Dienstleistungen - 438730-2021

30/08/2021    S167

Nederland-Utrecht: Uitvoeren van marktonderzoek

2021/S 167-438730

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ProRail B.V.
Nationaal identificatienummer: 381962604
Postadres: Moreelsepark 3
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3511 EP
Land: Nederland
Contactpersoon: Johan Beltman
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/8a26d2cdb983d67037fa02f5a8b33923
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: via TenderNed
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.prorail.nl/leveranciers
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/8a26d2cdb983d67037fa02f5a8b33923
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: via TenderNed
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.prorail.nl/leveranciers
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Landelijk - Stationsbelevingsmonitor

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79310000 Uitvoeren van marktonderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Viermaal per jaar uitvoeren van de StationsBelevingsMonitor (SBM) op grote stations en eenmaal per jaar op kleine stations in Nederland.

Per categorie (groot of klein) wordt een specifieke vragenlijst gebruikt. De vragen gaan in op reizigersbehoeften zoals de ervaring van veiligheid en sfeer op stations. De scores op de thema’s per station leveren NS en ProRail periodieke stuurinformatie op. Deze kunnen aanleiding zijn om de dienstverlening op stations verder te verbeteren en worden daarnaast gebruikt om gerealiseerde projecten op de stations te evalueren.

Het doel van de SBM is om de reizigersbeleving en reizigersoordelen over stations en voorzieningen op de stations te meten en over de tijd te volgen (monitoren).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Alle stations in Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

€ 2.400.000,-

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: CO2-ambitieniveau / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscriterium / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1e verlenging van 3 jaar, dan nog 2x 1 jaar tot in totaal maximaal 8 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Geen

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA),

- Uitsluitingscriteria,

- Uittreksel handelsregister

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Technische en beroepsbekwaamheid, ISO 20252,

- Technische en organisatorische bekwaamheid, ervaring,

- Technische en organisatorische bekwaamheid, ervaring,

- Beroepsbevoegdheid

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan acht jaar:

Raamovereenkomst van 3 jaar met opties tot verlenging tot maximaal 8 jaar

De maximale looptijd van de raamovereenkomst is bewust gekozen om continuiteit in de data te garanderen en trendbreuken te minimaliseren.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/10/2021
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 07/12/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/10/2021
Plaatselijke tijd: 13:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
E-mail: Civiel.RB-MNL.utrecht@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883620000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/08/2021