Lieferungen - 442705-2018

11/10/2018    S196    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Baia Mare: Muldenkipper

2018/S 196-442705

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
S.C. Drumuri Poduri Maramureș S.A.
Romania
Str. Gheorghe Şincai nr. 46
Baia Mare
430311
Rumänien
Kontaktstelle(n): Emil Marinescu
Telefon: +40 262214101
E-Mail: office@dpmm.ro
Fax: +40 262214101
NUTS-Code: RO114

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dpmm.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Societate comercială
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziționare autobasculantă 6x4 echipată cu benă basculabilă trilateral, podea încălzită și echipată de iarnă cu plug (lamă) de zăpadă și cuplă de remorcare pentru o [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referenznummer der Bekanntmachung: 10783082_2018_PAAPD1033619
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34142300
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

AC doreste sa achizitioneze 2 (două) autobasculante 6x4 cu benă basculabilă trilateral cu podea încălzită, echipate de iarnă cu plug (lama) de zăpadă şi cuplă de remorcare pentru o sarcina de tractare de minim 40 to.

Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: Cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 161 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 033 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO114
Hauptort der Ausführung:

Adresa din Baia Mare, judetul Maramureș, indicata de AC.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

2 (două) autobasculante 6x4 cu benă basculabilă trilateral cu podea încălzită, echipate de iarnă cu plug (lama) de zăpadă şi cuplă de remorcare pentru o sarcina de tractare de minim 40 to.

Se acordă avans 30 % din valoarea contractului după ce câștigătorul face dovada consituirii garanției de bună execuție, în conformitate cu punctul III.1.6.b) din prezenta fișă de date.

Diferenţa de 70 % din valoarea contractului se achita după livrare şi recepţie, în maximum 30 de zile de la primirea facturii. Factura se va emite numai dupa aprobarea procesului-verbal de receptie a produselor de catre achizitor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termenul minim de livrare acceptat de achizitor este de 90 de zile calendaristice de la semnarea contractului, termenul maxim de livrare acceptat de achizitor este de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința 1: Ofertanții (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 actualizată.

Modalitatea de demonstrare a îndeplinirii cerinței: Obligatoriu, inițial se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv pentru asociați/subcontractanți/terți susținători) cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea AC, în oricare din formele original/copie legalizată/copie lizibilă, cu mențiunea „conform cu originalul”, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente vor fi:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

(b) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

(c) cazier judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator ec. sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— alte documente edificatoare, după caz.

Notă: Operatorii economici nerezidenți (străini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca și-au îndeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, în conformitate cu legislația din țara de rezidență, eliberate de autoritățile competente ale țării de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum și un certificat de rezidență fiscală (evitarea dublei impuneri) valabil pentru ultimul an fiscal încheiat ori a unui angajament de obținere a acestui document, cel mai târziu până la data semnării contractului de achiziție. Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română. Autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă. În cazul în care există incertitudini în ceea ce privește existența unei situații de excludere, autoritatea contractantă va putea solicita în mod direct informații lămuritoare de la autoritățile competente străine. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă va accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competente în acest sens. În cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însotite de traducerea autorizată a lor în limba română. Se permite depunerea documentelor în oricare dintre formele: original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”. Cerințele formulate pentru situațiile pr [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

În conformitate cu prevederile art. 175 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016 actualizată se solicită prezentarea valorii cifrei medii de afaceri anuală realizată în ultimii 3 ani financiari încheiați (2015, 2016, 2017).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Inițial se completează DUAE de către ofertanți (inclusiv pentru asociați/subcontractanți /terți susținători), conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va trebui să facă dovada îndeplinirii cerințelor referitoare la situația economică și financiară, prin prezentarea, la solicitarea AC, a documentelor doveditoare îndeplinirii celor declarate în DUAE. Susținerea cifrei de afaceri se va face prin prezentarea situațiilor financiare/extraselor din situațiile financiare/bilanțuri contabile/declarații/extrase bancare corespunzătoare/alte documente relevante pentru susținerea îndeplinirii acestei cerințe de calificare. Ofertanții care trebuie să efectueze conversia altor monede în RON vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către BNR pentru anul respectiv și vor specifica ratele utilizate în oferta depusă. - Autoritatea contractanta va lua în considerare, dacă e cazul, și data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea. Capacitatea economică și financiară a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 184 din Legea nr. 98/2016 actualizata. În acest caz, DUAE completat de ofertant va include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/i se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care va include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate economică și financiară proporțional cu cota de implicare în executarea viitorului contract.

Notă:

— Capacitatea economică și financiară a operatorului economic poate fi susținută și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și persoana respectivă,

— Persoana care asigura susținerea economică și financiară nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016,

— Dacă grupul beneficiază de susținerea economică și financiară a unei/unor terțe persoane, situația economică și financiară se demonstreaza în condițiile prevăzute la art. 183 din Legea nr. 98/2016.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Autoritatea contractantă consideră necesară prezentarea de către ofertanți a faptului că au experiență similară în domeniul furnizării de produse similare cu cele ce fac obiectul prezentei achiziții, respectiv ei trebuie să dovedeasca faptul că în ultimii 3 ani împliniți la data limită de depunere a ofertelor, au furnizat produse similare la nivelul a cel puțin unui contract. Perioada de 3 ani se raportează la data limită de depunere a ofertelor stabilită inițial, chiar dacă ulterior inițierii procedurii autoritatea contractantă va decala această dată. Ofertanții vor prezenta din lista principalelor livrări de produse din ultimii 3 ani - furnizările de produse de natură similară celor care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau private. Ca produs similar se va considera orice tip de autobasculantă sau echivalent.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Inițial, se va completa DUAE cu informațiile: denumirea, numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data de început și data de finalizare a contractului, data și numărul documentului de receptie. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele prin care operatorii economici pot dovedi îndeplinirea cerinței privind experiența similară sunt dintre următoarele, fără a se limita la: Certificate de predare-primire/recomandări/procese-verbale de recepție/certificate constatatoare (conținând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați), din care să rezulte că a furnizat prin contract/e produsele similare celor ce fac obiectul prezentei achiziții.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/11/2018
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 12/03/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/11/2018
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

În cazul în care ofertantul/furnizorul de produse beneficiază de susținerea unui terț, se asociază sau subcontractează, se vor prezenta datele de identificare atât pentru ofertant, cât și pentru terț/asociat/subcontractant.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform legislației în vigoare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/10/2018