Services - 441508-2016

15/12/2016    S242

Danemark-Copenhague: Services de conseils en matière de brevets et de droits d'auteurs

2016/S 242-441508

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Statens Serum Institut
Numéro national d'identification: 46837428
Adresse postale: Artillerivej 5
Ville: København S
Code NUTS: DK011 Byen København
Code postal: 2300
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Anja Nielsen
Courriel: aee@ssi.dk
Téléphone: +45 32683766
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ssi.dk
Adresse du profil d’acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=176561&B=SUNDHEDSSTYRELSEN
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=176561&B=SUNDHEDSSTYRELSEN
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Indkøb af konsulentassistance til gennemførsel af lægemiddelregistering til EMA.

Numéro de référence: 16/10181
II.1.2)Code CPV principal
79120000 Services de conseils en matière de brevets et de droits d'auteurs
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Ordregiver, Statens Serum Institut (SSI) byder her velkommen til udbudsgaven der omhandler indkøb af konsulentassistance til gennemførsel af lægemiddelregistering til European Medicine Agency (EMA).

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 2 900 000.00 DKK
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
72220000 Services de conseil en systèmes informatiques et conseils techniques
72224000 Services de conseil en gestion de projet
73000000 Services de recherche et développement et services de conseil connexes
73200000 Services de conseil en recherche et développement
79121000 Services de conseils en matière de droits d'auteur
85312320 Services de conseil professionnel
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK011 Byen København
Lieu principal d'exécution:

København.

II.2.4)Description des prestations:

Ordregiver, Statens Serum Institut (SSI) byder her velkommen til udbudsgaven der omhandler indkøb af konsulentassistance til gennemførsel af lægemiddelregistering til European Medicine Agency (EMA).

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 2 900 000.00 DKK
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

2 forlængelsesoptioner af hver 12 måneder.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Mulighed for optioner i form af besvarelse af modul 1.8, 2.3 og 3.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Der vil til nærværende opgave blive anvendt en arbejdsklausul ligesom der skal bekræftes accept af samfundsansvar.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Ordregiver skal udelukke en ansøger/tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsprocedure hvis denne er omfattet af de i udbudslovens §135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt de frivillige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 137 og 138.

Ansøger skal anføre oplysninger herom i det fælleseuropæiske udbudsdokument ESPD.

Der gøres særligt opmærksom på, at visse af de frivillige udelukkelsesgrunde er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136. Der henvises til KFST's vejledning om udfyldelse af ESPD formular.

Ordregiver vil derfor udelukke ansøgere/tilbudsgiver hvis der er tale om følgende forhold;

Ansøger er erklæret konkurs, under insolvens eller likvidationsbehandling eller hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet til eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning eller ansøger er hjemhørende.

Ansøger har ubetalt forfalden gælder under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedr. skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land hvor ansøgeren er etableret.

Inden tildeling af endelig kontrakt vil den tilbudsgiver som ordregiver har besluttet at tildele kontrakten skulle fremlægge følgende dokumentation for såvidt angår udelukkelsesgrundene;

* udvidet serviceattest fra Erhvervsstyrelsen

* tro og love-erklæringer fra udenlandske (ikke danske) borgere som er medlemmer af bestyrelse eller direktion (som kan fremsendes efter henvendelse).

Ordregiver kan ikke udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren eller tilbudsgiveren er pålidelig, selv om den pågældende er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i §§ 135-137.

Der henvises til udbudslovens § 138 og 139 for hvad tilstrækkelig dokumentation af pålidelighed fordrer.

Ordregiver ønsker at Tilbudsgiver skal kunne dokumentere erfaring med EMA Centraliseret procedure via EMA eSubmission Gateway eller Webclient.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning herunder også elektronisk fakturering.

Der er til udførslen af nærværende opgave ingen særlig juridisk form påkrævet. Hvis aftalen tildeles et konsortium skal deltagerne forpligte sig til at hæfte solidarisk ligesom der skal udpeges en formel repræsentant.

Ansøgere gøres særligt opmærksom på, at der til opgaven er tilknyttet arbejdsklausul og CSR-ansvar. Præcise vilkår fremgår af udbudsmaterialet.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 26/01/2017
Heure locale: 13:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 26/05/2017
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 26/01/2017
Heure locale: 13:00
Lieu:

Statens Serum Institut, Koncernindkøb, bygning 45,301, Artillerivej 5, 2300 København S, Att. Udbudskonsulent Anja Nielsen.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

Ordregiver ønsker at tilbudsafgivelse skal ske via eu-supply. Ligeså skal det uploadede materiale afleveres i 2 papireksemplarer og 1 usb-stik til Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 S, att: udbudskonsulent Anja Nielsen.

Aflevering sker mod behørig modtagelseskvittering.

Tilbudsgiver opfordres til at tilsikre overensstemmelse mellem det uploadede og fysisk afleverede materiale. I al fald der måtte være uoverensstemmelse har materiale uploadet via eu-supply forrang.

Ordregiver forbeholder sig rette til at anvende fremgangsmåde i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis der er ansøgninger eller tilbud som ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Adresse postale: Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Courriel: klfu@erst.dk
Téléphone: +45 35291000
Adresse internet: http://www.klfu.dk
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: der er intet officielt organ i Danmark
Ville: ukendt
Pays: Danemark
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7, hvori der står:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Courriel: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
13/12/2016