Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 440506-2021

31/08/2021    S168

Polska-Radom: Usługi w zakresie oprogramowania

2021/S 168-440506

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 670209356
Adres pocztowy: ul. Juliana Aleksandrowicza 5
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-617
Państwo: Polska
E-mail: dzp@wss.com.pl
Tel.: +48 483614969
Faks: +48 483613023
Adresy internetowe:
Główny adres: http://wss.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ludwika Kondratowicza 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 03-242
Państwo: Polska
E-mail: dzp@wss.com.pl
Tel.: +48 483614969
Faks: +48 483613023
Adresy internetowe:
Główny adres: http://brodnowski.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital w Ciechanowie
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich 2
Miejscowość: Ciechanów
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 06-400
Państwo: Polska
E-mail: dzp@wss.com.pl
Tel.: +48 483614969
Faks: +48 483613023
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szpital.siedlce.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych

Numer referencyjny: DZP.341.12.2021
II.1.2)Główny kod CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu wspierającego funkcjonowania aptek szpitalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o., Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie sp. z o.o. i Specjalistycznego Szpitala w Ciechanowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 21 449 780.47 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39180000 Meble laboratoryjne
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72212517 Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
72300000 Usługi w zakresie danych
80500000 Usługi szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu wspierającego funkcjonowania aptek szpitalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o., Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie sp. z o.o. i Specjalistycznego Szpitala w Ciechanowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020 (RPO WM 2014–2020), nr wniosku RPMA.02.01.01-14-c704/19 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji zamówienia dla każdej części zamówienia – do dnia 30 września 2022 r. od daty zawarcia umowy (zastrzeżenie do pkt II 2.7),

2. Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 400 000,00 PLN ( słownie: czterysta tysięcy złotych),

3. Postępowanie zostało poprzedzone przeprowadzeniem Dialogu technicznego

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 066-171484
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: NFOFINDER Sp. z o.o.
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 40-036
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: "Your Partners" Sp. z o.o.
Miejscowość: Wołka Leśna
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 21 449 780.47 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 21 449 779.85 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

1.Willach Pharmacy Solutions GmbH,Instalacja Automatu Magazynująco- Wydającego Leki wraz ze szkoleniem

2.TDZ-Wdrożenie systemu EKZ wraz ze szkoleniem i integracją z HIS

3."Gabos Software"sp.zo.o.Wdrożenie systemu zarządzania lekiem i wyrobami medycznymi z przeprowadzeniem szkoleń

4.M2M Team Spółkazo.o.-Wdrożenie systemu monitorowania i raportowania temperatury

5.Synektik S.A.pracown.cytotastyczna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 139 Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę, na podstawie art.108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.

3.Oświadczenia i dokumenty składane z ofertą: a) dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy; b) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik; c) dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej; d) JEDZ, aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; e) JEDZ, aktualny na dzień składania ofert, dotyczący podmiotów udostępniających zasoby, celem

tymczasowego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu; f) Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw

wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego;

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.

109 ust. 1 pkt 4 Pzp.

d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty określone w pkt 12 SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający mimo obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/08/2021