Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 445335-2021

03/09/2021    S171

Slovensko-Stará Ľubovňa: Veľké kontajnery

2021/S 171-445335

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Stará Ľubovňa
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00330167
Poštová adresa: Obchodná 1
Mesto/obec: Stará Ľubovňa
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 06401
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Glitta
E-mail: glittaladislav@gmail.com
Telefón: +421 905786264
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/438
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Strojno-technologické vybavenie kompostárne mesta Stará Ľubovňa

II.1.2)Hlavný kód CPV
44613000 Veľké kontajnery
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je obstaranie strojno-technologického vybavenia kompostárne mesta Stará Ľubovňa, a to v rámci

projektu s názvom Zvýšenie miery zhodnocovania BRKO v meste Stará Ľubovňa.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Strojno-technologické vybavenia kompostárne mesta Stará Ľubovňa - Logický celok č. 1: Kontajnery a nádoby na odpad

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
44613000 Veľké kontajnery
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Kompostáreň, Stará Ľubovňa, Slovensko

II.2.4)Opis obstarávania:

Strojno-technologické vybavenia kompostárne mesta Stará Ľubovňa - Logický celok č. 1: Kontajnery a nádoby na odpad

podľa špecifikácie v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

OPKZP-PO1-SC111-2019-56

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Strojno-technologické vybavenia kompostárne mesta Stará Ľubovňa - Logický celok č. 2: Unimobunka

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34221000 Špeciálne mobilné kontajnery
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Kompostáreň, Stará Ľubovňa, Slovensko

II.2.4)Opis obstarávania:

Strojno-technologické vybavenia kompostárne mesta Stará Ľubovňa - Logický celok č. 2: Unimobunka podľa špecifikácie

v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

OPKZP-PO1-SC111-2019-56

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Strojno-technologické vybavenia kompostárne mesta Stará Ľubovňa - Logický celok č. 3: Štiepkovač a Zberové vozidlo

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
43414000 Drviče
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Kompostáreň, Stará Ľubovňa, Slovensko

II.2.4)Opis obstarávania:

Strojno-technologické vybavenia kompostárne mesta Stará Ľubovňa - Logický celok č. 3: Štiepkovač a zberové vozidlo

podľa špecifikácie v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

OPKZP-PO1-SC111-2019-56

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 110-266347
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1
Názov:

Strojno-technologické vybavenia kompostárne mesta Stará Ľubovňa - Logický celok č. 1: Kontajnery a nádoby na odpad

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 2
Názov:

Strojno-technologické vybavenia kompostárne mesta Stará Ľubovňa - Logický celok č. 2: Unimobunka

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Neboli prijaté žiadne ponuky ani žiadosti o účasť alebo všetky ponuky a žiadosti o účasť boli zamietnuté

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 3
Názov:

Strojno-technologické vybavenia kompostárne mesta Stará Ľubovňa - Logický celok č. 3: Štiepkovač a Zberové vozidlo

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Toto verejné obstarávanie nepatrí medzi zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani medzi obstarávanie

zamerané na sociálne aspekty.

Dôvodom zrušenia je skutočnosť, že verejnému obstarávateľovi neboli v dostatočnej výške pridelené finančné prostriedky na realizáciu uvedeného predmetu zákazky ( platí pre časť 1 a 3 ). Pre časť 2 nebola predložená žiadna ponuka..

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/08/2021