Dienstleistungen - 443652-2022

Submission deadline has been amended by:  496450-2022
12/08/2022    S155

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2022/S 155-443652

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: AMW Towarzystwo Budownicwa Społecznego "KWATERA" Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 015296322
Adres pocztowy: ul.Starościńska 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-516
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Stankiewicz
E-mail: zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl
Tel.: +48 223794554
Adresy internetowe:
Główny adres: www.amwkwatera.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://amwkwatera.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://amwkwatera.eb2b.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą w Siedlcach na podstawie koncepcji Zamawiającego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Numer referencyjny: BZP.DIR.98.2022
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą w Siedlcach na podstawie koncepcji Zamawiającego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedlce, ul. Kazimierza Hozera

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą w Siedlcach na podstawie koncepcji Zamawiającego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)nie podlegają wykluczeniu;

2)spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego, dotyczące:

a)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

b)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

c)sytuacji ekonomicznej lub finansowej

d)zdolności technicznej lub zawodowej - zgodnie z pkt 1.1 ppkt 2) lit. d) części XI SWZ.

2. Zamawiający nie skonkretyzował warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy):

A. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- Zgodnie z Częścią XV pkt 1.6. lit. A SWZ.

B. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

- Zgodnie z Częścią XV pkt 1.6. lit. B SWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie skonkretyzował warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/09/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/09/2022
Czas lokalny: 11:45
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej i dokonywane jest poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Szczegółowe Informacje dotyczące procedury otwarcia ofert znajdują się w części XXII SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100).

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto - zgodnie z częścią XXVI SWZ.

3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy wskazane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części XXII SWZ i formie określonej w Części XXI SWZ:

OFERTĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ Z:

a) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1

do SWZ;

ORAZ:

a) wypełnione OŚWIADCZENIE Wykonawcy (lub OŚWIADCZENIA o ile mają zastosowanie postanowienia Części XV pkt 2 – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie lub Części XV pkt 3 – w przypadku polegania na potencjale podmiotu trzeciego) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;

b) wypełnione OŚWIADCZENIE Wykonawcy (lub OŚWIADCZENIA o ile mają zastosowanie postanowienia Części XV pkt 2 – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ;

c) wypełnione OŚWIADCZENIE (lub OŚWIADCZENIA o ile mają zastosowanie postanowienia Części XV pkt 3 w przypadku polegania na potencjale podmiotu trzeciego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3C do SWZ;

d) wykaz prac, powierzonych Podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem Podwykonawców – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;

e) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w Części XV pkt 2 – o ile Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie i zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 Ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ;

f) pełnomocnictwo – o ile jest wymagane (ze względu na umocowanie do podpisania oferty lub wspólne ubieganie się o zamówienie);

g) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Części XV pkt 3 (lub zobowiązań) – o ile Wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego;

h) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – o ile wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu;

i) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożlwiające dostęp do tych dokumentów w Załączniku nr 1 do SWZ.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa powyżej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów – o ile są to dokumenty w języku obcym.

Powyższe dokumenty sporządzone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy złożyć z wykorzystaniem Platformy Zakupowej.

Niedopuszczalne jest złożenie OFERTY w inny sposób pod rygorem jej odrzucenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z częścią XXX SWZ – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/08/2022