Lieferungen - 443236-2018

11/10/2018    S196    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Martin: Arzneimittel für das Nervensystem

2018/S 196-443236

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 090-201962)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Univerzitná nemocnica Martin
00365327
Kollárova
Martin
036 59
Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Kristína Vargová, Ing. Monika Klobušická
Telefon: +421 434203346 / 434203597
E-Mail: kristina.vargova@unm.sk
Fax: +421 434131620
NUTS-Code: SK031

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.unm.sk/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Liečivá pre nervový systém

Referenznummer der Bekanntmachung: 25/VS/OVO/04/18Va
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33661000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávka liečiv pre nervový systém. Predmet zákazky je rozdelený do 29 samostatných ucelených častí.

Uchádzač môže predložiť 1 ponuku na 1 ucelenú časť alebo 1 ponuku na viacero ucelených časti alebo 1 ponuku na celý predmet zákazky (časti č. 1 - č. 29).

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje práva vybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť.

Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámci jednotlivej ucelenej časti.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/10/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 090-201962

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: I.
Los-Nr.: I.3) Komunikácia
Stelle des zu berichtigenden Textes: Ďalšie informácie
Anstatt:

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

muss es heißen:

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.

Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL):http://josephine.proebiz.com

Abschnitt Nummer: III.
Stelle des zu berichtigenden Textes: III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Anstatt:

4. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

muss es heißen:

4. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5. V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, je povinný

— originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému Josephine. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o doručenie všetkých naskenovaných dokladov predložených v ponuke aj v listinnej podobe s cieľom overiť originalitu dokladov

— v prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu, ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení potrebné).

6. Ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa preukazovania splnenia podmienok účasti osobného postavenia prostredníctvom zoznamu hospodárskych subjektov týmto nie sú dotknuté.

Abschnitt Nummer: III.
Stelle des zu berichtigenden Textes: III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Anstatt:

5. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu za všetkých členov skupiny spoločne.

Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovaných minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.

Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky, pri preukazovaní splnenia podmienok účasti môže predložiť rovnocenný doklad podľa právnych predpisov vydaných v štáte sídla uchádzača.

muss es heißen:

5. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu za všetkých členov skupiny spoločne.

Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovaných minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.

Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky, pri preukazovaní splnenia podmienok účasti môže predložiť rovnocenný doklad podľa právnych predpisov vydaných v štáte sídla uchádzača.

6. V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, je povinný

— originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému Josephine. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o doručenie všetkých naskenovaných dokladov predložených v ponuke aj v listinnej podobe s cieľom overiť originalitu dokladov

— v prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu, ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení potrebné).

Abschnitt Nummer: VI.
Stelle des zu berichtigenden Textes: VI.3) Doplňujúce informácie
Anstatt:

1. Súťažné podklady budú zverejnené v zmysle §43 ods. 1 zákona a bodu I.3 tohto oznámenia. Časti súťažných podkladov potrebné pre vypracovanie ponuky (zmluva s prílohami, prílohy súťažných podkladov) budú zároveň zverejnené v editovateľnej podobe na stránke verejného obstarávateľa https://www.unm.sk/aktualne-verejne-obstaravania.

muss es heißen:

1. Súťažné podklady budú zverejnené v zmysle §43 ods. 1 zákona a bodu I.3 tohto oznámenia. Časti súťažných podkladov potrebné pre vypracovanie ponuky (zmluva s prílohami, prílohy súťažných podkladov) budú zároveň zverejnené v editovateľnej podobe na stránke verejného obstarávateľa https://www.unm.sk/aktualne-verejne-obstaravania.

Od 19.10.2018 do ukončenia procesu verejného obstarávania bude verejný obstarávateľ uskutočňovať akúkoľvek komunikáciu a výmenu informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi elektronicky v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Bližšie informácie sú uvedené v oznámení o úprave súťažných podkladov na profile verejného obstarávateľa.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: