Lieferungen - 443186-2018

11/10/2018    S196    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Breslau: Softwarepaket und Informationssysteme

2018/S 196-443186

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Wrocław
50-370
Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Modlinger, Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 19, 50-370 Wrocław, bud. A5, pokój 409
Telefon: +48 713202182
E-Mail: ewa.modlinger@pwr.edu.pl
NUTS-Code: PL514

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://przetargi.pwr.edu.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia wyższa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZP/BZP/203/2018 Dostawa oprogramowania do Laboratorium technik modelowania w górnictwie w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja” - 4 zadania

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/BZP/2013
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oprogramowania do Laboratorium technik modelowania w górnictwie w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja” - 4 Zadania.

Zamówienie obejmuje oprogramowanie komputerowe wchodzące w skład pracowni badań materiałowych.

Oprogramowanie specjalistyczne jest przeznaczone do komercyjnego wykorzystania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 3a-3d do SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, uruchomienie i instruktaż dotyczący uruchamiania i obsługi oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 190 470.55 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1 - Oprogramowanie komputerowe wchodzące w skład pracowni badań materiałowych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514
Hauptort der Ausführung:

Budynek GEO-3EM, ul. Na Grobli 13, Wrocław, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 1 - Oprogramowanie komputerowe wchodzące w skład pracowni badań materiałowych.

Oprogramowanie specjalistyczne przeznaczone do komercyjnego wykorzystania.

Oprogramowanie komputerowe, możliwość budowy modeli 3D, wersja jednostanowiskowa z licencja min. 3 lata. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3a do SIWZ - OPZ Zad. 1.

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, uruchomienie i instruktaż dotyczący uruchamiania i obsługi oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą szczegółowego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia - opis oferowanego oprogramowania - odpowiednio wypełniony i podpisany dla oferowanego Zadania - Załącznik nr 3a do SIWZ.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na zadanie, na cały okres związania ofertą, w wysokości: 480,00 PLN (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametr techniczny "Możliwość rozszerzenia pracy oprogramowania o moduły:dynamika, reologia, anizotropia materiałów" / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

"Kompleks GEO-3EM – ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA", Nr projektu:RPDS.01.01.00-02-0001/16.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni.

2. Zamawiający, w oparciu o art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert w oparciu o kryteria oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2 - Oprogramowanie komputerowe wchodzące w skład pracowni badań materiałowych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514
Hauptort der Ausführung:

Budynek GEO-3EM, ul. Na Grobli 13, Wrocław, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 2 - Oprogramowanie komputerowe wchodzące w skład pracowni badań materiałowych.

Oprogramowanie specjalistyczne przeznaczone do komercyjnego wykorzystania.

Oprogramowanie komputerowe bazujące na metodzie elementów odrębnych, możliwość budowy modeli 3D, wersja jednostanowiskowa z licencją dożywotnią.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3b do SIWZ - OPZ Zad. 2.

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, uruchomienie i instruktaż dotyczący uruchamiania i obsługi oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą szczegółowego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia - opis oferowanego oprogramowania - odpowiednio wypełniony i podpisany dla oferowanego Zadania - Załącznik nr 3e do SIWZ.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na zadanie, na cały okres związania ofertą, w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametr techniczny "Możliwość współpracy z innymi programami służącymi dobudowy trójwymiarowych modeli" / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

"Kompleks GEO-3EM – ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA", Nr projektu:RPDS.01.01.00-02-0001/16.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni.

2. Zamawiający, w oparciu o art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert w oparciu o kryteria oceny ofert, a następniezbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu orazspełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 3 - Oprogramowanie komputerowe wchodzące w skład pracowni badań materiałowych

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514
Hauptort der Ausführung:

Budynek GEO-3EM, ul. Na Grobli 13, Wrocław, POLSKA lub inne miejsce uzgodnione z Zamawiającym

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia do Laboratorium technik modelowania w górnictwie w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja” - Oprogramowanie komputerowe wchodzące w skład pracowni badań materiałowych.

Oprogramowanie specjalistyczne przeznaczone do komercyjnego wykorzystania.

Program komputerowy (licencja jednostanowiskowa min. 3 lata), kompleksowe oprogramowanie jest przeznaczone do analizy stateczności wyrobisk podziemnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3c do SIWZ - OPZ Zadanie 3.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, uruchomienie i instruktaż dotyczący uruchamiania i obsługi oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne).

4. Miejsce dostawy: Budynek GEO-3EM, ul. Na Grobli 13, Wrocław lub inne miejsce uzgodnione z Zamawiającym.

5. Oferowane systemy/produkty muszą działać samodzielnie (kompletne) i umożliwiać wykonanie czynności założonych w opisie.

6. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia (całe wyposażenie) wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury sprzętowej. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametr techniczny - Dodatkowa możliwość wykonywania analiz nieliniowych odkształceń dla obciążeń statycznych, dynamicznych i termicznych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

"Kompleks GEO-3EM – ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA", Nr projektu:RPDS.01.01.00-02-0001/16.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni.

2. Zamawiający, w oparciu o art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert w oparciu o kryteria oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 4 - Oprogramowanie komputerowe wchodzące w skład pracowni badań materiałowych

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514
Hauptort der Ausführung:

Budynek GEO-3EM, ul. Na Grobli 13, Wrocław, POLSKA lub inne miejsce uzgodnione z Zamawiającym

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia do Laboratorium technik modelowania w górnictwie w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja” - Oprogramowanie komputerowe wchodzące w skład pracowni badań materiałowych.

Oprogramowanie specjalistyczne przeznaczone do komercyjnego wykorzystania, służy do tworzenia siatek hybrydowych, np. na kontaktach skalnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3d do SIWZ - OPZ Zad.4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, uruchomienie i instruktaż dotyczący uruchamiania i obsługi oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne).

4. Miejsce dostawy: Budynek GEO-3EM, ul. Na Grobli 13, Wrocław lun inne miejsce uzgodnione z Zamawiającym.

5. Oferowane systemy/produkty muszą działać samodzielnie (kompletne) i umożliwiać wykonanie czynności założonych w opisie.

6. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia (całe wyposażenie) wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury sprzętowej. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą szczegółowego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia - opis oferowanego oprogramowania - odpowiednio wypełniony i podpisany Załącznik nr 3d do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanego oprogramowania, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu – kolumna Oferowane przez Wykonawcę) np.: na konkretny wyrób, nazwanie, typ, model, nr wersji,nazwę producenta i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania.

8.Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych),

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametr techniczny - możliwość importowania siatki bezpośrednio do programów bazujących na innych metodach niż wskazane / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

"Kompleks GEO-3EM – ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA", Nr projektu:RPDS.01.01.00-02-0001/16.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni.

2. Zamawiający, w oparciu o art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert w oparciu o kryteria oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 106-241250
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1 i 3
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1 - Oprogramowanie komputerowe wchodzące w skład pracowni badań materiałowych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/09/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
EC TEST Systems Sp. z o.o.
Kraków
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 203 200.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3 razem z częścią nr 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 3 - Oprogramowanie komputerowe wchodzące w skład pracowni badań materiałowych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/09/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
EC TEST Systems Sp. z o.o.
Kraków
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 203 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 4 - Oprogramowanie komputerowe wchodzące w skład pracowni badań materiałowych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/09/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
EC TEST Systems Sp. z o.o.
Kraków
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 43 305.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2 - Oprogramowanie komputerowe wchodzące w skład pracowni badań materiałowych.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/09/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
KOMA NORD Sp. z o.o.
Gdynia
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 122 249.60 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zadania (części) nr 1 i nr 3 zostały połączone w jedno zadanie (część), o czym poinformowano w sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 2a
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
jw.
Warszawa
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/10/2018