Dienstleistungen - 444265-2018

11/10/2018    S196    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Planungsleistungen im Bauwesen

2018/S 196-444265

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Krucza 6/14
Warszawa
00-537
Polen
E-Mail: przetargi.wroclaw@psgaz.pl
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.psgaz.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://www.psgaz.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zamowienia.psgaz.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44
Wrocław
50-507
Polen
Kontaktstelle(n): Urszula Stadniczenko
Telefon: +48 713649587
E-Mail: przetargi.wroclaw@psgaz.pl
Fax: +48 713367106
NUTS-Code: PL51

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.psgaz.pl/

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa stalowego gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 200 PN 1,6 MPa relacji Zwrócona (gm. Ząbkowice Śl.) - Czerńczyce (gm. Ziębice)"

Referenznummer der Bekanntmachung: 2018/W500/WP-001106
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z przebudową stalowego gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 200 PN 1,6 MPa relacji Zwrócona (gm. Ząbkowice Śląskie) - Czerńczyce (gm. Ziębice), polegającą na:

— budowie gazociągu stalowego pśr/c DN 200 PN 1,6 MPa o długości ok. 7 440 m,

— budowie ochrony antykorozyjnej (ochrona bierna, czynna) dla nowego odcinka gazociągu,

— przekroczeniu gazociągiem przez obiekty terenowe (cieki wodne, urządzenia melioracji wodnych, drogi),

— unieczynnieniu odcinka gazociągu wyłączanego z eksploatacji.

Na podstawie warunków technicznych nr PSGWR.ZMSZ.773.TWM-30.18.G z 18.5.2018 r.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71248000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z przebudową stalowego gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 200 PN 1,6 MPa relacji Zwrócona (gm. Ząbkowice Śląskie) - Czerńczyce (gm. Ziębice), polegającą na:

— budowie gazociągu stalowego pśr/c DN 200 PN 1,6 MPa o długości ok. 7 440 m,

— budowie ochrony antykorozyjnej (ochrona bierna, czynna) dla nowego odcinka gazociągu,

— przekroczeniu gazociągiem przez obiekty terenowe (cieki wodne, urządzenia melioracji wodnych, drogi),

— unieczynnieniu odcinka gazociągu wyłączanego z eksploatacji.

Na podstawie warunków technicznych nr PSGWR.ZMSZ.773.TWM-30.18.G z 18.5.2018 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 20
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia znajdują się w SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu,

2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

2.1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny tego warunku.

2.2. znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny tego warunku.

2.3. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe – określone w sekcji III.1.3) ogłoszenia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12)–23) Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4), z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp, oraz na podstawie art. 24 ust. 7-12 Pzp.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym dokumencie, oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z

Postępowania.

II Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia:

1. Dokumenty składane wraz z ofertą przez wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu:

1) Oświadczenie w formie JEDZ, w zakresie wskazanym w SIWZ. JEDZ sporządza się zgodnie ze wzorem formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 st. 3 dyrektywy 2014/25/UE. JEDZ dostępny jest w formacie XML na stronie

Zamawiającego: https://zamowienia.psgaz.pl w postępowaniu nr 2018/W500/WP-001106. JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSG. JEDZ składa się z zachowaniem wymogów określonych w punktach 8.1.1.1. - 8.1.1.8. SIWZ.

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów, podpisany przez podmiot, którego dokumenty dotyczą - z zachowaniem wymogów określonych w punktach 8.1.1.1. - 8.1.1.8. SIWZ.

3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie konsorcjum, spółki cywilnej) JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - z zachowaniem wymogów określonych w punktach 8.1.1.1. - 8.1.1.8. SIWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy) wg Załącznika nr 6 do SIWZ,

5) dowód wniesienia wadium,

6) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) do podpisania oferty, jeżeli umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych,

2. Oświadczenie, o którym mowa w sekcji VI. 3) pkt II.

3. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w sekcji VI. 3) pkt III, składane przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny tego warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe tj.: wykażą, że dysponują lub będą dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (osoby te będą uczestniczyć w realizacji zamówienia), które posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane lub równoważne.

W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 65).

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2016.1725 j.t. z dnia 29.9.2016).

Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna dysponowanie przynajmniej dwiema osobami, które będą pełniły samodzielną funkcję związaną z realizacją zamówienia - jako Projektant, posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, i instalacji gazowych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Budownictwa. Dopuszczalne jest wykazanie się równoważnymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie tych uprawnień.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od

Charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 PLN.

2. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w następujących formach:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % łącznej wartości brutto podanej w ofercie.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Zgodnie z przepisami art. 23 ustawy Pzp.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/11/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/11/2018
Ortszeit: 10:30
Ort:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław, Sala nr 4 (parter), POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24 aa Ustawy, co oznacza, iż Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli

Wykonawca będzie uchylać się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

II. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https://zamowienia.psgaz.pl/ – w przedmiotowym postępowaniu, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, to jest:

1. Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Pzp);

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu

Potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. uprawnień na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w sekcji III.1.3) pkt 1. ogłoszenia wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej Izby Budownictwa.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/10/2018