Lieferungen - 436914-2022

10/08/2022    S153

Polen-Warschau: Spezialfahrzeuge

2022/S 153-436914

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: WOJSKOWE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Postanschrift: ul. Koszykowa 78
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postleitzahl: 00-671
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Luciak
E-Mail: zp@wckik.pl
Telefon: +48 261845557
Fax: +48 261845135
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.wckik.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup autokaru do poboru krwi

Referenznummer der Bekanntmachung: 18/D/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34114000 Spezialfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wydanie oraz przeniesienie na kupującego własności jednej sztuki fabrycznie no-wego pojazdu wraz z jego zabudową stanowiącą Mobilny Punkt Poboru Krwi o parametrach technicznych i funkcjonalno-użytkowych szczegółowo opisanych w Arkuszu Asortymentowo – Cenowym zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 4 300 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wysokopodłogowy autobus na bazie autokaru turystycznego z czteroma stanowiskami do poboru krwi i jej składników – Mobilny Punkt Poboru Krwi, o parametrach technicznych oraz funkcjonalno-użytkowych Nadwozie samonośne, stalowa kratownica przestrzenna z obwiedniowymi wzmocnieniami przeciw kabotażowymi, zamawiający dopuszcza podwozie typu modułowego o charakterze mieszanym (tj. rama i elementy kratownicy), dopuszcza się również pojazdy, które posiadają konstrukcję wykonaną z profili z zastosowaniem stali nierdzewnej z uwzględnieniem zabezpieczeń antykorozyjnych. Sferyczna szyba przednia, warstwowa z powłoką anty-solar, klejona do nadwozia. Drzwi przednie i tylne otwierane odskokowo na zewnątrz o szerokości portalu minimum 680 mm każde. Długość: 13 650 do 14 000 mm.

Szerokość: 2 530 do 2 700 mm.

.Wysokość zewnętrzna nie więcej niż 3 800 mm - min. 3 700 mm.

Wysokość wewnętrzna mierzona w osi pojazdu po zabudowie na całej długości części roboczej mierząc od podłogi do sufitu nie mniej niż 1 950 mm.

Średnica zawracania mierzona po śladzie kół max. 23 000 mm.

WYsokoprężny, 6-cio cylindrowy. Silnik

Moc minimum: 345 kW; poj. Silnika min. 12 600 cm3.

Moment obrotowy: 2 200 Nm w zakresie 1000 do 1200 obr./min.

Szczegółowy opis w Arkuszu asortymentowym

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 098-268365
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zakup autokaru do poboru krwi

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ZESZUTA Sp. z o.o. ul. Tużycka 8
Nationale Identifikationsnummer: 868 12 91 817
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 03-683
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 179 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzonych jednoosobową działalność gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Zamawiający informuję, że w przypadku:

a) - osób fizycznych,

b) - osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,

c) - pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

d) - członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osoba fizyczną,

e) - osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

przetwarza dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO,

Zamawiający informuję, że:

1. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ informuje Pana/nią, że administratorem Pana/ni danych osobowych podanych w dokumentacji przetargowej jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 78. Adres korespondencyjny: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ, 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 78.

2. Pana/ni dane osobowe przetwarzane będą w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ z siedzibą w Warszawie.

3. Administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się poprzez: adres korespondencyjny: 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 78, numer telefonu: 261 846 185, adres e-mail: edu@wckik.pl.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy , przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

9. posiada Pani/Pan:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO **;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10. nie przysługuje Pani/Panu:

• prawo do usunięcia danych osobowych;

• prawo do przenoszenia danych osobowych;

• prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załącz

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587702
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Terminu składania odwołań określa Dział IX Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129)

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Biuro Odwołań UZP
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwalania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/08/2022