Dienstleistungen - 443884-2018

11/10/2018    S196    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

die Tschechische Republik-Prag: Netzwerkinfrastruktur

2018/S 196-443884

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny
00006572
Sněmovní 176/4, Malá Strana
Praha 1
118 26
Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Pavel Smolek
Telefon: +420 257174151
E-Mail: fsmolekp@psp.cz
NUTS-Code: CZ010

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?akk=7

Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/KPS

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Firewall

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32424000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zabezpečení sítě zadavatele, tzn. bezpečnostních brán Next-Gen Firewall (dále jen FW), které budou chránit perimetr a vnitřní síť zadavatele. Stávající řešení zajišťující bezpečnost perimetru sítě zadavatele nesplňuje aktuální bezpečnostní standardy a nedisponuje pokročilými bezpečnostními funkcionalitami, které mají zajistit plnohodnotné zabezpečení sítě zadavatele.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32424000
48214000
75131000
72315000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ010
Hauptort der Ausführung:

Praha

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadavatel prošel v roce 2017 analýzou NBÚ, která byla provedena na základě Usnesení vlády č. 104/2017 Sb. Zpráva o výsledku analýzy v oblasti kybernetické bezpečnosti ze dne 23. března 2017 (č.j. 2173/2017-NBÚ/41) konstatovala, že zadavatel využívá technologie pro ochranu perimetru vyžadující modernizaci a přizpůsobení aktuálním kybernetickým hrozbám.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zabezpečení sítě zadavatele, tzn. bezpečnostních brán Next-Gen Firewall (dále jen FW), které budou chránit perimetr a vnitřní síť zadavatele. Stávající řešení zajišťující bezpečnost perimetru sítě zadavatele nesplňuje aktuální bezpečnostní standardy a nedisponuje pokročilými bezpečnostními funkcionalitami, které mají zajistit plnohodnotné zabezpečení sítě zadavatele.

Součástí dodávky je rozšíření licencí Cisco ISE 5-Yr 1500 Endpoint Plus do stávajícího zařízení, které je nedílnou součástí ochrany bezpečnostního perimetru zadavatele. Technologie firewallu není produktově omezena a požadavky na ní jsou součástí této zadávací dokumentace. Integrace firewallu se stávajícím řešením Cisco ISE je mandatorním požadavkem a součástí dodávky musí být rozšíření licencí Cisco ISE na plný počet uživatelů zadavatele. Bez integrace firewallu a Cisco ISE není možné řádně aplikovat bezpečnostní politiky na koncová zařízení jednotlivých uživatelů. Není možné dávat nebezpečná zařízení do karantény a významným způsobem by byla omezena identifikace a analýza bezpečnostních incidentů. Proto jsou tyto licence přesně specifikovány a musí být součástí kompletní dodávky.

V rámci předmětu plnění bude provedena implementace firewallu do stávající infrastruktury zadavatele, v jejímž rámci bude provedena migrace stávající bezpečnostní brány (firewall Kernun) a bude zachováno zakončení stávajících site-to-site IPsec VPN na novém firewallu. Firewall bude nasazen v režimu „High-Availability“ (2 ks appliance) a průběh jeho implementace nijak neomezí provoz stávajícího řešení do té doby, dokud nebude rozhodnuto o přechodu na nový firewall.

Základní popis stávajících technologií je následující:

1. Hraniční a DMZ firewall: Kernun UTM (naprostá většina LAN i DMZ serverů jsou virtuální – VMware vSphere),

2. Site-to-site IPsec VPN: O2 Internet Business VPN (4 lokality) zakončená na Kernun UTM.

3. Centrální autentizační server Cisco ISE

Předmětem veřejné zakázky je:

A. Dodávka síťového zařízení pro ochranu externího perimetru (firewall),

B. SW dle specifikace obsažené v této ZD,

C. Dodávka licencí Cisco ISE 5-Yr 1500 Endpoint Plus,

D. První fáze implementace firewallu zahrnující naplnění technické specifikace dle této ZD,

E. Druhá fáze implementace firewallu zahrnující naplnění technické specifikace dle této ZD,

F. Poskytování technické a servisní podpory výrobce po dobu 5-ti let,

G. Poskytování technické a servisní podpory dodavatele po dobu 5-ti let,

H. podle potřeby objednatele poskytnutí doplňkových služeb souvisejících s dodávkou, implementací a rozvojem nabízeného řešení (dále jen „Řešení“) zahrnující:

a. rozvoj a úpravu Řešení,

b. návrh a implementací interních procesů podporovaných Řešením,

c. vzdělávání pracovníků objednatele v souvislosti s provozováním Řešení,

Podrobná technická specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 smlouvy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. kritérium: Požadavky na součinnost zadavatele / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 3. kritérium: Doba trvání implementace / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: 1. kritérium: Nabídková cena v CZK bez DPH / Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 170-387079
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zadavatel zrušil zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odstavec (2) písmeno h) Zákona, neboť v zadávacím řízení je jediný účastník zadávacího řízení.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechien
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechien
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/10/2018