Dienstleistungen - 443923-2018

11/10/2018    S196    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Softwarepaket und Informationssysteme

2018/S 196-443923

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Generálna prokuratúra SR
00166481
Štúrova 2
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
812 85
Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Fatyka Stanislav
Telefon: +421 259531111 / 259532580
E-Mail: stanislav.fatyka@genpro.gov.sk
Fax: +421 259532651
NUTS-Code: SK

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.genpro.gov.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dopracovanie informačných systémov Generálnej prokuratúry SR, v zmysle zákona č.91/2016 Z.z. a optimalizácia IS GP SR

Referenznummer der Bekanntmachung: 81/18
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je rozšírenie existujúcich modulov - komponentov Informačného systému Generálnej prokuratúry SR (Informačný systém Evidencia odsúdených osôb - ďalej len IS EOO) a Informačného systému Patricia a ďalších súvisiacich modulov v dôsledku legislatívnych zmien (najmä zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Podrobný opis predmetu obstarávania je v súťažných podkladoch.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000
72230000
72263000
72254000
72421000
72200000
72227000
79632000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK
Hauptort der Ausführung:

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2, 812 85 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je rozšírenie existujúcich modulov - komponentov Informačného systému Generálnej prokuratúry SR (Informačný systém Evidencia odsúdených osôb - ďalej len IS EOO) a Informačného systému Patricia a ďalších súvisiacich modulov v dôsledku legislatívnych zmien (najmä zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Podrobný popis predmetu obstarávania je v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 095-216168
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Der öffentliche Auftraggeber vergibt keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der vorstehenden Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Verejný obstarávateľ v súlade s § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní zrušil použitý postupu zadávania zákazky z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, navrhovaná cena v predloženej a vyhodnocovanej ponuke bola vyššia o 33 % ako predpokladaná hodnota zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe odborného posúdenia predmetného projektu.

V uvedenej zákazke bolo zistené, že pri predmetnom verejnom obstarávaní sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval (§ 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní) a došlo by k porušeniu princípu hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní(§10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní) a následne by došlo k nehospodárnemu vynakladaniu prostriedkov štátneho rozpočtu. Na základe uvedenej skutočnosti verejný obstarávateľ rozhodol o zrušení postupu zadávania nadlimitnej zákazky. Zároveň vám oznamujeme, že generálna prokuratúra bude pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky postupovať vyhlásením novej verejnej súťaže.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/10/2018