Bauleistung - 442370-2018

11/10/2018    S196    - - Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Konin: Bauarbeiten

2018/S 196-442370

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
ul. Zakładowa 4
Konin
62-510
Polen
Kontaktstelle(n): Anna Wrzesińska, Zbigniew Łętowski
Telefon: +48 632402450
E-Mail: zamowienia@zdm-konin.pl
Fax: +48 632402451
NUTS-Code: PL414

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zdm-konin.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bip.zdm-konin.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Zarządzanie i utrzymanie dróg publicznych
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Zarządzanie i utrzymanie dróg publicznych

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDM.IV.ZP.WRPO5.042.3.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie. Szczegółowy opis zadania znajduje się w SIWZ oraz jego załącznikach nr 8-11.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233140
45233120
45100000
45231300
45310000
45112710
45200000
45231400
45316110
45232310
45213311
34922100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL414
Hauptort der Ausführung:

Miasto i okolice miasta Konin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

a) rozbudowę odcinka ul. Paderewskiego, rozbudowę odcinka drogi do klasy G (ul. Kleczewska – fragment drogi wojewódzkiej 264) od projektowanego ronda wg odrębnego opracowania na granicy miasta Konin do skrzyżowania z ul. Zakładową/Szymanowskiego,

b) budowę dodatkowych jezdni, przebudowa i budowa skrzyżowań, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych zjazdów, miejsc postojowych,

c) budowę przepustów i murów oporowych,

d) budowę kanalizacji deszczowej,

e) budowę oświetlenia drogowego,

f) przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej,

g) przebudowę sieci wodociągowej,

h) przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej,

i) zabezpieczenie sieci gazowej w/c,

j) przebudowę sieci ciepłowniczej,

k) przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej,

l) budowę sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych,

m) budowę zasilania wodociągowego ogródków działkowych.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badania nośności nawierzchni, która będzie monitorowanym wskaźnikiem osiągnięć uzyskanym w wyniku realizacji projektu. Wymagana nośność to 115 KN/oś.

W czasie realizacji projektu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania trzech zewnętrznych tablic informacyjnych w trakcie realizacji robót, a po zakończeniu realizacji robót również dwóch zewnętrznych tablic pamiątkowych, Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia obu rodzajów tablic w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wymagany rozmiar tablic, sposób wykonania i rodzaj materiału musi uwzględniać wymogi wskazane w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji zaktualizowanego na dzień 21.7.2017 roku (dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja). Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór tablicy po podpisaniu umowy. W przypadku tablic umieszczonych wyłącznie na czas budowy i zastąpionych tablicami pamiątkowymi należy zachować dokumentację fotograficzną.

3. Szczegóły dotyczące poszczególnych zakresów robót są w dokumentacji projektowej obejmującej:

— Projekt budowlany – załącznik nr 8

— Projekt wykonawczy – załącznik nr 9

— Przedmiar robót – załącznik nr 10

— STWiORB – załącznik nr 11

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPWP.05.01.01-30-0017/17-00, "Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie", Na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria oceny ofert:

Cena - 60 %

Wydłużenie okresu gwarancji - 15 %

Skrócenie terminu wykonania zamówienia - 25 %

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 500 000 PLN.

Forma, termin i miejsce wnoszenia wadium, a także jego zwrot i zatrzymanie zostały opisane w SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 15 000 000, 00 PLN (słownie: piętnastu milionów złotych 00/100)

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej: 2 zadania polegające na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remontu drogi/dróg w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, w tym:

a) co najmniej jedno zadanie o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN brutto (słownie: piętnastu milionów złotych 00/100);

b) co najmniej jedno zadanie obejmujące również wykonanie oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto (słownie: pięć milionów złotych 00/100);

2.1.3.2 Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadające następujące kwalifikacje i doświadczenie do pełnienia funkcji:

a) Kierownika budowy / robót drogowych - co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie jw., oraz posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności, w tym doświadczenie obejmujące kierowanie co najmniej jedną zrealizowaną (ukończoną) robotą budowlaną ww. specjalności, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto;

b) Kierownika robót energetycznych - co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie jw. oraz posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności;

c) Kierownika robót branży instalacyjnej - co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie jw. oraz posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności;

d) Kierownika robót branży telekomunikacyjnej - co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie jw. oraz posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności;

e) Kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej - co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie jw. oraz posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności.

Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji (kontynuacja):

Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych. Zasady uznawania uprawnień zagranicznych określa SIWZ.

Wykonawca na podstawie art. 22a ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W tym celu wykonawca wraz z ofertą przedstawia Zamawiającemu oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający oceni czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w Rozdz. III ust. 5 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający wezwie Wykonawcę do:

a) zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązania się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rozdz. III ust.1 SIWZ.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (JEDZ).

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa (JEDZ) także dla tych podmiotów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzający brak podstaw do wykluczenia każdego z nich oraz w zakresie w jakim każdy z nich wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania każdego z tych Wykonawców.

Oświadczenie, w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), należy złożyć w postaci elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oświadczenie musi zostać zaszyfrowane i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe zasady sporządzania i przesyłania JEDZ określone zostały w SIWZ.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty tj.:

a) wykaz robót budowlanych,wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

b) dowody potwierdzające, że roboty budowlane wymienione w wykazie robót zostały wykonane należycie,

c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,

d) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej 15 000 000,00 PLN w, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

— szczegółowe wymagania co do treści wskazanych powyżej dokumentów określa SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarto w SIWZ, w szczególności we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/11/2018
Ortszeit: 10:45
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/11/2018
Ortszeit: 11:15
Ort:

Ośrodek Szkolenia Kierowców przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A., ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin, pokój nr 4, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa ustawy Pzp.

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 i ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

4. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (JEDZ).

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego w rozdziale IV SIWZ wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 10 dni składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty tj.:

5.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.2 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5.3 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności;

5.4 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

6. W przypadku składania oferty wspólnej, dokumenty i oświadczenia o których mowa w ust. 5 pkt. 5.1-5.4 i ust. 10 muszą złożyć (oddzielnie) wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdz. III ust. 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych ust. 5 pkt 1-4 powyżej.

8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, z zachowaniem zasad określonych w SIWZ.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 5 pkt. 5.1 powyżej, składa dokument, o którym mowa w ust. 7 powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem, sporządzonymi z zachowaniem zasad określonych w SIWZ.

10. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/10/2018