Fournitures - 439301-2021

Submission deadline has been amended by:  519057-2021
31/08/2021    S168

Pologne-Dębica: Produits pharmaceutiques

2021/S 168-439301

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Adresse postale: ul. Krakowska 91
Ville: Dębica
Code NUTS: PL82 Podkarpackie
Code postal: 39-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Bogumiła Wilczyńska
Courriel: bogumila.wilczynska@zoz-debica.pl
Téléphone: +48 146808305
Fax: +48 146702849
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zoz-debica.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: SPZOZ
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

PRODUKTY LECZNICZE: IMMUNOGLOBULINA LUDZKA W PAKIECIE I, ALBUMINY W PAKIECIE II ORAZ ANTYBIOTYKI W PAKIECIE VIII – IX DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Numéro de référence: ZP-PN-15/2021
II.1.2)Code CPV principal
33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

PRODUKTY LECZNICZE: IMMUNOGLOBULINA LUDZKA W PAKIECIE I, ALBUMINY W PAKIECIE II ORAZ ANTYBIOTYKI W PAKIECIE VIII – IX DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

PRODUKTY LECZNICZE: IMMUNOGLOBULINA LUDZKA W PAKIECIE I DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL82 Podkarpackie
Lieu principal d'exécution:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica, POLSKA

II.2.4)Description des prestations:

PAKIET I – PRODUKTY LECZNICZE: IMMUNOGLOBULINA LUDZKA - poz. 1 (według Części XII A SWZ)

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

PRODUKTY LECZNICZE: ALBUMINY W PAKIECIE II DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL82 Podkarpackie
Lieu principal d'exécution:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica, POLSKA

II.2.4)Description des prestations:

PAKIET II – PRODUKTY LECZNICZE: ALBUMINY - poz. 1-2 (według Części XII A SWZ)

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

PRODUKTY LECZNICZE: ANTYBIOTYKI W PAKIECIE VIII DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL82 Podkarpackie
Lieu principal d'exécution:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica, POLSKA

II.2.4)Description des prestations:

PAKIET VIII – PRODUKTY LECZNICZE: ANTYBIOTYKI - poz. 1-3 (według Części XII A SWZ)

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

PRODUKTY LECZNICZE: ANTYBIOTYKI W PAKIECIE IX DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL82 Podkarpackie
Lieu principal d'exécution:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica, POLSKA

II.2.4)Description des prestations:

PAKIET IX – PRODUKTY LECZNICZE: ANTYBIOTYKI - poz. 1-2 (według Części XII A SWZ)

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, tj. wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie/koncesję na prowadzenie odpowiednio: hurtowni farmaceutycznej, składu konsygnacyjnego:

1. zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i odurzające – odpowiednio wymagane zezwolenie;

2. zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie wytwarzania produktów leczniczych – jeżeli wykonawca jest wytwórcą;

3. zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie składu konsygnacyjnego w zakresie obrotu produktami leczniczymi – jeżeli wykonawca jest prowadzącym skład konsygnacyjny.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w części XIII A SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ – PRODUKTY LECZNICZE: IMMUNOGLOBULINA LUDZKA W PAKIECIE I, ALBUMINY W PAKIECIE II ORAZ ANTYBIOTYKI W PAKIECIE VIII – IX DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 01/10/2021
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 01/10/2021
Heure locale: 11:00
Lieu:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica, POLSKA – Zamówienia publiczne

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:

Sierpień 2022r. / 2023r.

VI.3)Informations complémentaires:

Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześnie niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2. Oświadczenie wykonawcy w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył ofertę, ofertę częściową,

albo

oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

3. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego o których mowa w:

• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy (dot. wstępnych konsultacji rynkowych)

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, że oferowane produkty posiadają Wpis do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeep zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu doniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) W terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) W terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ust. 1;

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę wnosi się do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” uPzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
26/08/2021