Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 440506-2021

31/08/2021    S168

Polen-Radom: Dienstleistungen in Verbindung mit Software

2021/S 168-440506

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o.
Nationale Identifikationsnummer: 670209356
Postanschrift: ul. Juliana Aleksandrowicza 5
Ort: Radom
NUTS-Code: PL921 Radomski
Postleitzahl: 26-617
Land: Polen
E-Mail: dzp@wss.com.pl
Telefon: +48 483614969
Fax: +48 483613023
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://wss.com.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Ludwika Kondratowicza 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 03-242
Land: Polen
E-Mail: dzp@wss.com.pl
Telefon: +48 483614969
Fax: +48 483613023
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://brodnowski.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Specjalistyczny Szpital w Ciechanowie
Postanschrift: ul. Powstańców Wielkopolskich 2
Ort: Ciechanów
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 06-400
Land: Polen
E-Mail: dzp@wss.com.pl
Telefon: +48 483614969
Fax: +48 483613023
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://szpital.siedlce.pl
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP.341.12.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu wspierającego funkcjonowania aptek szpitalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o., Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie sp. z o.o. i Specjalistycznego Szpitala w Ciechanowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 21 449 780.47 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39180000 Labormöbel
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
72212517 Entwicklung von IT-Software
72300000 Datendienste
80500000 Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu wspierającego funkcjonowania aptek szpitalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o., Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie sp. z o.o. i Specjalistycznego Szpitala w Ciechanowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020 (RPO WM 2014–2020), nr wniosku RPMA.02.01.01-14-c704/19 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin realizacji zamówienia dla każdej części zamówienia – do dnia 30 września 2022 r. od daty zawarcia umowy (zastrzeżenie do pkt II 2.7),

2. Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 400 000,00 PLN ( słownie: czterysta tysięcy złotych),

3. Postępowanie zostało poprzedzone przeprowadzeniem Dialogu technicznego

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 066-171484
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: NFOFINDER Sp. z o.o.
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 40-036
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: "Your Partners" Sp. z o.o.
Ort: Wołka Leśna
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 08-110
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 21 449 780.47 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 21 449 779.85 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

1.Willach Pharmacy Solutions GmbH,Instalacja Automatu Magazynująco- Wydającego Leki wraz ze szkoleniem

2.TDZ-Wdrożenie systemu EKZ wraz ze szkoleniem i integracją z HIS

3."Gabos Software"sp.zo.o.Wdrożenie systemu zarządzania lekiem i wyrobami medycznymi z przeprowadzeniem szkoleń

4.M2M Team Spółkazo.o.-Wdrożenie systemu monitorowania i raportowania temperatury

5.Synektik S.A.pracown.cytotastyczna

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zgodnie z art. 139 Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę, na podstawie art.108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.

3.Oświadczenia i dokumenty składane z ofertą: a) dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy; b) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik; c) dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej; d) JEDZ, aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; e) JEDZ, aktualny na dzień składania ofert, dotyczący podmiotów udostępniających zasoby, celem

tymczasowego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu; f) Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw

wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego;

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.

109 ust. 1 pkt 4 Pzp.

d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty określone w pkt 12 SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający mimo obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/08/2021