Lieferungen - 438327-2018

09/10/2018    S194    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Liptovský Mikuláš: Netzwerkserver

2018/S 194-438327

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Nationale Identifikationsnummer: 37910337
Postanschrift: Demänová 393
Ort: Liptovský Mikuláš
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Postleitzahl: 031 01
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): JUDr. Alena Droppová
E-Mail: obstaravanie@aos.sk
Telefon: +421 960423016

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://aos.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9012

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.ezakazky.sk/aos
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: http://www.ezakazky.sk/aos
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obnova infraštruktúry a bezpečnosť siete - 2 etapa

Referenznummer der Bekanntmachung: AOS-300/21-137/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48821000 Netzwerkserver - JA03
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dodanie a implementácia systému pre centralizované ukladanie a správu logov s integrovaným systémom analýzy a riešenia bezpečnostných incidentov z prevádzkovaných systémov a aplikácií, dodanie a implementácia systému pre monitorovanie a ochranu sieťovej komunikácie a ich vzájomná integrácia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 47 476.66 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Hauptort der Ausführung:

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš, Demänová 393, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dodanie tovarov s inštaláciou v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 47 476.66 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) alebo zapísaním do Zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len ZHS) podľa § 152 zákona alebo predložením originálnych resp. úradne osvedčených kópii dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona. Preukazovať 1/3 splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia JED-om (dostupný na webovej adrese obstarávateľa) uchádzač môže využiť prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu Jednotného európskeho dokumentu (eESPD) slúžiacu pre jeho vyplnenie a opätovné použitie dostupnej na

https://ec.europa.eu/growth/tools-atabases/espd/filter?lang=sk (na tento link sa možno dostať aj cez www.uvo.gov.sk).

Uchádzač môže využiť globálny údaj v oddieli časť IV. Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu v súlade s § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Odôvodnenie:

Verejný obstarávateľ stanovil podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia v súlade s platnou legislatívou a požaduje splnenie podmienok účasti v zmysle § 38 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nepožaduje sa

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Nepožaduje sa

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

1.§ 34 ods.1 písm. a)

2.§ 34 ods.1 písm. c)

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Minimálna úroveň štandardov pre bod 1:

Uchádzač na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti predloží zoznam realizovaných zákaziek podobných predmetu súťaže za predchádzajúce 3 roky (t.j. 3 roky spätne od dátumu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk).

Predloženým zoznamom realizovaných zákaziek musí uchádzač preukázať, že za predchádzajúce 3 roky ku dňu predkladania ponuky poskytoval minimálne 3 služby podobné predmetu súťaže v minimálnej hodnote 200 000,- EUR bez DPH kumulatívne pre všetky uvedené zákazky (s uvedením konkrétnej zákazky, jej stručným opisom, ako aj dobou jej realizácie a finančným plnením.

Minimálna úroveň štandardov pre bod 2:

Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa tohto bodu predložením zoznamu špecialistov/expertov, ktorých bude mať uchádzač k dispozícii na plnenie predmetu zákazky a ktorí budú garantovať odbornosť uchádzača spojenú s odstraňovaním vád. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby mal uchádzač k dispozícii nasledovných špecialistov/expertov:

— minimálne 1 expert s platnou technickou certifikáciou výrobcu systému pre centralizované ukladanie a správu logov pre implementáciu a podporu uvedeného systému.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/11/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/12/2018
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/11/2018
Ortszeit: 11:00
Ort:

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš, budova č. 1, miestnosť č. 514 na 5.poschodí, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov v bode č. 22.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a ponuky sa budú predkladať jednoobálkovo podľa § 49 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:

a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,

b) klikne na názov zákazky,

c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,

d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:

d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu;

d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie nebude akceptovaná, ak bude doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa resp. iným spôsobom. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. Vyššie uvedený postup povinnej registrácie na portáli ezakazky platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa na stránke UVO alebo iným spôsobom. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. kladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Zábezpeka sa nevyžaduje.

Úspešný uchádzač predloží potvrdenia výrobcu systému pre centralizované ukladanie a správu logov, že je certifikovaným partnerom výrobcu s oprávnením pre dodávku, implementáciu a podporu uvedeného systému.

Úspešný uchádzač predloží potvrdenia výrobcu systému pre monitorovanie a ochranu sieťovej komunikácie, že je certifikovaným partnerom výrobcu s oprávnením pre dodávku, implementáciu a podporu uvedeného systému.

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky:

Vzhľadom na komplexnosť a rôznorodosť služieb prostredia IKT, ktoré bude priamo dotknuté predmetom obstarávania za účelom obnovy a rozšírenia služieb IKT LAN AOS, nie je možné obstarať tovar bez služby jeho konfigurácie a implementácie do tohto IKT prostredia .Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/10/2018