se depune in SEAP pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare simplificat. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna si in alta valuta va fi însotita de autorizata în limba româna. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Entitatea contractanta are dreptul de a retine GP, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatiile prevazute de art. 43, HG 394/2016. Garantia de participare se va returna ofertantului in conf. cu art. 44 din HG nr. 394/2016.

Garantia trebuie sa fie irevocabila. Cuantum: 10 % din valoarea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/10/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/02/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/10/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Informatii privind modul de completarea/depunerea formularului DUAE. DUAE – „Raspuns” este configurat direct în SEAP la documentația de atribuire, fiind generat automat de SEAP fișierul în format .xml . DUAE – „Raspuns” se va completa si depune obligatoriu de fiecare ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator, in parte – daca este cazul. Operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE deja configurat de entitatea contractantă. DUAE – „Raspuns”, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat în secțiunea dedicată acestuia. De asemenea, răspunsurile la DUAE – „Raspuns” ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul aresubcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării duae în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE – „Raspuns” să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală, iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE – „Raspuns” și nu pot modifica oferta. Modului de acces/completare/utilizare si prezentare a documentului DUAE – „Raspuns”, se regaseste detaliat in Notificarea ANAP www.anap.gov.ro

2. Conform art. 53, HG 394/2016, ofertantul nu are dreptul, in cadrul acestei proceduri:

(a) să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor ofertelor în cauză;

(b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat;

3. Operatorul economic va preciza lista documentelor/informatiilor din oferta care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in cea ce priveste secretul comerciala si proprietatea intelectuala. Lipsa acestei precizari presupune ca documentele devin publice, dupa incheierea procedurii de achizitie;

4. Orice indicatie sau specificatie din prezenta documentatie de atribuire, inclusiv din specificatiile tehnice, care poate indica o anumita origine, sursa, productie, procedeu special, marca, brevet sau licenta de fabricatie se va considera ca fiind insotita de mentiunea sau echivalent;

5. Nu se accepta produse refolosite „second hand” sau produse in regim „repackaged”. De asemenea, vor fi respinse produsele contrafacute, piratate sau susceptibile de a aducere unui drept de proprietate intelectulala, asa cum sunt definite de Legea nr. 344/2005 si Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al PE si al CE din 12.6.2013;

6. În cazul în care doua/mai multe oferte admisibile sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, va fi desemnata castigatoare oferta avand pretul cel mai mic. In cazul in care si pretul ofertelor clasate pe primul loc ca punctaj sunt egale, entitatea contractanta va solicita reofertarea de pret în plic închis, în vederea departajarii ofertelor in cauza, iar departajarea se va face avand la baza doar „pretul cel mai mic” al ofertei financiare finale;

7. Deoarece procedura de atribuire se desfasoara integral prin mijloace electronice, documentele/ofertele vor fi semnate cu semnatura electronic extinsa. Toate documentele vor fi încarcate în sectiunile respective, atasate prezentei proceduri de achizitie pe site-ul http://www.e-licitatie.ro/pub

Numai operat [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020