Dienstleistungen - 443582-2018

11/10/2018    S196    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren

2018/S 196-443582

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polen
Kontaktstelle(n): Janusz Zakrzewski
Telefon: +48 6432886
E-Mail: janusz.zakrzewski@wody.gov.pl
Fax: +48 6432886
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://wodypolskie.bip.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Augustowie
ul. 29 Listopada 5
Augustów
16-300
Polen
Kontaktstelle(n): Janusz Zakrzewski
Telefon: +48 876432886
E-Mail: janusz.zakrzewski@wody.gov.pl
Fax: +48 876432886
NUTS-Code: PL843

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://wodypolskie.bip.gov.pl

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udrożnienie rzek na terenie NW Ełk – zadanie Ełk II

Referenznummer der Bekanntmachung: BI.ZPU.1.281.10.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90721800
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi usunięcia zatorów z koryta rzeki ze zwalonych drzew i karczy na terenie działania Nadzoru Wodnego w Ełku i obejmuje 11 802 mb rzek.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 10 936.40 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL623
Hauptort der Ausführung:

Gmina Świętajno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi usunięcia zatorów z koryta rzeki ze zwalonych drzew i karczy na terenie działania Nadzoru Wodnego w Ełku i obejmuje 11 802 mb rzek.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termin realizacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/12/2018
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 PLN

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Nie dotyczy

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nie dotyczy

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nie dotyczy

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki realizacji umowy - zgodne ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 Pzp.

3. Zamawiający określił zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w paragrafie 11 wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 w związku z art. 11 ust. 8 i art. 43 ust. 2 b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2017 r., poz. 1579/ - postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy oraz skróconym terminem składania ofert, z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia. Postępowanie prowadzone w pełnej procedurze spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji zamówienia do stycznia 2019 r. Istnieje prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, iż postępowanie prowadzone w pełnej procedurze uniemożliwi realizację zamówienia ze względu na warunki atmosferyczne.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/10/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/12/2018
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/10/2018
Ortszeit: 10:30
Ort:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie, ul. 29 Listopada 5, 16-300 Augustów, sala konferencyjna

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane przez Komisję Przetargową. Po otwarciu kopert z ofertami Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz terminu wykonania zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Ponadto Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

4. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert przesyła Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w formie JEDZ. Wykonawca składa JEDZ wyłącznie w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zaszyfrowany. Szczegółowe zasady składania JEDZ w postaci elektronicznej opisane zostały w SIWZ.

5. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta wstępnie została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie w formie JEDZ potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Dokument ten należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, na adres poczty elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną.

7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert należy przesłać Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ dotyczący tych podmiotów.

8. Zamawiający nie wymaga składania JEDZ przez podwykonawców, o ile Wykonawca nie będzie korzystał z ich zasobów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga do sądu.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie wykonania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu w terminie określonym w art. 182 ustawy tj:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/10/2018